Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazníkové šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce Pavlovice u Přerova - podnikatel

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážené přátelé,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Strategie nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaši situaci a Vaše podnikatelské potřeby.

Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vlastimil Bia, starosta obce Pavlovice u Přerova

1 Název firmy
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

2 Zde prosím uveďte kontakt na Vaši firmu. (volitelné)

Zbývá 250 znaků

3 Jak dlouho podnik v obci působí?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

4 Máte zaměstnance?
Povinná odpověď

Na následující otázky 6. - 10. odpovídejte, pokud jste v otázce 5 označili ano.

5 Sem vepište text své otázky...
Povinná odpověď

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Počet zaměstnanců
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6 Jaké procento Vašich zaměstnanců je aktuálně obyvateli obce? (stačí odhad)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

7 Existují ve Vaší firmě nějaké dlouhodobě neobsazené pozice? (pokud ano, doplňte jaké)
Povinná odpověď

8 Spolupracuje Vaše firma s ÚP v rámci aktivizační politiky zaměstnanosti - využíváte dotovaná pracovní místa nebo nabídky rekvalifikačních kurzů?
Povinná odpověď

9 Máte zájem o informace k této tematice? (označte, v případě zvolení „ano“ uveďte na svoji firmu kontakt, viz výše otázka č. 2)
Povinná odpověď

10 Zajímá Vás pro Vaše zaměstnance možnost doplnění/rozšíření jejich kvalifikace? (pokud ano v jakých oborech?)
Povinná odpověď

11 Jaké jsou vaše plány na nejbližších 5 let? Zvolte 1 variantu, tuto eventuálně volně rozveďte.
Povinná odpověď

12 Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašeho podniku (zvolte max. 3 možnosti)?
Povinná odpověď

13 Můžete nabídnout zájemcům volné plochy a objekty v areálu podniku? (pokud ano jaké)
Povinná odpověď

14 Spolupracuje Vaše firma s nějakou školou na přípravě studentů na budoucí povolání? Exkurze, praxe, stáže,… (zejména v řemeslných oborech je vítaná spolupráce i s malými podniky, dílnami, atp.; označte, příp. doplňte s jakou v případě označení „ano“)
Povinná odpověď

15 Uvítala by Vaše firma tuto možnost nebo akceptovala by nabídku takovéto spolupráce?
Povinná odpověď

16 Je pro Váš podnik důležitá nebo zajímavá spolupráce s obcí? (Pokud ano, popište spolupráci, co obci nabízíte a co očekáváte, nebo co byste uvítali. Pokud ne, uveďte z jakého důvodu)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

17 Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska usnadnění rozvoje vašeho podnikání uskutečnit?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

18 Měla by Vaše firma zájem stát se součástí sítě nabídek a poptávek na území několika sousedících obcí? (přibližně rozsah území MAS Moravská brána, účelem je lepší propagace podniků v místě, zakázky obcí místním firmám, apod.; pokud ano uveďte kontakt viz otázka č. 2)
Povinná odpověď

19 Vaše další náměty, připomínky, komentáře
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků