Komunikacja a konflikt w organizacji

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Niniejsza ankieta jest anonimowa i służy przygotowaniu pracy licencjackiej na temat „Współzależność komunikacji i konfliktu w organizacji”.

Dziękuje za czas poświęcony na jej wypełnienie.

Jaki rodzaj komunikacji werbalnej dominuje w Pana/Pani miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Czy w rozmowie z przełożonym/ współpracownikami zwraca Pan/Pani uwagę na komunikację niewerbalną (mowę ciała)?
Wymagana odpowiedź

Jaką postawę przyjmuje Pan/Pani w rozmowie z:
Wymagana odpowiedź

agresywną lub dominującą
asertywną
uległą
przełożonym
współpracownikami
podwładnymi

Jakie zachowania przejawiają współpracownicy w komunikacji z Panem/Panią? (proszę zaznaczyć max. 8 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jaki typ komunikacje dominuje w Pana/Pani przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

Jakie środki komunikacji bezpośredniej są wykorzystywane w Pana/Pani miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Które 3 z nich uważa Pan/Pani za najbardziej skuteczne do przekazywania informacji?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jakie środki związane z przekazywaniem informacji są wykorzystywane w Pana/Pani miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Które 3 z nich uważa Pan/Pani za najbardziej skuteczne do przekazywania informacji?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Z jakimi z poniższych sytuacji miał Pan/Pani do czynienia w miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani proces komunikowania się w Pana/Pani przedsiębiorstwie?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób można usprawnić proces komunikacji w Pana/Pani miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakimi cechami charakteryzują się konflikty powstające w Pana/Pani miejscu pracy?

konflikt z przełożonym
konflikt ze współpracownikami
konflikt z podwładnymi
ekonomiczny
polityczny
kulturowy
ideologiczny
wartości i celów
łagodny
ostry
jawny
ukryty
spontaniczny
kierowany
rzeczywisty
przypadkowy
fałszywy
zastępczy
mikroskala
makroskala
mega skala

Jakie są najczęstsze powody konfliktów w Pana/Pani miejscu pracy? (proszę zaznaczyć max. 5 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jakie Pana/Pani zdaniem funkcje spełnia konflikt w miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Jakie Pana/Pani zdaniem zachodzą relacje między zmianami i konfliktem w przedsiębiorstwie? (proszę zaznaczyć max. 4 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób rozwiązywane są konflikty w Pana/Pani miejscu pracy?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakie jest Pana/Pani podejście do konfliktu? (proszę zaznaczyć max. 4 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób Pani/Pani zdaniem powinien zachować się przełożony osób pozostających w konflikcie? (proszę zaznaczyć max. 4 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani miejscu pracy istnieje stanowisko ds. zarządzania konfliktem?
Wymagana odpowiedź

Jaka Pana/Pani zdaniem zachodzi relacja między komunikacją i konfliktem w miejscu pracy? (proszę zaznaczyć max. 4 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Wiek
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Staż pracy ogółem
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Staż pracy u obecnego pracodawcy
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Miejsce pracy
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Zajmowane stanowisko
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Branża
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków