Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Strategické plánování regionu Společná CIDLINA 2014 +

Sběr odpovědí byl ukončen.

Není Vám lhostejný prostor, ve kterém žijete, chcete se aktivně podílet na rozvoji regionu? Zapojte se do tvorby Integrované strategie regionu Společná CIDLINA na období 2014+.

Místní akční skupina (MAS) Společná CIDLINA, o.s. se připravuje na další programové období. Abychom koncepčně rozvíjeli náš region a získali finanční podporu na jednotlivé záměry, je nutné vypracovat integrovanou strategii území (ISÚ).

Strategie bude zpracovávána stejně jako před lety komunitním způsobem, projednáváním s občany. Čím víc podnětů, tím lépe. Jen pokud se nám podaří zjistit potřeby obcí, jejich obyvatel, názory podnikatelů a zemědělců, budeme moci zpracovat kvalitní strategii rozvoje, podle které se budeme řídit.

Prosíme Vás o krátké zamyšlení nad tím, co Vám ve vaší obci a firmě chybí, co byste chtěli vylepšit nebo co se Vám naopak líbí.

Víte jaká je náplň činnosti MAS Společná CIDLINA?
Povinná odpověď

Jakým způsobem jste se o MAS Společná CIDLINA dozvěděli?

Víte co je to metoda Leader?
Povinná odpověď

Znáte internetové stránky Společné CIDLINY?

Jsou pro Vás informace na stránkách naší MAS dostatečné?

Pracovní skupina nastínila možné priority a opatření pro rozvoj území. U každé priority označte za jak významnou ji považujete pro náš region.
Povinná odpověď

významná pro region
méně významná pro region
bez významu pro region
Technická infrastruktura - doprava a dopravní obslužnost
Technická infrastruktura - budování a obnova kanalizací, vodovodů, plynovodů, apod.
Technická infrastruktura - úprava návsí a veřejných prostranství, parky
Technická infrastruktura - oprava komunikací a chodníků
Občanská vybavenost - rozvoj služeb v obcích (kadeřnictví, obchod apod.)
Občanská vybavenost - vybudování zázemí pro občany (pro sport, kulturu, volnočasové aktivity apod.)
Občanská vybavenost - vybudování zázemí pro občany (základní zdravotnictví, sociální služby)
Občanská vybavenost - podpora činnosti dětí a mládeže
Občanská vybavenost - pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí
Cestovní ruch - rozvoj sítě tras a stezek (cyklotrasy, cyklostezky, pěší stezky apod.)
Cestovní ruch - společný marketing cestovního ruchu
Cestovní ruch - rozvoj ubytovacích a stravovacích kapacit, agroturistika
Životní prostředí - péče a obnova lesů
Životní prostředí - třídění a likvidace odpadů
Životní prostředí - ekologická výchova
Životní prostředí - modernizace zemědělských podniků
Podnikání a zaměstnanost - rozvoj základního a středního školství
Podnikání a zaměstnanost - vzdělávání obyvatelstva (celoživotní vzdělávání, komunitní školy, semináře k aktuálním problémům apod.)
Podnikání a zaměstnanost - podpora podnikání a zaměstnanosti malých a středních podniků
Partnerství - mezinárodní spolupráce
Partnerství - mezisektorová spolupráce, národní partnerství (spolupráce obcí, podnikatelů, neziskových organizací)
Kulturní dědictví - záchrana památkově chráněných objektů
Kulturní dědictví - záchrana objektů bez památkové ochrany
Kulturní dědictví - záchrana drobných sakrálních památek (např. křížky u cest)
Kulturní dědictví - záchrana movitých památek

Jaké oblasti podpory ještě navrhujete (pro veřejně prospěšné i podnikatelké projekty)?

Zbývá 250 znaků

Co se Vám ve vaší obci nejvíce líbí, nebo co považujete za výhodu?

Zbývá 250 znaků

Co se Vám naopak ve vaší obci nelíbí, nebo co považujete za ohrožení dalšího rozvoje?

Zbývá 250 znaků