Dotazník pro rodiče

Dobrý den milí rodičové,

jmenuji se Vendula Bartoňková a jsem studentkou Ostravské univerzity v Ostravě, obor Učitelství pro mateřské školy. Zpracovávám bakalářskou práci na téma „Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole“. Touto cestou Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který Vám zabere pár minut. Dotazník je anonymní a získané informace využiji pouze pro účely své bakalářské práce.

Prosím, nezapomeňte na konci dotazníku kliknout na tlačítko Submit survey, tím se dotazník odešle. Případně Odeslat dotazník.

Zasvěcení do tématu

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení nebo chování závažnějšího charakteru); děti se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání); děti se sociálním znevýhodněním (např. děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, z nevýhodného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí - např. děti přicházející v rámci migrace ze zahraničí) nebo děti nadané.

Předem děkuji za Vaši ochotu a pravdivé odpovědi.

Jakého jste pohlaví?
Povinná odpověď

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Je Vaše rodina úplná (matka i otec)?
Povinná odpověď

Navštěvuje Vaše dítě mateřskou školu?
Povinná odpověď

Znal/a jste před vyplňováním tohoto dotazníku termín speciální vzdělávací potřeby?
Povinná odpověď

Máte ve svém okolí dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?
Povinná odpověď

V důsledku čeho má dítě speciální vzdělávací potřeby? (Zaškrtněte pouze v případě, že jste u předchozí otázky zatrhli "ano")

Kdyby mělo vaše dítě speciální vzdělávací potřeby, chtěl/a byste, aby docházelo do běžné mateřské školy nebo do školy speciální?
Povinná odpověď

Znáte nějakou mateřskou školu, která je specializovaná pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami?
Povinná odpověď

Chodí (chodilo) do třídy s Vaším dítětem dítě se speciálními vzdělávacími potřebami?
Povinná odpověď

V důsledku čeho má dítě speciální vzdělávací potřeby? (Zaškrtněte pouze v případě, že jste u předchozí otázky zatrhli "ano")

Vadilo by Vám, kdyby do třídy s Vaším dítětem chodilo dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Uveďte důvod.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků