UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2016-2020

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo,

Gmina Czerwińsk nad Wisłą przystąpiła do opracowania "Programu Rewitalizacji Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2016-2020". Zgodnie z ideą rewitalizacji partycypacja społeczna mieszkańców jest sprawą kluczową, pomagającą stworzyć Program Rewitalizacji adekwatny do potrzeb oraz uwarunkowań środowiska lokalnego.

Ankietyzacja pozwoli poznać Państwa opinię na temat aktualnych potrzeb i problemów Gminy Czerwińsk nad Wisłą.

Badanie ma charakter anonimowy, zebrane dane umożliwią nam dalsze prace nad przygotowywanym Programem Rewitalizacji.

Ankieta zawiera w swojej strukturze pytania zamknięte z możliwością wyboru określonych odpowiedzi poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce oraz pytania otwarte umożliwiające dokonanie indywidualnej odpowiedzi.

Prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi, zgodnych z Pana/Pani poglądami oraz wiedzą.

Z góry dziękuje za poświęcony przez Pana/Panią czas

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Rewitalizacja na Mazowszu to kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych, na realizację której będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, musi ona przede wszystkim pobudzać aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia w obszarach zagrożonych patologiami społecznymi.

Podejmowane inicjatywy powinny prowadzić do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto powinny pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy, poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

Działania te w efekcie powinny przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców a także turystów i inwestorów .

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Czerwińsk nad Wisłą dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

1. Które obszary Gminy według Pana/Pani charakteryzują się największą kumulacją problemów społeczno-gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych ?
Wymagana odpowiedź

2. Które z problemów sfery społeczno-gospodarczej uważa Pan/Pani za najpoważniejszy na wskazanym powyżej obszarze ?
Wymagana odpowiedź

3. Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć problemy z pytania nr 2 ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

4. Które z problemów sfery infrastrukturalno-technicznej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze ?
Wymagana odpowiedź

5. Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć problemy z pytania nr 4 ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

6. Które z problemów sfery kulturalnej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze ?
Wymagana odpowiedź

7. Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć problemy z pytania nr 6 ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8. Które z problemów sfery przyrodniczej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze ?
Wymagana odpowiedź

9. Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć problemy z pytania nr 8 ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków