Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Krizová komunikace při povodních v roce 2002 v Plzni na Roudné

Sběr odpovědí byl ukončen.

Jsem studentem Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze a chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro moji diplomovou práci na téma „Krizová komunikace“. V současné době pracuji na Magistrátu města Plzně, odboru krizového řízení, kde se zabývám výstavbou a modernizací varovacího systému obyvatelstva.

Dotazník si, prosím, nejprve pozorně přečtěte a potom vyberte u každé otázky jednu odpověď (u otázek č. 4 a 13 je možno i více odpovědí) a označte ji, případně dopište doplňující informace.

Dotazník je anonymní, údaje z dotazníku nebudou nijak zneužity.

1 Věk dotazovaného
Povinná odpověď

2 Pohlaví
Povinná odpověď

3 Bydlíte, pracujete nebo podnikáte v Plzni na Roudné ?
Povinná odpověď

4 Seznámil(a) jste se někde s pokyny pro chování obyvatel při mimořádné události ?
Povinná odpověď

5 Víte, kde je umístěn koncový prvek varování (např. siréna, rozhlas) slyšitelný v okolí Vašeho bydliště, zaměstnání či provozovny v Plzni na Roudné?
Povinná odpověď

6 Víte, jak se varovný signál “Všeobecná výstraha” odlišuje od jiných signálů sirény?
Povinná odpověď

7 Co uděláte, když zazní tón sirény zpravidla první středu v měsíci ve 12 hodin v délce 140 sekund?
Povinná odpověď

8 Když zazní kolísavý tón sirén a poté se z TV /rádia dozvím “Nebezpečí zátopové vlny”,
Povinná odpověď

9 Před opuštěním bytu, domu při nařízené evakuaci při povodni
Povinná odpověď

10 Byl(a) jste v době před povodněmi v roce 2002 seznámen(a) představiteli města /obce, Hasičským záchranným sborem, jakým způsobem budete varován(a) v případě mimořádné události (např. povodeň, únik nebezpečných látek atd.)?
Povinná odpověď

11 Myslíte si, že jste při povodních v roce 2002 v Plzni na Roudné měl(a) dostatečné informace o hrozícím nebezpečí?
Povinná odpověď

12 Informoval Vás někdo před nebo v průběhu povodní v Plzni na Roudné v roce 2002 s předstihem o tom, že budete zřejmě ohrožen(a) zátopovou vlnou?
Povinná odpověď

13 Pamatujete si, jakým způsobem jste byl(a) varován(a) v roce 2002 v Plzni na Roudné před blížící se povodní ?
Povinná odpověď

14 Byly Vám při povodních v roce 2002 v Plzni na Roudné poskytnuty tísňové informace (údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku zátopové vlny, údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva)?
Povinná odpověď

15 V průběhu povodní v roce 2002 se Plzní mezi obyvatelstvem i SMS zprávami šířila poplašná informace, že praskla hráz přehrady Nýrsko a velká voda bude za chvíli v Plzni. Víte o této informaci ?
Povinná odpověď

16 Při povodních v roce 2002 byl vyhlášen nouzový stav. Věděl(a) jste o této informaci ?
Povinná odpověď

17 Věděl(a) jste v průběhu povodně, že již v okolí Vašeho bydliště, místa podnikání, zaměstnání, probíhají evakuace obyvatelstva ?
Povinná odpověď

18 Myslíte si, že po povodních v roce 2002 byla v Plzni na Roudné provedena opatření pro zlepšení varování a informování obyvatelstva?
Povinná odpověď

19 Jakou formu varování v případě ohrožení byste upřednostnil(a)?
Povinná odpověď

20 Prostor pro Vaše náměty, postřehy, připomínky k uvedené problematice varování obyvatelstva:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Děkuji Vám za vyplnění a za čas, který jste tomuto dotazníku věnoval(a).

Jiří Karas

E-mail: karasjirik@seznam.cz