Ankieta na temat przyjaznej szkoły w opiniach rodziców dzieci z autyzmem

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

Czy szkoła chętnie zgodziła się na przyjęcie Pani/Pana dziecka?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pani/Pana szkoła była gotowa na przyjęcie dziecka z autyzmem?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pani/Pana kadra edukacyjna jest wystarczająco przygotowana do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
Wymagana odpowiedź

Czy otrzymuje Pani/Pan wsparcie ze strony szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to jakie formy wsparcia oferuje Pani/Panu szkoła?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę Panią/Pana o ocenienie wsparcia otrzymywanego od szkoły, (proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie: 1 - bardzo małe wsparcie, 5 - bardzo duże wsparcie).
Wymagana odpowiedź

Jak często odbywają się spotkania z kadrą edukacyjną w szkole?
Wymagana odpowiedź

Czy w szkole, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko pracuje nauczyciel wspomagający?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana dziecko chętnie uczęszcza do placówki, w której się uczy?
Wymagana odpowiedź

Jak Pani/Pana dziecko jest traktowane przez rówieśników w klasie? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Jakie metody wspierające stosowane są w szkole, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
Wymagana odpowiedź

Czy według Pani/Pana metody wspierające stosowane w szkole są adekwatne do potrzeb dziecka?
Wymagana odpowiedź

Jeśli stosowane w szkole metody są nieadekwatne, ta jakie - według Pani/Pana - powinny być stosowane?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy w szkole są organizowane zajęcia dodatkowe dla dzieci z autyzmem?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to jakie są to zajęcia?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jakie według Pani/Pana zajęcia rekreacyjne powinny być organizowane w szkole? (można wpisać kilka propozycji).
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Ilu nauczycieli wspomagających według Pani/Pana powinno pracować w szkole?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Jacy specjaliści według Pani/Pana powinni pracować w szkole z uczniami z autyzmem?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Jak według Pani/Pana powinna być wyposażona sala lekcyjna, w której uczy się Pani/Pana dziecko?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Na jaki kolor według Pani/Pana powinny być pomalowane ściany w sali lekcyjnej, w której uczy się Pani/Pana dziecko?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak Pani/Pan ogólnie ocenia pobyt swojego dziecka w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę zaznaczyć swoją płeć.
Wymagana odpowiedź

Proszę podać swój wiek.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Proszę zaznaczyć rodzaj placówki edukacyjnej, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko.
Wymagana odpowiedź

Proszę podać wiek Pani/Pana dziecka/dzieci z autyzmem.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków