Zber odpovedí bol ukončený.

Vážený/á respondent/ka,

som študentkou psychológie a obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý bude použitý len pre účely mojej bakalárskej práce s cieľom zistiť, v akej miere sa šikana vyskytuje na jednotlivých stredných školách. Dotazník je anonymný, všetky Vami poskytnuté údaje budú využité len ku spracovaniu bakalárskej práce. V jednotlivých otázkach prosím zaškrtnite tú variantu, ktorá najlepšie vystihuje Vašu odpoveď.

Za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní dotazníka Vám úprimne ďakujem.


Vek*


Pohlavie*

Ako dlho pracujete v školstve?*


Na akej SŠ pracujete?*


Viete čo je šikana?*


Ako by ste v krátkosti definoval/a šikanu?*


Označte ktoré správanie z uvedených považujete za šikanu (1=úplne súhlasím, 5=úplne nesúhlasím)*

 12345
provokatívne vyrušovanie na hodine
zámerné neplnenie domácich úloh
zámerné neplnenie úloh zadaných na hodine
vykrikovanie a poznámky počas hodiny
sústavné skákanie do reči
vtipkovanie na účet učiteľa
vulgárne vyjadrovanie
ironické poznámky

Aké sú podľa Vás dôvody šikany?*


Ste dostatočne pripravený/á na možnú šikanu zo strany žiakov?*


Stretol/a ste sa s tým, že bol niekto vo vašom okolí šikanovaný žiakmi?*


Stretol/a ste sa vy osobne so šikanou zo strany žiakov?*


Akým spôsobom žiaci proti Vám vystupovali?


V akých situáciách sa najčastejšie vyskytovalo šikanovanie?


Ako dlho táto šikana trvala?


Koľko bolo agresorov?


Narastal ich počet?


Boli to prevažne dievčatá alebo chlapci?


Agresori boli (1 = úplne súhlasím, 5 = úplne nesúhlasím)

 12345
obľúbení
vodcovia triedy
šikovní
z úplnej rodiny
zo zabezpečenej rodiny
dobre vychovaní
milí ku spolužiakom

Ako boli agresori zvyčajne starí?


Pretrváva šikana aj teraz?


Ak áno, tak na škále od 1 do 5, kde 1=najmenej, 5=najviac ako by ste ohodnotil/a stupeň šikanovania?

0 / 5

Aký dopad mala šikana na Vašu osobu?


Rozprával/a ste sa s niekým o tomto probléme?


Ako ste situáciu riešil/a?


Aké dôsledky malo zvolené riešenie?


Riešil/a by ste danú situáciu inak, keby nastala znova?


Ak ste v predchádzajúcej otázke označil/a „áno“: V čom konkrétne by ste riešil/a situáciu inak?


Baví žiakov preberané učivo?


Ako pristupujete ku žiakom?


Aký máte s nimi vzťah?


Aký máte zvyčajne pocit pred vstupom do triedy?


Ako reagovala nešikanujúca časť triedy na Vašu šikanu?