Menu Přihlášení

Podmínky používání služeb Partnerského programu Survio

Přihlášením k Partnerskému programu Survio ("Program") se zavazujete dodržovat následující podmínky a kritéria ("Podmínky používání služeb").

Survio je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „Survio s.r.o.“, se sídlem v Brně, Hlinky 70, 603 00, Česká republika.

Survio si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit Podmínky používání služeb bez předchozího upozornění. Všechny nové funkce, které rozšiřují nebo zlepšují stávající program včetně zavedení nových nástrojů a zdrojů, musí být v souladu s Podmínkami používání služeb. Vaše další používání programu po provedení těchto změn bude znamenat, že s těmito změnami souhlasíte. Nejnovější verzi Podmínek používání služby si můžete kdykoli prohlédnout na adrese: www.survio.com/cs/affiliate-terms.

Porušení některé z níže popsaných podmínek bude mít za následek zrušení vašeho účtu a neproplacení veškerých neprovedených plateb za provize z partnerských odkazů, které jste získali v době, kdy k porušení pravidel došlo. Souhlasíte také, že ponesete veškeré následky s partnerským programem spojené.

Podmínky pro zavedení účtu

Odkazy/grafika na vašich stránkách či ve vašich e-mailech nebo jiné formy komunikace

Jakmile se do Programu zaregistrujete, vyberete si unikátní Partnerský kód. Poté můžete umisťovat odkazy, bannery nebo jinou grafiku, kterou vám poskytneme, na své webové stránky, do svých e-mailů a dalších forem komunikace. Vybavíme vás návodem, způsoby linkování a grafikou tak, aby byly tématicky spojené s Survio. Návrh designu můžeme změnit kdykoliv bez předchozího upozornění, na změny rozměrů obrázků ovšem upozorníme předem.

Abyste měli možnost přesně sledovat výsledky odkazování a nárůst provizí, poskytneme vám speciální odkaz, který je nutné pro aktivitu mezi vašimi stránkami a stránkami produktů používat. Musíte se ujistit, že každý takovýto odkaz mezi vašimi stránkami a stránkami Survio tento formát odkazování využívá. Odkazy na stránky Survio umístěné na vašich webových stránkách musí odpovídat této dohodě, přičemž řádně využíjí tento speciální formát, který představuje název „Speciální odkazy“. Odměnu za odkazování dostanete pouze pokud budou výše popsané podmínky splněny; tyto podmínky platí i pro případ, že vy nebo uživatel s přístupem k vašemu účtu budete chybně používat odkazy nebo nesprávně zadáte Partnerský kód. Touto chybou tak přijdete o možnost získat provizi, která by vám jinak podle této dohody náležela.

Partnerské odkazy musí vést na domovskou stránku produktu Survio, který je podporován. Hloubkové odkazy nebo odkazy na jiné stránky na stránkách Survio NEPOMOHOU získat provizi.

Poplatky, provize a platby

Aby bylo možné získat poplatek za prodej produktu, musí zákazník přijít skrze speciální odkaz z vašich webových stránek, e-mailu nebo jiných forem komunikace na stránky Survio a zaregistrovat se do 60 dní. Neexistuje žádný limit pro dobu, kdy by si měl zákazník koupit první Premium balíček. Peníze dostanete, i když si ho koupí až po roce od své registrace.

Existují dva typy poplatků, kterých můžete dosáhnout:

Provize z prodeje je možné získat za to, že zákazník učiní svou první platbu. Opakující se provize jsou vypláceny rok poté, kdy zákazník provedl svou první platbu. Provize je možné získat jen v případě, že zákazník za objednávku zaplatí.

Všechny provize jsou odvozeny ze základní ceny bez DPH (-0%). Partneři jsou, v jurisdikci, pod kterou spadají, odpovědní za placení daní za všechny výdělky, které prostřednictvím Partnerského Programu Survio získají.

Struktura provizí se může změnit dle našeho uvážení, všechny partnery však na změnu upozorníme 15 dní předem. Provize, které získáte ještě v době, kdy platily starší podmínky, budou vyplaceny v souladu se starými podmínkami. Provize, které získáte v době, kdy platí nové podmínky, budou vyplaceny v souladu novými podmínkami.

Provize vyplatíme pouze za odkazy, které budou automaticky vyhodnoceny naším systémem. Na prohlášení partnerů, že jsou zaregistrováni nebo že zadali správný kód, nebude brán zřetel, pokud jejich prohlášení neodpovídají údaje z našeho systému. Provize zaplatíme pouze za obchod, který byl uskutečněn pomocí správně formátovaného Speciálního odkazu, který náš systém bude schopný automaticky dohledat.

Vyhrazujeme si právo odmítnout vyplacení provizí, které byly provedeny podvodnou, nezákonnou nebo příliš agresivní činností, pochybnými metodami prodeje nebo marketingu.

Provize začneme vyplácet ve chvíli, kdy vaše příjmy za partnerské odkazy překročí hranici 70 USD. Pokud váš účet tuto hranici nikdy nepřekročí, provize vám vyplaceny nebudou. Jsme odpovědní pouze za vyplácení odměn za účty, které hranici 70 USD překonají.

Platby přes PayPal

Provize jsou vypláceny prostřednictvím PayPal, a pouze skrze tento systém. Není možné posílat šeky, kreditní karty nebo peníze. Abyste mohli přijímat provize, musíte mít účet na PayPal. Pokud ještě PayPal účet nemáte, můžete si ho kdykoli založit. Odměnu však do té doby, než bude váš účet funkční, nebude možné vyplácet.

Identifikujte se jako Partner Survio

Je zakázáno vydávat jakákoli tisková prohlášení, která by se týkala této dohody a vaší účasti v Programu. Takováto činnost by měla za následek vaše vyškrtnutí z Programu. Kromě toho není možné jakkoli zkreslovat nebo přibarvovat skutečnou podstatu vztahu mezi vámi a naší stranou, prohlašovat, že se podílíte na vývoji našich produktů, že spadáte pod Survio s.r.o., tvrdit nebo naznačovat spojení naší společnosti s vámi nebo jakoukoli jinou osobou či subjektem, které nejsou výslovně povoleny touto dohodou (včetně tvrzení nebo naznačování, že podporujeme, sponzorujeme, schvalujeme nebo přispíváme libovolnou částkou na jakoukoli charitativní nebo jinou činnost).

Partnerský program Survio nesmí být využíván k objednávání služeb pro váš vlastní projekt Survio. Takovéto nákupy mohou ve výsledku (po našem uvážení) vést k odepření vyplacení provizí a/nebo zrušení této dohody.

Splátkový kalendář

Po dobu, po kterou budete mít na svém partnerském účtu více než 70 USD, budeme vyplácet odměnu zhruba každých 45 dní. Pokud od poslední platby nevyděláte více než 70 USD, bude odměna vyplacena zhruba 45 dní poté, co jste tento limit naposledy překročili. Platby je možné provádět pouze přes PayPal.

Definice zákazníka

Zákazníci, kteří nakupují výrobky prostřednictvím tohoto programu, budou považováni za naše zákazníky. Proto se na ně budou vztahovat všechna naše pravidla, zásady a pracovní postupy týkající se objednávek zákazníků, zákaznického servisu a prodeje produktů. Můžeme kdykoli změnit naše zásady a pracovní postupy. Například budeme určovat ceny, za které mají být výrobky nabízené v rámci tohoto Programu prodány v souladu s naší cenovou politikou. Katalog cen a dostupnost produktů se mohou čas od času měnit. Změny cen produktů se mohou týkat produktů, které máte na svých webových stránkách, neměli byste proto na nich uvádět jejich ceny. Budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom vám byli schopní poskytnout přesné informace, nemůžeme vám ale zaručit neustálou dostupnost nebo cenu konkrétního výrobku.

Vaše odpovědnost

Ponesete výhradní odpovědnost za vývoj, provoz a údržbu vašich stránek a všech materiálů, které se na nich objeví. Budete například odpovědní za:

Dodržování právních předpisů

Podmínkou pro vaši účast v Programu je váš souhlas s tím, že jako účastník programu budete dodržovat veškeré zákony, vyhlášky, předpisy, nařízení, příkazy, licence, povolení, rozsudky, rozhodnutí nebo jiné požadavky vydané jakýmkoli státním orgánem, do jehož jurisdikce spadáte, ať už jsou tyto zákony, atd. platné nebo vstoupivší do platnosti v době, kdy budete účastníkem Programu. Bez omezení výše uvedeného závazku také souhlasíte s tím, že souhlasíte s podmínkou své účasti v Programu, že vaše jednání bude v souladu se všemi platnými zákony (federálními, státními nebo jinými), které upravují pravidla pro obchodní sdělení, včetně CAN-SPAM Act z roku 2003 a všech ostatních anti-spamových zákonů.

Trvání dohody a Programu

Tato dohoda vstoupí v platnost přijetím vaší žádosti o zapojení se do Programu a její platnost vyprší ve chvíli, kdy bude ukončena kteroukoli ze stran. Vy i naše společnost můžeme dohodu ukončit buď s uvedením důvodu jejího ukončení nebo bez něj, písemným oznámením o ukončení trvání dohody. Po vypovězení dohody z libovolného důvodu ukončíte svou činnost v Programu a ze svých stránek odstraníte všechny odkazy na všechny produktové stránky Survio, všechny naše ochranné známky, firemní oblečení nebo loga, všechny materiály poskytnuté námi nebo za nás, pokud měly souvislost s Programem. Survio si vyhrazuje právo kdykoli Program ukončit. Po jeho případném ukončení budou vyplaceny provize nad 70 USD.

Ukončení

Survio má právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout veškeré současné či budoucí použití Programu či jakékoli jiné služby Survio, a to z jakéhokoli důvodu a kdykoliv. Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo vašeho přístupu k tomuto účtu, propadnutí a vzdání se všech provizí, které měly být vyplaceny, pokud byly získány podvodně, nezákonně, příliš agresivně, za použití pochybného prodeje nebo marketingových metod. Survio si vyhrazuje právo odmítnout služby komukoli, kdykoli a bez udání důvodu.

Povinnosti smluvní strany

Smluvní strana si je vědoma toho, že Survio nebude spolupracovat se smluvní stranou, která využívá doménu nebo subdoménu, jež je zavádějícím způsobem podobná „Survio“ nebo jakékoli jiné ochranné známce a/nebo má název podobný Survio nebo jejím partnerům.

Smluvní strana musí vzít v úvahu ochrannou známku a další práva Survio, pokud chce zavést kampaň placeného vyhledávání, jež má za cíl zlepšit dostupnost v internetových vyhledávačích. Smluvní strana souhlasí, že nebude používat klíčová slova, která jsou podobná „Survio“ nebo jakákoliv jiná klíčová slova chráněná ochrannou známkou a/nebo název přímo patřící Survio, včetně „Survio“, „surv-io“ a „surv io“.

Pokud Survio dojde k závěru, že smluvní strana porušila anti-spamová pravidla nebo propagovala služby Survio jakýmkoli jiným nepovoleným způsobem, může (bez omezení jakýchkoli dalších práv nebo opravných prostředků) odepřít smluvní straně provizi jinak splatnou podle pravidel této dohody, případně s okamžitou platností dohodu vypovědět, a to oznámením kdykoli v době jejího trvání.

Vztah smluvních stran

Obě strany jsou nezávislými dodavateli, a nic v této dohodě nezavazuje k vytvoření či poskytnutí zázemí pro jakékoli partnerství, společné podnikání, agentury, frančízy, obchodní zástupce nebo pracovní poměr mezi smluvními stranami. Nebudete mít žádnou pravomoc, vznášet nebo přijímat jakékoli nabídky nebo nás zastupovat v náš prospěch. Neučiníte žádné prohlášení, ať už na svých stránkách nebo jiným způsobem, jež by bylo v rozporu s čímkoli v této dohodě.

Omezení odpovědnosti

Neodpovídáme za nepřímé, zvláštní nebo následné škody (či jakékoli ztráty příjmů, zisků nebo dat), které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, i když jsme byli na tuto možnost upozorněni. Naše celková odpovědnost za tyto škody, které vzniknou v souvislosti s touto dohodou nebo Programem, nepřesáhne výši provizí, které vám byly vyplaceny nebo měly být vyplaceny v souladu s touto dohodou.

Vyloučení odpovědnosti

Neexistují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo zastoupení s ohledem na Program nebo výrobky prodávané jeho prostřednictvím (zahrnující záruky na funkčnost, obchodovatelnost, neporušení pravidel nebo jakékoli předpokládané záruky vyplývající z předmětu plnění, jednání, nebo obchodních zvyklostí). Neručíme za nepřerušenou a bezchybnou funkčnost stránek výrobku, a za případné přerušení jejich funkčnosti nebo chybu neneseme odpovědnost.

Nezávislé vyšetřování

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI DOHODU PŘEČETLI A SOUHLASÍTE SE VŠEMI JEJÍMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI. CHÁPETE, ŽE SURVIO MŮŽE KDYKOLIV (PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO) VYŽADOVAT VAŠE DOPORUČENÍ ZÁKAZNÍKŮ PODLE PODMÍNEK, KTERÉ SE MOHOU LIŠIT OD PODMÍNEK OBSAŽENÝCH V TÉTO DOHODĚ, NEBO PROVOZOVAT WEBOVÉ STRÁNKY, KTERÉ BUDOU PODOBNÉ NEBO BUDOU KONKUROVAT VAŠIM STRÁNKÁM. NEZÁVISLE JSTE ZHODNOTILI PŘÍNOS, KTERÝ PRO VÁS ÚČAST V PROGRAMU MÁ, A NESPOLEHLI JSTE SE NA ŽÁDNÉ ZASTOUPENÍ, ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ ODLIŠNÉ OD TĚCH, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOHODY.

Arbitráž

Veškeré spory související jakýmkoliv způsobem s touto dohodou (včetně jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení těchto podmínek), jakýmikoli transakcemi nebo aktivitami souvisejícími s touto dohodou nebo vaším vztahem k naší společnosti nebo partnerům, budou předloženy důvěryhodnému rozhodčímu v Brně v České republice. Výjimkou je případ, že pokud jakýmkoli způsobem porušíte nebo se budete chystat porušit naše práva na duševní vlastnictví, obrátíme se na jinou vhodnou instanci, státní nebo federální soud v České republice (vy pak souhlasíte s ne-exkluzivním soudním okresem a místem konání tohoto soudu) nebo jiný soud. Nález rozhodčího je závazný a může být zapsán jako rozhodnutí u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V plném rozsahu povoleném platnými nařízeními nesmí být žádná arbitráž, která spadá pod tuto dohodu, připojena k rozhodčímu řízení, které zahrnuje jakoukoli jinou stranu této dohody, ať už prostřednictvím třídy rozhodčího řízení nebo jinak.

Různé

Tato dohoda se bude řídit právními předpisy Evropské unie a České republiky bez ohledu na pravidla, jimiž se řídí výběr právních předpisů. Tuto dohodu nesmíte postoupit ze zákona či jinak bez našeho předchozího písemného souhlasu. Tato smlouva je závazná a je vymahatelná vůči stranám a jejich nástupcům a nabyvatelům. Naše neschopnost prosadit přísné plnění všech ustanovení této dohody nebude představovat zřeknutí se našeho práva na následné vymáhání těchto ustanovení nebo jakákoli jiná ustanovení této dohody.

Neúspěch Survio ve snaze použít nebo vynutit jakákoli práva nebo ustanovení Podmínek používání služby nezakládá vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Podmínky používání služby představují ucelenou dohodu mezi vámi a Survio, určují vaše používání těchto služeb a nahrazují všechna předchozí ujednání mezi vámi a Survio (včetně jakékoli předchozí verze Podmínek služby).