Vzdělávání

Jak důležité jsou pro Vás jednotlivé aspekty, podle kterých vybíráte školu (ať již státní, nebo soukromou)? Ohodnoťte dle svých priorit na stupnici 0–10 (10 – nejvyšší priorita).
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Klima školy, bezpečné a respektující prostředí
Malý počet žáků ve třídě
Kvalitní učitelé
Míra propojení školy a rodiny
Nabídka zájmových kroužků
Častý pobyt venku
Způsob hodnocení (slovní hodnocení x známkování)
Podpora přirozené vnitřní motivace dětí, touhy po objevování
Moderní výukové metody (kooperativní vyučování, konstruktivismus atd.)
Smysluplnost – děti chápou smysl výuky
Vzdálenost od bydliště
Sociální aspekty (kamarádi z místa bydliště apod.)

Jaké je Vaše hlavní očekávání od školy (z dlouhodobého hlediska) – co má být podle Vás jejím cílem z pohledu dítěte? Ohodnoťte prosím dle svých priorit na stupnici 0–10 (10 – nejvyšší priorita).
Povinná odpověď

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pozitivní přístup k vlastnímu vzdělávání
Detailní vědomosti a znalosti
Porozumění tomu, jak funguje lidská společnost a příroda
Schopnost samostatného přemýšlení a kreativity
Poznání sebe samého/samé, svých silných a slabých stránek
Uplatnění se na pracovním trhu
Sociální kontakty a dovednosti

Pokud Vám nevyhovují tradiční školy, v čem je to konkrétně? Zaškrtněte jednu či více možností.
Povinná odpověď

Jaká je Vaše hlavní obava (případně obavy) týkající se umístění Vašeho dítě do soukromé školy?
Povinná odpověď

V jakém jazyce byste preferovali výuku?
Povinná odpověď

Jaké rozdělení na skupiny/třídy upřednostňujete?
Povinná odpověď

Co byste chtěli, aby Vaše děti ve škole měly možnost zažít (prosíme, napište):
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Máte pedagogický směr či přístup, který Vám je blízký a myslíte si, že by vyhovoval Vašemu dítěti (Waldorf, Montesorri, Začít spolu atp.)? (prosíme, napište)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Jaké školné (měsíčně) je pro Vás akceptovatelné?
Povinná odpověď

Měli byste zájem o workshop (zdarma), na kterém byste se blíže seznámili s filozofií školy a používanými metodami?
Povinná odpověď

Prostor pro jakékoliv dotazy, komentáře
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Vše e-mailová adresa
Povinná odpověď

Zbývá 50 znaků

Uvedením osobních údajů dávám společnosti Centre for Modern Education CZ (s. r. o) jako správci údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů, to jest jména, příjmení a e-mailové adresy, které jsem společnosti poskytl a jež společnost zpracovává v souladu s právními předpisy České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou společností zpracovány za účelem informování o projektu Základních škol Heuréka.