Ankieta potrzeb mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju. Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju do 2022 roku prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogóle zadowolenie z życia w swojej miejscowości. (proszę zakreślić odpowiednią liczbę, 1 – jestem bardzo niezadowolony/a, 6 – jestem bardzo zadowolony/a)
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/i zadowolenie z życia w swojej miejscowości zmieniło się w ostatnich 3 latach?.
Wymagana odpowiedź

Wskaż jakiego rodzaju wsparcie (z zaproponowanych w tabeli poniżej) jest potrzebne w Pani/Pana miejscowości, gminie. 1.*Proszę zaznaczyć 5 obszarów które wg. Pana/Pani wymagają największego wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2020 2.**Zaznacz wagę wcześniej zaznaczonego zakresu: 5–bardzo ważne do 1- najmniej ważne

1
2
3
4
5
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
• podejmowanie działalności gospodarczej
• tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi gdzie prowadzona jest działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenie tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie.
• rozwijanie działalności gospodarczej
• podnoszenie kompetencji (np. doradztwo, szkolenia) osób podejmujących, rozwijających działalność gospodarcza lub w zakresie tworzeniu, rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Wspieranie współpracy miedzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym Lokalna Strategią Rozwoju w ramach:
• krótkich łańcuchów dostaw
• w zakresie świadczenia usług turystycznych
• w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych
Rozwoju rynków zbytu i usług lokalnych
Zachowania dziedzictwa lokalnego
Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone sa usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Jakie projekty, inicjatywy spośród podanych w tabeli poniżej są Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom? Proszę wskazać maksymalnie 10 typów projektów, inicjatyw i uszeregować je według wagi, wpisując w kolumnie po lewej stronie wartości od 1 do 10 ( 10 – najbardziej potrzebny typ projektu, inicjatywy 1 – najmniej potrzebny spośród wskazanych).
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Zachowania dziedzictwa lokalnego.
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowej, lub rekreacyjnej lub turystycznej.
Podejmowania lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.
Promocja obszaru LSR, usług, produktów lokalnych.
Wypracowanie i wdrożenie skutecznych sposobów wsparcia organizacji pozarządowych.
Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego (przedsiębiorstw spożywczych) produktów rolnych.
Stworzenie infrastruktury do lokalnej produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Szkolenia w zakresie tworzenia, rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Wspieranie projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorcami na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (dotyczy współpracy w ramach krótkich łańcuchów dostaw, współpracy w zakresie świadczenia usług turystycznych oraz współpracy w rozwijaniu rynków zbytu produktów lub usług lokalnych).
Tworzenie stron internetowych i portali pozwalająca dotrzeć do szczerszej liczby odbiorców (potencjalnych klientów) lokalnych produktów lub usług.
Innowacyjne projekty np. związane z logistyka dostaw produktów.
Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rozwój lokalnych rynków zbytu.
Skuteczne indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości.
Przemyślane i efektywne szkolenia dla osób podejmujących, rozwijających działalność gospodarczą.
Wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą poprzez stworzenie wspólnego znaku towarowego, wspólnej sprzedaży dóbr i usług.

5.Podaj przykłady projektów dla swojej miejscowości, gminy, które mogłyby być realizowane i służyły zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej dotyczące

zachowania dziedzictwa lokalnego:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury sportowej:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Zaproponuj przykładowe działania wspierające integrację i aktywizację lokalnej społeczności (wzmacniają lokalny kapitał społeczny) na obszarze miejscowości, gminy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

7. Wskaz jakiego rodzaju projekty współpracy miedzy przedsiębiorcami należy wspierać na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (podkreśl właściwe Pana/Pani zdaniem, można zaznaczyć wszystkie):
Wymagana odpowiedź

Gdyby mógł Pan/i przyznać pomoc finansową na realizację 3 projektów lokalnych, jakie byłyby to projekty? Wskaż, na podstawie typów projektów (tabela powyżej) , lub zaproponuj własny projekt.

1)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

2)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

3)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jakich projektów Pana/i zdaniem nie powinnybyć wspierane finansowo ze środków LGD ?

a)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

b)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

10.Do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach poszczególnych inicjatyw, projektów? Można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi
Wymagana odpowiedź

Metryczka

Płeć
Wymagana odpowiedź

Zamieszkanie Gmina:
Wymagana odpowiedź

Grupa zawodowa
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Sektor
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/i członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, związków, kół, partii, grup religijnych?
Wymagana odpowiedź

Uwagi, uzupełnienia, rekomendacja do ankiety:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dziękuje za poświecony czas i wypełnienie ankiety.