Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník pre tretí sektor k tvorbe Programu rozvoja obce

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážení zástupcovia neziskového sektora,

Obec Nálepkovo sa  v rámci svojej pracovnej skupiny podieľa na tvorbe Programu rozvoja obce Nálepkovo. Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby neziskového sektora. Program rozvoja obce (ďalej len PRO)  je strategický dokument, ktorý nám okrem iného umožňuje žiadať o dotácie a nenávratné finančné prostriedky pre rozvoj našej obce na obdobie 2016 - 2022. K rozvoju obce neodmysliteľne patrí aj rozvoj neziskového sektora.

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe tohto dokumentu, keďže sa aj Vy môžete v budúcnosti uchádzať o dotácie v rámci svojho podnikania, pretože PRO bude povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dotácie, ktorých charakter si to bude vyžadovať. Preto v prípade, ak sa Váš konkrétny zámer nebude nachádzať v PRO, tak nebudete môcť žiadať o príslušnú dotáciu.

Dotazník môžete odovzdať do 01. 12. 2015 na OcÚ č.d. 26 (sekretariát starostu obce) Ak dotazník vypĺňate elektronicky, netreba ho odovzdať v papierovej podobe. V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať:

PhDr. Jarmila Gabonayová, investičný referát OcÚ Nálepkovo

sekretariat@nalepkovo.sk, 053/4494 128, 053/4494 230

Ďakujeme Vám za Váš čas.

Uveďte názov a sídlo Vašej organizácie
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Právna forma
Povinná odpoveď

Oblasť pôsobnosti (možno označiť aj viac odpovedí)
Povinná odpoveď

Územná pôsobnosť na úrovni
Povinná odpoveď

Na ktorú skupinu ľudí sú Vaše aktivity prevažne zamerané?
Povinná odpoveď

Pri svojej činnosti spolupracujete s inou inštitúciou (združením, organizáciou)?
Povinná odpoveď

Aké sú Vaše najväčšie problémy?

Ako hodnotíte podmienky obce pre výkon Vašej činnosti?

Aké sú ďalšie plány Vašej organizácie pre obdobie rokov 2015 - 2022? (môžete označiť viac možností)
Povinná odpoveď

Čerpali ste v minulosti dotácie (mimo podpory z obecného rozpočtu) na podporu Vašich projektov?
Povinná odpoveď

Využili by ste v budúcnosti dotačnú podporu pre svoje aktivity?
Povinná odpoveď

V akej oblasti, by bola pre Vás podpora najprínosnejšia?
Povinná odpoveď

áno
skôr áno
skôr nie
nie
neviem
vlastné zázemie (priestory)
vybavenie potrebné pre činnosť
vzdelávanie
usporadúvanie akcií pre verejnosť
workshop
prezentácia svojej činnosti (propagácia)
realizovanie projektov
dotácie
informačný servis (o aktuálnych výzvach na podávanie projektov)

V prípade záujmu o informačný servis, prosím uveďte mailovú adresu (doporučujeme Vám zriadiť si jednu mailovú adresu, vzhľadom na rozsiahlosť prichádzajúcich mailov)

Ostáva 250 znakov

Načo by ste chceli využiť dotáciu? TEJTO ČASTI VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ! (popíšte projektové zámery, ktoré by ste chceli realizovať)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Podľa Vás, čo by sa malo zmeniť pre zlepšenie podmienok mimovládnych organizácií v obci? (uveďte min. 2 podnety, ktoré považujete za kľúčové)

Ostáva 250 znakov

Miesto pre Vaše pripomienky a návrhy

Ostáva 1500 znakov