Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazníkové šetření pro tvorbu Programu rozvoje obce Pavlovice u Přerova

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje naší obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vlastimil Bia, starosta obce Pavlovice u Přerova

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1 Jak se Vám v obci žije?
Povinná odpověď

2 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti).
Povinná odpověď

3 Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti).
Povinná odpověď

4 Existuje dle Vašeho názoru ve Vaší obci nějaký dlouhodobě neřešený problém, který by se měl vyřešit?
Povinná odpověď

5 Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Povinná odpověď

6 Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku vyberte odpověď, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Povinná odpověď

Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
bydlení
školství
zdravotnictví
veřejná doprava
kultura a společenský život
sportovní vyžití
péče obce o své prostředí
podmínky pro podnikání
rozvoj obce
informovanost o dění v obci

7 Mezilidské vztahy v obci považujete za:
Povinná odpověď

8 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
Povinná odpověď

9 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Povinná odpověď

10 Využili byste možnosti informování o dění v obci prostřednictvím sms zpráv?
Povinná odpověď

11 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Povinná odpověď

12 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
Povinná odpověď

13 Jste?
Povinná odpověď

14 Váš věk?
Povinná odpověď

15 Vaše vzdělání?
Povinná odpověď

16 V obci:
Povinná odpověď

17 Typ Vaší domácnosti:
Povinná odpověď