Tietosuojakäytäntö

Survio tiedostaa, että sen asiakkaat, vierailijat, käyttäjät ja muut järjestelmää tai Survion verkkosivustoa käyttävät arvostavat yksityisyyttään. Tämä dokumentti (Henkilötietojen suojaus) sisältää tärkeää tietoa koskien henkilötietojen käsittelyä yrityksessämme.

Haluamme täten tiedottaa henkilötietojen käsittelyn periaatteista ja menetelmistä, joissa noudatamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus, jäljempänä “GDPR”);

Tietosuojakäytäntö liittyy Survion käyttöehtoihin (jäljempänä “Käyttöehdot”), jotka löydät täältä.

Huomaa: Mikäli näiden Henkilötietojen suojaussääntöjen englannin- ja suomenkielisissä versioissa on eroavuuksia, noudatetaan englanninkielistä versiota. Englanninkielinen Tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa www.survio.com.

Tekstissä käytetään muun muassa seuraavia käsitteitä: “Käyttäjä”, “Survion verkkosivusto/Kyselytutkimukset” ja “Kolmas osapuoli”, joiden merkitys on esitetty Käyttöehdoissa.

Lisäksi käsitteellä “Sopimus” tarkoitamme oikeudellista toimintaa, jonka perusteella palveluntarjoaja sitoutuu tarjoamaan sinulle palveluitaan, joko maksua vastaan tai ilmaiseksi.

Käsitteellä “Survion järjestelmä” tarkoitamme ohjelmistoa, jonka avulla Käyttäjät voivat luoda kyselytutkimuksia tarpeidensa mukaan.

I. Perustietoa

Johtoryhmän yritystunnus ja yhteystiedot: Johtoryhmän yritystunnus ja yhteystiedot: Survio s.r.o., yritystunnus (IČ) 28300785, keskustoimisto rekisteröity osoitteeseen Brno, Hlinky 995/70, 60300, Tšekin tasavalta, yhteystiedot: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Tšekin tasavalta, yritys rekisteröity kaupparekisteriin Brnon alueellisessa tuomioistuimessa, osasto C, asiakirja 59684 (jäljempänä myös “Survio” tai “Me”), sähköposti: support@survio.com.

Tietosuojavastaava: Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty.

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle: Survio ei siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin eikä kansainvälisille organisaatioille, lukuun ottamatta henkilötietojen siirtämistä käsittelijälle, yritykselle Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, joka ylläpitää SendGrid-palvelua. Edellä mainittu käsittelijä takaa sopimuksen vakioehtoihin perustuen asiaankuuluvan henkilötietosuojan, joka noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 27.4.2016 antamaa yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, joka koskee yksityishenkilöiden henkilötietojen turvallista käsittelyä ja kyseisten tietojen vapaata liikkuvuutta ja joka kumoaa direktiivin 95/46/EC.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi: Survio ei suorita profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

Tietoa tietojen toimittamisen luonteesta: Mikäli henkilötietoja käsitellään sopimusehtojen tai laillisten velvollisuuksien täyttämiseksi, tietojen toimittaminen on lakisääteinen vaatimus. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn henkilön suostumukseen perustuen, tietojen toimittaminen on sopimusvaatimus.

Valvontaviranomainen: Valvontaviranomainen on Henkilötietosuojatoimisto, rekisteröity osoitteeseen Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tšekin tasavalta, sähköposti: posta@uoou.cz, puhelin: +420 234 665 125.

Survio toimii sekä henkilötietojen rekisterinpitäjän että henkilötietojen käsittelijän asemassa. Survio toimii henkilötietojen rekisterinpitäjän asemassa suhteessa Käyttäjiin ja Survion verkkosivuilla vieraileviin luonnollisiin henkilöihin (näiden sääntöjen II pykälä). Suhteessa henkilötietoihin, joita Käyttäjä tallentaa Survion palvelimille (Käyttäjä luo kyselytutkimuksen, johon vastaajat täyttävät myös henkilötietonsa), Survio toimii käsittelijänä tarjotessaan Käyttäjälle ainoastaan säilytystilan tietojen tallentamista varten. Kyseisten henkilötietojen rekisterinpitäjä on Käyttäjä itse (näiden sääntöjen III pykälä).

II. Survio rekisterinpitäjänä

Survio toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä suhteessa Käyttäjien sekä Survion verkkosivustolla vierailevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoihin.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?
Sopimuksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi Survio käsittelee lähinnä seuraavia henkilötietoja: nimi, sukunimi, yrityksen nimi, yritystunnus, verotunnus, osoite/yrityksen osoite, puhelin, sähköposti.

Lisäksi Survio käsittelee tietoja, joita se saa Käyttäjältä ja muilta luonnollisilta henkilöiltä näiden käyttäessä Survion järjestelmää tai vieraillessa Survion verkkosivustolla: evästetiedot, protokollatiedot (IP-osoite tai muut verkkotunnisteet). Kyseisiä henkilötietoja käsittelemme oikeutettuun etuumme tai sinun suostumukseesi perustuen.

Mikäli Survio aikoo käsitellä joitakin muita kuin tässä pykälässä määriteltyjä tietoja tai käyttää niitä eri tarkoituksiin, voi se tehdä näin ainoastaan pätevästi myönnetyn henkilötietojen käsittelyä koskevan suostumuksen pohjalta. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn tulee myöntää erillisellä asiakirjalla.

Survio ilmoittaa, että se ei käsittele Käyttäjien maksutietoja. Kaikki maksutiedot käsittelee kolmas osapuoli, tarkemmin sanottuna yritys cleverbridge AG, rekisteröity osoitteeseen Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Saksan liittotasavalta.

Kuinka pitkän aikaa käsittelemme henkilötietoja?
Käyttäjien henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen voimassaolon ajan. Sen jälkeen, kun Käyttäjä on poistanut tilinsä, kaikki tiedot poistetaan. Käsittelemme henkilötietoja erityisten lakimääräysten täyttämiseksi, näiden lakimääräysten asettaman ajan.

Mistä saamme henkilötietoja?
Saamme henkilötietoja suoraan rekisteröidyiltä henkilöiltä solmiessamme Sopimuksen. Ilmoitamme aina rekisteröidyille henkilöille siitä, mitkä henkilötiedot vaaditaan sopimuksen täyttämiseksi.

III. Survio henkilötietojen käsittelijänä

Survio tarjoaa Käyttäjälle datatilaa Survion järjestelmässä tai Survion palvelimilla käytettyjen tietojen tallentamiseen. Käyttäjän tiedot voivat myös sisältää luonnollisten henkilöiden henkilötietoja. Suhteessa Käyttäjän palvelimillemme tallentamiin henkilötietoihin (vastaajien henkilötiedot) me toimimme henkilötietojen käsittelijän asemassa. Kyseisten henkilötietojen rekisterinpitäjä on Käyttäjä itse.

Huomautus Käyttäjälle
Mikäli keräät luonnollisten henkilöiden henkilötietoja kyselytutkimusten kautta, sinusta tulee henkilötietojen rekisterinpitäjä, ja olet velvollinen noudattamaan kaikkia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä GDPR:ssä asetettuja sääntöjä ja muita asiaankuuluvia lakisääteisiä velvoitteita. Survio ei kanna mitään vastuuta Käyttäjien henkilötietosuojaan kohdistuvista rikkomuksista.

Huomautus vastaajille
Survion järjestelmän käyttöön saattavat päteä kunkin Käyttäjän omat periaatteet ja säännöt, mikäli hänellä sellaisia on. Luovuttaessasi henkilötietojasi Käyttäjille ole suoraan yhteydessä Käyttäjään, mikäli sinulla on mitään tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, sillä Käyttäjä toimii rekisterinpitäjän asemassa. Me emme voi ottaa vastuuta Käyttäjän henkilötietosuojaan liittyvistä periaatteista tai turvatoimenpiteistä, jotka saattavat erota tästä Tietosuojakäytännöstä.

Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?
Survio ei suorita mitään toimenpiteitä Käyttäjien tietojen kanssa, lukuun ottamatta niiden tallentamista Survion palvelimille, ei puutu niihin millään tavalla, ei muokkaa niitä, ei salli pääsyä niihin eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille (lukuun ottamatta tietojen luovuttamista valtion viranomaisille lain niin vaatiessa), jollei Sopimuksessa toisin määritellä. Kyseisten henkilötietojen käsittelyn ainoa tarkoitus on niiden tallentaminen ja niihin pääsyn mahdollistaminen Käyttäjälle.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?
Käsittelemme ainoastaan niitä vastaajien henkilötietoja, jotka tallennetaan Survion kyselytutkimuksen kautta Survion palvelimille, esim. tietoja, jotka loppukäyttäjät täyttävät kyselytutkimuksiin Survion järjestelmässä. Näihin kuuluvat etupäässä nimi, sukunimi, sukupuoli, ikä, tehtävänimike, kotiosoite, sähköposti jne.

Kuinka kauan me käsittelemme henkilötietoja?
Survio käsittelee henkilötietoja Käyttäjän kanssa solmimansa sopimussuhteen voimassaoloajan. Käyttäjän poistettua tilinsä myös kaikki tiedot poistetaan.

IV. Henkilötietojen vastaanottajat

Survio ei siirrä henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Henkilötietojen käsittelijät ovat:

Käsittelijät saattavat käsitellä henkilötietoja yksinomaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvän sopimuksen nojalla, esim. takaamalla kyseisten tietojen organisatorisen ja teknisen turvallisuuden, käsittelyn tarkoituksen määritellen, jolloin käsittelijät eivät voi käyttää tietoja muihin tarkoituksiin.

Tietyissä olosuhteissa henkilötietoja voidaan luovuttaa valtion viranomaisille (oikeusistuimet, poliisi, notaarit, veroviranomaiset jne., heidän lakisääteisen toimivaltansa puitteissa) tai muille tahoille erityislainsäädäntöön perustuen.

V. Tietoturvamenetelmät

Suojataksemme Käyttäjän tietoja niiden luvattomalta tai vahingossa tapahtuvalta julkistamiselta noudatamme kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Tekniset toimenpiteet tarkoittavat sellaisen teknologian käyttöä, joka estää kolmansien osapuolien luvattoman pääsyn Käyttäjän tietoihin. Parhaan mahdollisen suojan saavuttamiseksi käytämme Käyttäjän ja loppukäyttäjän tietojen salausta, joka koskee etupäässä salasanoja, joiden avulla kirjaudutaan Survion järjestelmään, järjestelmän sisällä tapahtuvaa viestintää sekä kaikkia palvelimille tallennettuja tietoja. Organisatoriset toimenpiteet sisältävät joukon työntekijöillemme suunnattuja käyttäytymissääntöjä osana Survion sisäistä ohjeistusta, joka kuitenkin pidetään turvallisuussyistä salassa. Survio pitää huolen siitä, että mikäli palvelimet siirretään kolmannen osapuolen ylläpitämään datakeskukseen, myös tämä kolmas osapuoli toteuttaa samankaltaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Kaikki tiedot säilötään ainoastaan palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan Unionissa tai sellaisissa maissa, joissa henkilötietosuojasta huolehditaan vastaavalla tavalla kuin Tšekin tasavallan lainsäädäntö edellyttää.

VI. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on:

VII. Evästeet ja protokollatiedostot

Käytämme evästeitä eli pieniä tiedostoja, jotka identifioivat www.survio.com -verkkosivuston käyttäjän ja tallentavat käyttäjän toiminnan. Eväste on tekstitiedosto, joka koostuu yleensä numero- ja kirjainsarjoista, jotka tunnistavat käyttäjän tietokoneen varmasti, mutta eivät pidä sisällään mitään käyttäjän tiettyjä henkilötietoja.

Verkkosivusto www.survio.com tunnistaa käyttäjän IP-osoitteen automaattisesti. IP-osoite on numero, joka liitetään käyttäjän tietokoneeseen automaattisesti tämän otettua yhteyden internetiin. Palvelin tallentaa kaiken tämän tiedon aktiviteettitiedostoksi, mikä mahdollistaa tietojen myöhemmän käsittelyn.

Miksi käytämme evästeitä?
Evästeitä ja vastaavia teknologioita käytetään useisiin tarkoituksiin, joihin kuuluu:

Verkkosivusto www.survio.com saattaa käyttää myös kolmansien osapuolien evästeitä. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että olemme valtuuttaneet kolmannen osapuolen suorittamaan verkkosivuston analyysia. Survio hyödyntää seuraavia palveluntarjoajia:

Evästeasetukset
Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. On kuitenkin mahdollista hyödyntää toimintoja, joiden avulla ne voi estää tai niitä voi poistaa. Verkkosivuston www.survio.com käyttäjillä on täten oikeus muuttaa selaimensa asetuksia siten, että evästeiden käyttö heidän tietokoneellaan on estetty.

Hyödynnämme kahdenlaisia evästeitä – pysyviä ja väliaikaisia. Pysyvät evästeet säilyvät tietokoneen kovalevyllä myös selaimen sulkemisen jälkeen. Selain saattaa käyttää pysyviä evästeitä seuraavilla käynneillä www.survio.com -verkkosivustolla. Pysyvät evästeet on mahdollista poistaa. Väliaikaiset evästeet ovat istuntokohtaisia ja ne poistetaan heti kun verkkoselain suljetaan.

Ohjeet evästeiden estämiseksi tai poistamiseksi löytyvät yleensä kunkin verkkoselaimen tietosuojaperiaatteista tai käyttöoppaasta.

Protokollatiedostot
Käyttäjän verkkoselain lähettää automaattisesti joitakin tietoja jokaisella www.survio.com -verkkosivuston näyttökerralla. Verkkosivustolle www.survio.com rekisteröitymisen yhteydessä tai sivustoa selatessa palvelimet tallentavat automaattisesti tiettyjä tietoja, joita verkkoselain lähettää jokaisella käyntikerralla. Nämä palvelimen protokollat (ns. lokitiedostot) saattavat sisältää sellaista tietoa kuten verkkopyyntö, IP-osoite, verkkoselaimen tyyppi, selaimen kieli, linkittävät sivut ja poistumissivut sekä URL-osoitteet, alustatyyyppi, klikkausten määrä, verkkotunnukset (domain-nimet), tuloportaalit, nähtyjen sivujen määrä ja niiden järjestys, kullakin sivulla vietetty aika, lähetetyn pyynnön päiväys ja aika, sekä yksi tai useampi evästetiedosto, joiden avulla verkkoselaimen voi varmasti tunnistaa.

VIII. Sovellettava henkilötietosuojaa koskeva lainsäädäntö

Survio ilmoittaa, että huolehtiessaan henkilötietosuojasta se noudattaa ensisijaisesti seuraavia lakisääteisiä määräyksiä:

Euroopan unionin lainsäädäntö
Kaikki lainsäädäntö perustuen Sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta, artikla 16 ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan artikloihin 7 ja 8, erityisesti:

Euroopan neuvoston lainsäädäntö

Tšekin tasavallan lainsäädäntö

IX. Loppusäännökset

Tähän sopimukseen sitoutumalla Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin sääntöihin henkilötietosuojasta.

Tarpeen vaatiessa Survio saattaa päivittää näitä sääntöjä henkilötietosuojasta. Voimassa oleva versio Tietosuojakäytännöstä tulee aina olemaan saatavilla verkkosivustolla www.survio.com. Mikäli tämä Tietosuojakäytäntö muuttuu merkittävästi suhteessa henkilötietojen kanssa toimimiseen, Survio ilmoittaa asiasta Käyttäjälle julkaisemalla näkyvän tiedonannon ennen muutosten toimeenpanoa. Suosittelemme tarkistamaan Tietosuojakäytännön silloin tällöin Survion järjestelmän tai www.survio.com -verkkosivuston käytön yhteydessä.

Viimeksi muokattu 26. 1. 2021.

Kirjaudu sisään Survioon

Kirjaudu sisään

Unohditko salasanasi?

Rekisteröidy tästä

Luo kyselytutkimus