Onderzoek in economieonderwijs

Geachte heer / mevrouw,

Een deel van de Nederlandse lerarenopleidingen Economie/M&O bestaat uit cursussen waarbij het opdoen van onderzoeksvaardigheden centraal staat. Het beoogde doel van het aanbieden van deze cursussen is dat docenten de opgedane onderzoeksvaardigheden inzetten bij het verrichten van gedegen onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs. Ook het Ministerie van OCW acht het van belang dat docenten onderzoek verrichten op het gebied van (economie)onderwijs. Maar hoe denken economiedocenten in het voortgezet onderwijs daar zelf over? Zijn zij het met het ministerie eens dat het verrichten van onderzoek een cruciaal onderdeel is van hun werkzaamheden of zijn zij een andere mening toebedeeld?

Middels deze enquête probeer ik een antwoord te formuleren op bovenstaande vraag. De observaties worden geanonimiseerd verzameld, vervolgens grondig geanalyseerd en in een onderzoeksverslag verwerkt. Ondergetekende is voornemens significante uitkomsten van dit onderzoek te overhandigen aan het Ministerie van OCW, de lerarenopleidingen en de Vaste Commissie voor OCW van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In deze enquête wordt niet gevraagd naar privacygevoelige data. De afname ervan neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De observaties zijn onmogelijk terug te herleiden naar de respondenten: uw antwoorden zijn beschermd en worden slechts voor deze studie gebruikt.

Ik ben u zeer erkentelijk als u de tijd wilt nemen om de enquêtevragen te beantwoorden. U doet mij een groot plezier door collega’s -vooral ook van andere scholen- te attenderen op deze survey. Bij voorbaat oprechte dank!

A.F. van Nieuwstadt

Welk vak/vakken heeft u de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017) gedoceerd?
Vereist antwoord

Heeft u tijdens uw opleiding minimaal één vak/cursus/module met positief gevolg afgelegd waarbij beoogd wordt specifieke onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen?
Vereist antwoord

Bent u van mening dat u tijdens uw lerarenopleiding in voldoende mate bent geschoold om anno nu gedegen zelfstandig onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs te kunnen uitvoeren?
Vereist antwoord

Bent u van mening dat lerarenopleidingen meer ruimte in het curriculum zouden moeten creëren om zodoende docenten in spe méér voor te bereiden op het verrichten van onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs?
Vereist antwoord

Verricht u tegenwoordig (de afgelopen zes maanden) in de hoedanigheid van docent economie dan wel M&O onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs?
Vereist antwoord

Heeft u gedurende de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017), in de hoedanigheid van docent economie dan wel M&O, buiten uw eventuele studie onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs verricht én afgerond?
Vereist antwoord

Hoeveel onderzoeken op het gebied van (economie)onderwijs heeft u de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017) buiten uw eventuele studie succesvol afgerond?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Heeft u gedurende de afgelopen vijf jaren (schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017), in de hoedanigheid van docent economie dan wel M&O, buiten uw eventuele studie onderzoek verricht op het gebied van (economie)onderwijs?
Vereist antwoord

Hoeveel onderzoeken op het gebied van (economie)onderwijs heeft u de afgelopen vijf jaren (schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017) buiten uw eventuele studie succesvol afgerond?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Heeft u gedurende de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017), in de hoedanigheid van docent economie dan wel M&O, buiten uw eventuele studie onderzoek verricht op het gebied van (bedrijfs)economie?
Vereist antwoord

Hoeveel onderzoeken op het gebied van (bedrijfs)economie heeft u de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017) buiten uw eventuele studie succesvol afgerond?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel onderzoeken op het gebied van (bedrijfs)economie heeft u de afgelopen vijf jaren (schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017) buiten uw eventuele studie succesvol afgerond?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel procent van uw werktijd zou u, idealiter, structureel willen besteden aan het verrichten van onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs, zonder dat daar extra financiële beloning tegenover staat?
Vereist antwoord

Bent u van mening dat uw salaris, bij een gelijkblijvende werktijdfactor, moet stijgen/dalen indien u structureel een groter deel van uw werktijd zou besteden aan het verrichten van onderzoek op het gebied van (economie)onderwijs?
Vereist antwoord

Beschikt u over een universitair bachelordiploma in de economische wetenschappen?
Vereist antwoord

Beschikt u over een universitair masterdiploma in de economische wetenschappen?
Vereist antwoord

Heeft u in uw opleiding kennis en ervaring opgedaan van statistische methoden en technieken?
Vereist antwoord

Heeft u in uw opleiding kennis en ervaring opgedaan van econometrische methoden en technieken?
Vereist antwoord

Heeft u uw eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan een hbo-instelling of een universiteit behaald?
Vereist antwoord

In welk kalenderjaar heeft u uw eerstegraads onderwijsbevoegdheid behaald?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel jaren bent u werkzaam in de bovenbouwklassen van het vwo?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel jaren van de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017) heeft u aan eindexamenklassen vwo gedoceerd?
Vereist antwoord

Hoeveel jaren van de afgelopen vijf jaren (schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017) heeft u aan eindexamenklassen vwo gedoceerd?
Vereist antwoord

Hoeveel vakken/cursussen/modules op hbo-niveau, al dan niet ten behoeve van uw studie, heeft u de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017) met goed gevolg afgelegd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel vakken/cursussen/modules op hbo-niveau, al dan niet ten behoeve van uw studie, heeft u de afgelopen vijf jaren (schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017) met goed gevolg afgelegd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel vakken/cursussen/modules op universitair niveau, al dan niet ten behoeve van uw studie, heeft u de afgelopen drie jaren (schooljaren 2014-2015 t/m 2016-2017) met goed gevolg afgelegd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

Hoeveel vakken/cursussen/modules op universitair niveau, al dan niet ten behoeve van uw studie, heeft u de afgelopen vijf jaren (schooljaren 2012-2013 t/m 2016-2017) met goed gevolg afgelegd?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

In welke provincie is de school waar u (hoofdzakelijk) werkzaam bent gevestigd?
Vereist antwoord

Hoeveel inwoners heeft de vestigingsplaats van uw school? Noot: indien u op meerdere locaties werkzaam bent selecteert u het hoogste inwoneraantal dat voor de desbetreffende vestigingsplaatsen van toepassing is.
Vereist antwoord

Over welk type middelbare schooldiploma beschikt u?
Vereist antwoord

Heeft u in de hoedanigheid van leerling het eindexamen (havo en/of vwo) economie met goed gevolg afgelegd? Noot: met goed gevolg wordt bedoeld dat het afgeronde cijfer dat u voor het eindexamen economie heeft behaald groter of gelijk is aan 6.
Vereist antwoord

Heeft u in de hoedanigheid van leerling het eindexamen (havo en/of vwo) M&O met goed gevolg afgelegd? Noot: met goed gevolg wordt bedoeld dat het afgeronde cijfer dat u voor het eindexamen M&O heeft behaald groter of gelijk is aan 6.
Vereist antwoord

Heeft u in de hoedanigheid van leerling het eindexamen (havo en/of vwo) wiskunde met goed gevolg afgelegd? Noot: met goed gevolg wordt bedoeld dat het afgeronde cijfer dat u voor het eindexamen wiskunde heeft behaald groter of gelijk is aan 6.
Vereist antwoord

Bent u van het mannelijke of vrouwelijke geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw geboortejaar?
Vereist antwoord

20 tekens resterend