Využívanie domina a hracích kociek na prvom stupni ZŠ

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Uveďte Vaše pohlavie
Povinná odpoveď

Uveďte ročník, v ktorom aktuálne učíte.
Povinná odpoveď

Uveďte číslom počet rokov Vašej praxe
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Využívate na hodinách matematiky didaktické hry?
Povinná odpoveď

Využívate na hodinách matematiky didaktické hry s využitím domina?
Povinná odpoveď

Využívate na hodinách matematiky aj didaktické hry s využitím hracích kociek?
Povinná odpoveď

Uveďte 3 dôvody, prečo využívate, respektíve nevyužívate, na hodinách matematiky didaktické hry s využitím domina alebo hracích kociek.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aké didaktické hry s využitím domina využívate najčastejšie na hodinách matematiky? Uveďte názvy konkrétnych hier a stručne popíšte ich pravidlá ( uveďte aspoň 4).
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aké didaktické hry s využitím hracích kociek najčastejšie využívate na hodinách matematiky? Uveďte názvy konkrétnych hier a stručne popíšte ich pravidlá ( uveďte aspoň 4).
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Využívate domino ako demonštračný prostriedok pri výklade nového učiva?
Povinná odpoveď

Využívate hracie kocky ako demonštračný prostriedok pri výklade nového učiva?
Povinná odpoveď

Využívate na hodinách matematiky aj mnohostenné hracie kocky ( napríklad 12-sten, 20-sten) ?
Povinná odpoveď

V akej fáze vyučovacieho procesu na hodinách matematiky využívate didaktické hry s využitím domina alebo hracích kociek najčastejšie? vyjadrite percentuálne.
Povinná odpoveď

Rozdeľte 100 bodov
v motivačnej fáze
0
100
v expozičnej fáze
0
100
vo fixačnej fáze
0
100
v diagnostickej fáze
0
100

Využívate na hodinách matematiky počítačové didaktické hry ( hra chápaná ako software)?
Povinná odpoveď

Využívate na hodinách matematiky počítačové didaktické hry s využitím domina?
Povinná odpoveď

Využívate na hodinách matematiky počítačové didaktické hry s využitím hracích kociek?
Povinná odpoveď

Vymenujte názvy 3 počítačových didaktických hier s využitím domina alebo hracích kociek, ktoré využívate na hodinách matematiky a stručne popíšte ich pravidlá. ( Ak ste v otázke č.13 a č.14 uviedli "nie, nikdy" odpoveď nevypĺňajte.
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov