Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Dotazník pre podnikateľov k tvorbe Programu rozvoja obce

Zber odpovedí bol ukončený.

Vážení zástupcovia podnikateľského sektora,

Obec Nálepkovo sa  v rámci svojej pracovnej skupiny podieľa  na tvorbe Programu rozvoja obce Nálepkovo. Cieľom tohto dotazníka je zistiť potreby podnikateľského sektora. Program rozvoja obce (ďalej len PRO) je strategický dokument, ktorý nám okrem iného umožňuje žiadať o dotácie a nenávratné finančné prostriedky pre rozvoj našej obce na obdobie 2016 - 2022. K rozvoju obce neodmysliteľne patrí aj rozvoj podnikateľského sektora.

Obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe tohto dokumentu, keďže sa aj Vy môžete v budúcnosti uchádzať o dotácie v rámci svojho podnikania, pretože PRO bude povinnou prílohou  žiadosti o nenávratný finančný príspevok a dotácie, ktorých charakter si to bude vyžadovať. Preto v prípade, ak sa Váš konkrétny zámer nebude nachádzať v PRO, tak nebudete môcť žiadať o príslušnú dotáciu.

Dotazník môžete odovzdať do 01. 12. 2015 na OcÚ č.d. 26 (sekretariát starostu obce).  Ak dotazník vypĺňate elektronicky, netreba ho odovzdať v papierovej podobe. V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať:

PhDr. Jarmila Gabonayová, investičný referát OcÚ Nálepkovo

sekretariat@nalepkovo.sk, 053/4494 128, 053/4494 230              

Ďakujeme Vám za Váš čas.

Názov Vašej organizácie
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Právna forma
Povinná odpoveď

Oblasť podnikania (možno označiť aj viac odpovedí)
Povinná odpoveď

Ľudské zdroje: Celkový počet zamestnancov Vašej firmy
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

Počet zamestnancov za posledných 5 rokov
Povinná odpoveď

Očakávaný vývoj zamestnanosti v nasledujúcich rokoch
Povinná odpoveď

Aké sú Vaše prekážky rozvoja vášho podnikania?
Povinná odpoveď

Áno
Skôr áno
Skôr nie
Nie
Neviem
Ekonomická situácia
Domáca konkurencia
Zahraničná konkurencia
Dostatok kvalifikovaných zamestnancov
Nedostatočné priestory
Dostupnosť financovania
Náklady na energie
Náklady na materiál
Legislatíva
Dopravná dostupnosť

Podľa Vás, čo podporuje rozvoj podnikania v našej obci?

Ostáva 1500 znakov

Ako hodnotíte obec, ako miesto pre Vaše podnikanie?
Povinná odpoveď

Aké máte potreby, ktoré by obec mohla v rámci svojich kompetencii napĺňať?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aké sú ďalšie plány Vašej firmy na obdobie rokov 2016 - 2022?
Povinná odpoveď

Čerpali ste v minulosti dotácie na podporu Vašich rozvojových plánov?
Povinná odpoveď

Využili by ste v budúcnosti dotačnú podporu pre svoje aktivity?
Povinná odpoveď

Načo by ste chceli využiť dotáciu. TEJTO ČASTI VENUJTE ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ! (popíšte projektové zámery, ktoré by ste chceli realizovať)
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Aký typ podpory, by bol pre Vás najprínosnejší?
Povinná odpoveď

Áno
Skôr áno
Skôr nie
Nie
Neviem
Spoločná propagácia
Dotácie
Informačný servis (o aktuálnych výzvach na podávanie projektov)

V prípade záujmu o informačný servis prosím uveďte mailovú adresu (doporučujeme Vám zriadiť si jednu mailovú adresu, vzhľadom na rozsiahlosť prichádzajúcich mailov)

Ostáva 250 znakov

Podľa Vás, čo by v obci v oblasti podnikania nemalo chýbať v roku 2022?
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

Miesto pre Vaše pripomienky a návrhy

Ostáva 1500 znakov