Zber odpovedí bol ukončený.

Milí respondenti,

moje meno je Monika Suchánska, som študentkou štvrtého ročníka antropológie na Masarykovej univerzite v Brne a rada by som vás požiadala o vyplnenie krátkeho dotazníka k mojej diplomovej práci. Jej témou sú ekologické pohreby. Jedná sa o pohreby, ktoré nepoškodzujú životné prostredie, náhrobky sú nahradené stromami alebo kvetmi, klasické rakvy a urny sú nahradené rakvami a urnami z biologicky rozložiteľných materiálov. Miestom pohrebov tohto typu sú lúčne alebo lesné cintoríny. Pre zachovanie pôvodného rázu miesta je obmedzené prinášanie umelých kvetín alebo sviečok, informácie o zosnulom poskytujú tabuľky priamo na mieste, prípadne v jeho blízkosti. Dôležitou súčasťou prírodného pohrebníctva je i orientácia na duchovnú stránku pohrebu a na účasť blízkych na jeho príprave.

Dotazník je určený širokej verejnosti a jeho cieľom je zistiť:

- aké je povedomie obyvateľov Českej a Slovenskej republiky o tejto téme

- záujem o tento druh pohrebov

- spokojnosť s doterajšími existujúcimi formami rozlúčky so zosnulými

- aké pocity v ľuďoch vyvolávajú tradičné či ekologické pohreby

Dotazník je anonymný, tvorený otázkami uzavretými i otvorenými.

Vyplnenie dotazníka vám zaberie 5 - 10 minút, bude súčasťou mojej diplomovej práce a vaše odpovede môžu prispieť k presadzovaniu ekologických pohrebov v Českej a Slovenskej republike.

Vopred ďakujem za váš čas.


1. Stretli ste sa už niekedy s pojmom prírodný (ekologický, zelený) pohreb? *


2. Myslíte si, že prírodné pohreby by mali byť bežne dostupnou alternatívou k tradičnému typu pohrebu aj v Českej/Slovenskej republike?*


3. Aké pocity vo vás vyvoláva (na základe vyššie poskytnutých informácii) predstava prírodného pohrebu? *


4. Na tomto mieste môžete, v prípade záujmu, konkretizovať pocity (napr. smútok, vyrovnanie, ....) , ktorých sa týka Vaša odpoveď z predchádzajúcej otázky, prípadne uviesť i to, čo ich vo Vás vyvolalo


5. Preferovali by ste, na základe informácií v úvode dotazníka, pri výbere vlastného pohrebu, prípadne pohrebu blízkej osoby, prírodnú alternatívu?*


6. Využili ste niekedy pohrebné služby? (v prípade odpovede nie, pokračujete prosím na otázku 9)*


7. Boli ste so službami, ktoré Vám boli poskytnuté spokojní? (osobný prístup zamestnancov, kvalita služieb, cena služieb)


8. Na tomto mieste môžete, v prípade záujmu, konkretizovať služby, ktorých sa týka Vaša odpoveď z predchádzajúcej otázky


9. Ako by ste definovali pocity, ktoré vo Vás vyvoláva tradičný pohreb na cintoríne, príp. rozlúčka v krematóriu? *


10. Na tomto mieste môžete, v prípade záujmu, konkretizovať pocity, ktorých sa týka Vaša odpoveď z predchádzajúcej otázky, prípadne uviesť i to, čo ich vo Vás vyvolalo


11. Vaše pohlavie*


12. Váš vek*


13. Štát Vášho trvalého bydliska*


14. Kraj Vášho trvalého bydliska*


15. Ak by ste chceli k téme čokoľvek dodať, možete tak urobiť na tomto mieste. Za akékoľvek Vaše názory, postrehy či poznámky k téme Vám budem vďačná.