Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Využitie potenciálu mesta Kežmarok pre rozvoj CR

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážená pani, vážený pán,

som študentkou na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici a robím prieskum pre diplomovú prácu s názvom „Využitie potenciálu mesta Kežmarok pre rozvoj cestovného ruchu“.

Z uvedeného dôvodu Vás prosím o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je preskúmať spokojnosť zákazníkov so službami v meste Kežmarok. Výsledky budú slúžiť výhradne pre spracovanie diplomovej práce. Dotazník je anonymný. Za Vašu ochotu a čas Vám vopred ďakujem.

Bc. Sandra Fudalyová Scholtzová

Ako často navštevujete mesto Kežmarok?

Pre návštevu mesta ste sa rozhodli na základe

Aký bol hlavný účel Vášho pobytu? (Označte aj viac odpovedí)

Dĺžka Vášho terajšieho pobytu je

V ktorom ubytovacom zariadení ste boli ubytovaný/á?

Pobyt ste si rezervovali

Poznáte a využívate vernostnú kartu Kežmarok?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte kvalitu poskytovaných služieb v meste? (Použite škálu hodnotenia od 1 – veľmi spokojný, 2 – spokojný, 3 – neviem posúdiť, 4 – nespokojný, 5 – veľmi nespokojný).

1
2
3
4
5
Čistota zariadení
Prístup pracovníkov v ubytovacích zariadeniach
Prístup ostatných pracovníkov (sprievodcov, v sprístupnených pamiatkach...)
Poskytovanie informácií
Dostupnosť dopravnými zariadeniami a možnosti parkovania
Možnosti a kvalita stravovania
Možnosti športového vyžitia
Možnosť návštevy kultúrno-historických pamätihodností
Možnosť spoločenského vyžitia
Ponuka organizovaných podujatí
Prístup domáceho obyvateľstva k návštevníkom

Aká je Vaša celková spokojnosť s poskytnutými službami v meste Kežmarok? Použite škálu hodnotenia od 1 – veľmi spokojný, 2 – spokojný, 3 – neviem posúdiť, 4 – nespokojný, 5 – veľmi nespokojný

Pestrosť ponuky - maximálne pestrá
nepestrá
Profesionalita poskytovania - maximálna profesionalita
neprofesionalita
Informácie o poskytovaných službách - maximálne postačujúci
nepostačujúci
Kvalita služieb- maximálne kvalitné
nekvalitné

Ktoré z nasledujúcich atraktivít sú pre Vás zaujímavé počas účasti na cestovnom ruchu? (Použite škálu od 1 – veľmi zaujímavé, 2 – zaujímavé, 3 – neviem posúdiť, 4 - nezaujímavé, 5 – veľmi nezaujímavé)

1
2
3
4
5
Prírodné krásy
Kultúrno-historické pamätihodnosti
Festival, výstavy, súťaže
Športové vyžitie (aktivity pre návštevníkov, napr. lyžovanie, bežkovanie, bicyklovanie ...)
Ľudová kultúra
Služby wellness, masáže
Organizované podujatia
Správanie a pohostinnosť obyvateľstva, miestna podpora cestovného ruchu

Čo by Vás viac motivovalo k návšteve mesta Kežmarok? (Označte aj viac odpovedí)
Povinná odpoveď

Navštívite v najbližších 3 rokoch opäť toto mesto?

Aké boli vaše priemerné výdavky na osobu/deň v meste Kežmarok?
Povinná odpoveď

Budete návštevu mesta Kežmarok odporúčať aj svojim priateľom a známym?
Povinná odpoveď

V tejto časti dotazníka môžete uviesť Vaše pripomienky, návrhy a postrehy k produktu a službám mestského strediska Kežmarok

Ostáva 1500 znakov

Uveďte prosím Vaše pohlavie
Povinná odpoveď

Uveďte prosím Váš vek
Povinná odpoveď

Najvyšší stupeň vzdelania, ktorý ste dosiahli
Povinná odpoveď

Zaraďujete sa do sociálnej skupiny
Povinná odpoveď

Váš mesačný príjem v hrubom zahŕňa možnosť

Aká je Vaša štátna príslušnosť
Povinná odpoveď

Vaše bydlisko, kde máte trvalý pobyt
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov