Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

CENTRÁLNÍ PORTÁL KNIHOVEN - průzkum potřeb knihoven

Sběr odpovědí byl ukončen.

V rámci naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 bude realizován Centrální portál českých knihoven na http://www.knihovny.cz.

Centrální portál českých knihoven bude úspěšný pouze v případě, pokud splní očekávání knihoven a bude pro ně skutečným přínosem, který je bude motivovat k připojení. Proto Vás velmi prosíme o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím se snažíme o zmapování očekávání i potřeb knihoven. Máte možnost ovlivnit charakter i priority budoucího Centrálního portálu českých knihoven, který zde bude pro Vás i pro Vaše uživatele. Je možné, že při vyplňování dotazníku narazíte na témata, se kterými jste se dosud nesetkali, nebo ke kterému se nedokážete jednoznačně vyjádřit. I tato skutečnost je důležitá, protože by měla identifikovat oblasti, na které budou zaměřeny vzdělávací aktivity.

Věnujte, prosíme cca 50 minut zodpovězení následujících dotazů. Za každou knihovnu se vyplňuje pouze jeden dotazník.

Pokud nám chcete sdělit informace, pro které jste v dotazníku nenalezli prostor, připojte, prosíme, svůj názor na konci dotazníku.

Na otázky označené hvězdičkou je nutné odpovědět.

Při problémech při vyplňování dotazníku kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, vladana.pillerova@nkp.cz.

A01. Bude možnost získat informace o dostupnosti dokumentů ve všech českých knihovnách a podmínkách jejich získání pro Vaše uživatele pro služby Vaší knihovny přínosem?
Povinná odpověď

A. Základní charakteristika a funkce CPK. Centrální portál českých knihoven (CPK) soustředí informace o tištěných dokumentech i elektronických zdrojích všech českých knihoven na jednom místě. Bude zde možné získat nejen informace o dostupnosti dokumentů ve všech českých knihovnách, ale i o možnostech a podmínkách dodání dokumentů pro Vaše uživatele.

A02. Bude pro služby Vaší knihovny přínosem, pokud CPK bude prohledávat placené zahraniční (převážně odborné) zdroje?
Povinná odpověď

A03. Bude pro služby Vaší knihovny přínosem, pokud CPK bude prohledávat hlavní u nás vycházející deníky, týdeníky a další periodika a přepisy televizního a rozhlasového zpravodajství?
Povinná odpověď

A04. Jaké jazyky jsou pro rozšíření služeb Vaší knihovny zajímavé? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

B01. Jaký typ vyhledávání Vašim uživatelům nabídnete?
Povinná odpověď

B. Vyhledávání a další funkce. CPK umožní zvolit jednoduché vyhledávání obdobné jako na vyhledávačích Google, Seznam apod., složitější vyhledávání, tagování, vkládání vlastních komentářů, nastavení vlastního prostředí a řazení výsledkové množiny. Nabídne též Vašim uživatelům možnost uložit výsledky na vlastní konto, sdílet je s jinými uživateli a dostávat informace o nových dokumentech, které by je mohly zajímat i doporučení dokumentů, které zajímaly uživatele s podobnými dotazy.

B02. Bylo by pro Vás v CPK přínosem specializované vyhledávací rozhraní (advanced search) pro knihovníky?
Povinná odpověď

Advanced search znamená pokročilé vyhledávání - rozhraní s možností zadání dotazu do samostatných polí a jejich kombinace (autor, název, místo vydání, rok vydání atd.).

B03. Mají být shodné výsledky deduplikovány?
Povinná odpověď

Deduplikace - totožný záznam stejného titulu nalezený ve více zdrojích je sloučen do jednoho pro lepší orientaci ve výsledcích.

B04. Které z následujících služeb CPK nabídnete Vašim uživatelům? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

Tagování - označování záznamů štítkem, značkou, kterou vyjadřujeme obsah záznamu.

B05. Jakou formu preferujete pro zasílání informací o dokumentech zajímavých pro Vaše uživatele?
Povinná odpověď

C01. U kterých parametrů považujete možnost vlastního nastavení za nezbytnou? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

C. Parametrizace CPK. CPK umožní upravovat řazení výsledků (vlastní nastavení relevance, pořadí výsledků, výběr a uspořádání faset, zvýhodnění Vašich zdrojů před ostatními zdroji (tj. zobrazení výsledků vyhledávání z Vašich zdrojů před ostatními). Pozn. faseta - skupina klíčových slov, která je generována dynamicky z vyhledaných výsledků a sloužící ke zpřesnění vyhledávání.

D01. Která koncová zařízení Vaši uživatelé převážně používají? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

D. Přizpůsobení rozhraní CPK pro různá koncová zařízení. Služby CPK bude možné využít na různých koncových zařízeních.

E01. Jak často využíváte Jednotnou informační bránu?
Povinná odpověď

E. Navazující projekty. CPK navazuje na projekty, které již jsou několik let v provozu a mají některé podobné funkce ve smyslu soustředění informací o různých zdrojích na jednom místě. Jedná se především o Jednotnou informační bránu a Souborný katalog ČR.

E02. Pokud jste v otázce E01 zvolili variantu 1-3, které zdroje (podle provenience) v JIB využíváte? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)

E03. Pokud jste v E01 zvolili variantu 1-3, které zdroje (podle dostupnosti) v JIB využíváte? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)

E04. Pokud by CPK v budoucnu nahradil Jednotnou informační bránu, které funkce by musel mít? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty).
Povinná odpověď

E05. Jak často využíváte Souborný katalog ČR?
Povinná odpověď

E06. Pokud by CPK v budoucnu nahradil Souborný katalog ČR, které funkce by musel mít? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

F01. Vytvoříte svým uživatelům podmínky pro přihlášení do celé sítě českých knihoven s možností využití jejich služeb?
Povinná odpověď

F. Registrace a platby. CPK umožní uživatelům Vaší knihovny přihlášení do celé sítě českých knihoven a využití služeb všech českých knihoven. Za placené služby budou moci v celé síti knihoven platit online.

F02. Umožníte svým uživatelům platit za služby online?
Povinná odpověď

G01. Jste ochotni akceptovat registrace ověřené přes MojeID?
Povinná odpověď

G. Ověřování registrace. Blíže o MojeID na http://www.mojeid.cz/

G02. Jste ochotni stát se ověřovacím místem Moje ID?
Povinná odpověď

H01. Jste ochotni obsloužit čtenáře registrovaného v jiné knihovně (s ověřenou platnou registrací)?
Povinná odpověď

H. Ochota poskytnout služby „cizím“ uživatelům. Možnost přihlášení do celé sítě jejich knihoven a využití jejich služeb vyžaduje poskytnutí služeb (např. prezenční i absenční výpůjční služby, přístup k elektronickým informačním zdrojům v souladu s licenčními podmínkami, přístup i internetu atd.) „cizím“ uživatelům a zvýší nároky na Vaše služby (významnou protihodnotou bude nabídka služeb ostatních knihoven pro Vaše uživatele)

H02. Jste ochotni umožnit zasílání výpůjček čtenářům prostřednictvím České pošty (případně jiného nasmlouvaného doručovatele)?
Povinná odpověď

H03. Jste ochotni umožnit vracení výpůjček (samozřejmě s automatickým promítnutím do Vašeho systému) Vašich dokumentů v jiné spolupracující knihovně v ČR?
Povinná odpověď

H04. Jste ochotni umožnit přímou rezervaci/objednávku uživatele na meziknihovní výpůjčku?
Povinná odpověď

CH01. Pokud bude vyhledávací rozhraní CPK kvalitní, funkčně komplexní (včetně funkcí jako zjištění aktuální dostupnosti dokumentů, upřednostnění Vašich výsledků, přístup do čtenářského konta atd.) rychlé, bohaté na nové funkce a přizpůsobitelné, kterou z variant jeho využití zvolíte?
Povinná odpověď

CH. Vztah CPK a Vašeho katalogu. CPK může v budoucnu nahradit stávající OPAC Vaší knihovny.

CH02. Budete se při rozhodování o volbě rozhraní řídit názorem svých uživatelů? (např. na základě hlasování, analýzy logů atd.?)
Povinná odpověď

I01. Do jaké míry jste informováni o CPK a jeho přípravě?
Povinná odpověď

I. Informovanost o CPK. CPK je/byl prezentován na všech důležitých domácích knihovnických konferencích i v odborném tisku.

I02. Uvítali byste prezentaci CPK pro Vaši knihovnu?
Povinná odpověď

I03. V případě, že jste zvolili v otázce I02 možnost 1-2, specifikujte okruhy, které by Vaši knihovnu zajímaly.

Zbývá 1500 znaků

J01. Co považujete za významný přínos CPK? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

J. Přínos a rizika spojené s realizací CPK. Úspěšná realizace CPK může zásadním způsobem zkvalitnit a posunout služby knihoven, může však být zkomplikována řadou rizikových faktorů

J02. Čeho se v případě nasazení CPK ve Vaší knihovně obáváte? (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

J03. Co považujete za možné překážky realizace CPK (označte, prosíme, všechny relevantní varianty)
Povinná odpověď

K. Další možné služby. CPK může Vám i Vašim uživatelům nabídnout i další služby. Na tomto místě prosíme o specifikaci služeb, které byste uvítali, ale v dotazníku jste je nenalezli.

Zbývá 1500 znaků

L. Podněty a další informace. Pokud nám chcete sdělit jakékoli další informace a podněty, pro které jste v dotazníku nenalezli místo, prosíme o jejich uvedení zde.

Zbývá 1500 znaků

Druh knihovny
Povinná odpověď

Identifikační údaje

Zbývá 100 znaků

Název knihovny
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Obec, město, kde sídlí knihovna
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Kraj
Povinná odpověď

Zbývá 100 znaků

Uveďte, prosíme, které útvary Vaší knihovny se na vyplnění dotazníku podílely (služby, IT atd.).

Zbývá 1500 znaků

Jméno kontaktní osoby, na kterou je možné se obrátit v případě potřeby doplnění informací.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

E-mail kontaktní osoby
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků