DOTAZNÍK KE STRATEGICKÉMU PLÁNU PRAHY 6

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při uskutečnění Průzkumu názorů občanů Prahy 6 na kvalitu života v naší městské části, a to v souvislosti s návrhem Strategického plánu Prahy 6. Výstupy z tohoto šetření budou významnými podklady pro názor radnice na rozvoj města. Existence strategického plánu města je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

Myslím si, že každý občan naší městské části má mít právo se vyjádřit k tomu, jak by měla naše Praha 6 vypadat v budoucnosti a jaké jsou její hlavní problémy v současnosti. Tento dotazník chápu jako jednu z forem, jak toto právo využít.

Zdůrazňuji, že celý Průzkum je zcela anonymní a je zajištěna ochrana před jejich zneužitím. Vaše rozhodnutí o účasti na Průzkumu je také zcela dobrovolné a stejně svobodné je i rozhodnutí, na kterou z položených otázek si přejete odpovědět a na kterou nikoli. Pokud se však k účasti rozhodnete, prosím Vás o co největší otevřenost a upřímnost.

Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění tohoto dotazníku a věřím, že výsledky tohoto Průzkumu poslouží dobré věci rozvoje našeho města a budou tedy ku prospěchu i Vám.

Děkuji za pochopení i ochotu.

Ing. arch. Eva Smutná

Jste:
Povinná odpověď

Je Vám:
Povinná odpověď

Zde žijete:
Povinná odpověď

Dosáhl/a jste vzdělání?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše ekonomické postavení?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s životní úrovní Vaší domácnosti?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s celkovým životem v naší MČ Praha 6?
Povinná odpověď

Čeho si v Praze 6 nejvíce vážíte a ceníte?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Za co se v Praze 6 nejvíce stydíte, co zde znepříjemňuje život?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

ano, z jakého důvo Jak jste spokojen/a se současnou úrovní služeb, které fungují přímo ve vašem okolí?
Povinná odpověď

výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně
nevím
Oprava a údržba veřejných budov
Oprava a údržba historických památek
Oprava a údržba silnic, chodníků, komunikací
Výstavba nových bytů a domů
Dostupnost bydlení pro obyvatele města
Veřejné osvětlení
Ochrana životního prostředí
Odvoz a likvidace odpadků
Čistota ovzduší
Úprava městské zeleně a veřejných prostranství
Zásobování vodou
Kanalizace a čištění odpadních vod
Zásobování plynem
Zásobování elektrickou energií
Zásobování teplem
Telefonické spojení
Spojení veřejnou dopravou mimo město
Městská hromadná doprava ve městě
Práce městské policie
Práce policie ČR
Zásobování a úroveň obchodů s potravinami
Zásobování obchodů s ostatním zbožím
Úroveň stánkového prodeje/tržišť
Úroveň restaurací
Řemeslnické služby pro domácnost (opravy)
Osobní služby (holičství, kadeřnictví, apod.)
Možnosti a podmínky pro podnikání
Možnosti zaměstnání
Předškolní zařízení (jesle, školka)
Základní školství
Střední školství
Ambulantní zdravotní péče
Nemocniční zdravotní péče
Záchranná lékařská služba a pohotovost
Stomatologické služby
Lékárny
Pečovatelská služba
Ošetřovatelské služby
Příležitosti pro sport a rekreaci ve městě
Možnosti volnočasového využití
Nabídka pro rodiny s dětmi
Nabídka kulturních akcí
Tradiční oslavy a svátky ve městě
Nabídka vzdělávacích kurzů

Jak jste informován/a o dění v MČ Praha 6?
Povinná odpověď

výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně
nevím
Informace

Odkud čerpáte informace o dění v MČ Praha 6 a jak jste spokojení s obsahem?
Povinná odpověď

výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně
nevím
Noviny MČ Praha 6 „Šestka“
Úřední deska
Internet
Veřejná jednání zastupitelstva
Zprávy TV Praha
Jiné zdroje

Jakou známkou byste hodnotil/a práci samosprávy?
Povinná odpověď

výborně
velmi dobře
dobře
dostatečně
nedostatečně
nevím
Zastupitelstva MČ Praha 6
Rady MČ Praha 6
Pracovníků Úřadu MČ Praha 6

Jakým městem (resp. městskou částí) by se podle Vás Praha 6 měla stát v budoucnu (vyberte maximálně tři odpovědi)?
Povinná odpověď

Seřaďte následujících sedm oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje (1 – nejvýznamnější oblast, 7 – nejméně významná oblast):
Povinná odpověď

  • 1. Podmínky k bydlení
  • 2. Možnosti trávení volného času
  • 3. Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, hromadná doprava)
  • 4. Technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, plynofikace, zásobování el. energií, odpadové hospodářství)
  • 5. Vybavenost města službami
  • 6. Upravenost, čistota města
  • 7. Zvýšení počtu pracovních příležitostí ve městě

Navrhněte konkrétní investiční akce MČ, které by měla co nejdříve realizovat a patří podle Vašeho názoru k nejdůležitějším:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Z jakého katastrálního území MČ jste? (př. Dejvice, Ruzyně, Veleslavín, …)
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Uvažujete o tom, že se z MČ odstěhujete?
Povinná odpověď