Adatvédelmi szabályzat

A Survio elismeri, hogy ügyfelei, látogatói, felhasználói és mások, akik a Survio rendszert használják, vagy ellátogatnak a Survio weboldalára, nagyra értékelik magánéletüket. Ez a dokumentum (Adatvédelmi nyilatkozat) fontos információkat tartalmaz a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban.

Ezért tájékoztatni szeretnénk Önöket a személyes adatok feldolgozásának elveiről és eljárásairól, amelyek összhangban állnak a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel valamint a 95/46/EK rendelet (GDPR) hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel.

Az Adatvédelmi Irányelv a Survio Használati feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”) itt találhatók..

Figyelmeztetés: Az Adatvédelmi irányelvek angol és magyar nyelvű változatai közötti esetleges eltérések esetén az angol nyelvű változat a döntő. Az angol változat a www.survio.com címen érhető el.

A szöveg többek között a következő kifejezéseket tárgyalja: „Felhasználó”, „Survio Oldalak/Felmérések/Kérdőívek” és „Harmadik Fél”, melyek a Feltételekben vannak meghatározva.

A „Szerződés” (Megegyezés) kifejezés olyan jogi lépést jelent, amely alatt vállaljuk az Önnek adott szolgáltatásaink, akár fizetés ellenében, akár ingyenesen.

A „Survio rendszer” kifejezés olyan szoftverre vonatkozik, amely lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy kérdőíveket/felméréseket készítsenek a Felhasználó igényeinek megfelelően.

I. Általános információk

Az adminisztrátor azonosítója és elérhetősége: Survio s.r.o., IČO 28300785, Brno, Hlinky 995/70, irányítószám 60300, Czech republic, kapcsolattartási cím: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Czech republic, a brüni regionális bírósági cégnyilvántartásban bejegyzett cég, C. szakasz, 59684 beszámoló (más néven „Survio” vagy „my”), e-mail: support@survio.com.

Adatvédelmi tisztviselő: Adatvédelmi tisztviselő nincs kinevezve.

A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe történő továbbítása: A Survio nem továbbítja személyes adatait harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek, kivéve a személyes adatok továbbítását a SendGrid-szolgáltatást működtető Twilio Inc.-nek, amelynek székhelye 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Az adatfeldolgozónak biztosítania kell a személyes adatok kezelésének a megfelelő szintű biztonságát az egyének személyes adatai feldolgozása során történő védelméről és a személyes adatok védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően és az ilyen adatok szabad mozgása értelmében, illetve a megszűnt 95/46/ES irányelv és a szokásos szerződéses kikötések alapján.

Automatizált egyéni döntéshozatal (profilalkotás): a Survio nem végez profilalkotást vagy automatizált egyéni döntéshozatalt.

Az adatszolgáltatás természetéről szóló információ: Ha a személyes adatok feldolgozása során szerződés vagy jogi kötelezettségek teljesülnek, a közzététel jogi követelmény. Ha az adatalany beleegyezése alapján dolgozzák fel a személyes adatokat, az adatszolgáltatás szerződéses követelmény.

Felügyeleti Hatóság: A felügyeletet a Személyes Adatvédelmi Hivatal végzi. A címe: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech republic, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

A Survio mint személyes adatok kezelőjeként és feldolgozójaként jár el. A Survio személyes adatok kezelője pozíció a Survio weboldalát látogató Felhasználók és természetes személyek személyes adataira érvényes (a jelen szabályzat II. cikkelye). Azokkal a személyes adatokkal, amelyeket a Felhasználó ment el a Survio szerverekre (a Felhasználó kérdőívet készít, amelyben a válaszadók személyes adataikat töltik ki), a Survio mint feldolgozó működik, vagy csak adattárolást biztosít a Felhasználó számára. Ezen személyes adatok adminisztrátora maga a Felhasználó (a jelen Feltételek III. Cikkelye).

II. Survio, mint a személyes adatok kezelője

A Survio a weboldalát látogató Felhasználók és természetes személyek személyes adatainak kezelőjeként működik.

Miért dolgozzuk fel a személyes adatokat?
A szerződés vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez a Survio elsősorban az alábbi személyes adatokat kezeli: név, vezetéknév, cégnév, azonosítószám, adószám, lakóhely/cím, telefonszám, e-mail.

A Survio továbbá azokat az adatokat dolgozza fel, melyeket azoktól a Felhasználóktól és természetes személyektől szerez, akik a Survio rendszert használják vagy meglátogatták a Survio weboldalt: cookies, naplófájlok (IP cím vagy más online azonosító). Ezeket a személyes adatokat az Ön beleegyezése vagy a saját jogos érdekünk alapján kezeljük.

Abban az esetben, ha a Survio más személyes adatokat kíván feldolgozni, mint ami e cikkben fel van tüntetve, esetleg egyéb célokra, ezt csak a személyes adatok feldolgozására vonatkozó érvényes hozzájárulás alapján teheti meg. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulást külön dokumentumban kell megadni.

A Survio kijelenti, hogy a Felhasználói fizetési adatok nem kerülnek feldolgozásra. Minden fizetési adatot egy harmadik fél kezel, mégpedig a cleverbridge AG, Gereon str. 43-65, 50670 Cologne, Német Szövetségi Köztársaság.

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?
A Felhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt, majd a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig dolgozzuk fel. Azokat a személyes adatokat, melyekre különleges jogszabályok vonatkoznak, az ezek által előírt ideig dolgozzuk fel.

Honnak származnak a személyes adatokat?
A személyes adatokat közvetlenül az érintettektől szerezzük meg a szerződés megkötésekor. Mindig tájékoztatjuk az érintetteket, hogy milyen személyes adatok szükségesek a megegyezéshez.

III. Survio, mint a személyes adatok feldolgozója

A Survio a saját szerverein tárolási helyet biztosít a Felhasználó Survio rendszerein belül használt adataiknak. A Felhasználó adatainak részei lehetnek természetes személyek személyi adatai is. A Felhasználó által tárolásra elhelyezett személyes adatokkal (a válaszadók személyes adatai) szemben feldolgozóként járunk el. Ezen személyes adatok adminisztrátora maga a Felhasználó.

Figyelmeztetés a Felhasználó számára. Ha a kérdőívek segítségével személyes adatokat is gyűjt, akkor a személyes adatok kezelőjévé válik és köteles betartani a GDPR adatvédelmi irányelveit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. A Survio nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megsérti az adatvédelmi szabályokat.

Figyelmeztetés a válaszadóknak
A Survio rendszer használatát a Felhasználó irányelvei és szabályai is meghatározhatják, ha a Felhasználó rendelkezik ilyennel. Ha személyes adatait megadja a Felhasználónak, kérjük, a személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Felhasználóhoz. Nem vállalhatunk felelősséget a Felhasználó által használt adatvédelmi és biztonsági szabályokért, melyek eltérhetnek ezektől az adatvédelmi irányelvektől.

Mi a feldolgozás célja és hogyan kezeljük az adatokat?
A Survio nem végez semilyen műveletet a Felhasználó adataival, kivéve azok tárolását a Survio szerverein, nem módosítja azokat, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik fél számára (kivéve, ha azokat a törvénynek megfelelően a kormányhatóságok rendelkezésére kel bocsátani), hacsak a megállapodás másként nem rendelkezik. A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása és elérhetőségük biztosítása a Felhasználó számára.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
A válaszadók csak olyan személyes adataikat dolgozzuk fel, amelyeket a a Survio kérdőívek segítségével lettek elmentve a Survio szerverein, vagyis azokat a adatokat, amelyeket a válaszadók adtak meg. Ezek elsősorban a név, vezetéknév, nem, életkor, munkahely, lakcím, e-mail és hasonlók.

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?
A Survio a személyes adatokat a Felhasználóval kötött szerződés időtartama dolgozza fel. Miután a Felhasználó megszünteti a fiókját, minden adata törlődik.

IV. A személyes adatok felhasználóI

A Survio nem továbbítja a személyes adatokat más rendszergazdáknak. A személyes adatok feldolgozói a következők:

A személyes adatok feldolgozását a feldolgozók kizárólag a személyes adatok feldolgozására irányuló szerződés alapján dolgozhatják fel, vagyis garantálják az adatok szervezeti és technikai biztonságát a feldolgozás céljának megfelelően, miközben az adatokat más célokra nem használhatják fel.

A személyes adatok bizonyos körülmények között közzé tehetők a törvényi hatáskört gyakorló szervek számára, közhatóságok számára (bíróságok, rendőrség, közjegyzők, adóhatóságok stb.) vagy más jogalanyok számára melyek külön törvényben vannak szabályozva, kiadhatók

V. Az adatvédelem módszerei

A Felhasználó adatai jogosulatlan vagy véletlen hozzáférése ellen megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazunk. A technikai intézkedések olyan technológiák alkalmazását jelentik, amelyek megakadályozzák harmadik személyek illetéktelen hozzáférését a Felhasználó adataihoz. A maximális védelem érdekében a felhasználói és a végfelhasználói adatokat titkosítjuk, elsősorban a Survio bejelentkezéshez használt jelszavakat, a Survio rendszerben történő kommunikációt és a szerveren tárolt összes adatot. A szervezeti intézkedések a beosztottak magatartására vonatkozó szabályokat tartalmazzák, melyek a Survio belső szabályzata részei és így biztonsági okokból bizalmasnak minősülnek. A Survio gondoskodik arról, hogy ha a szervereiket egy harmadik fél által üzemeltetett adatközpontba kellene elhelyezni, akkor ott is hasonló technikai és szervezeti intézkedéseket biztosítson be.

Minden adat csak az Európai Unió területén található szervereken van tárolva, illetve olyan országokban, ahol a Cseh Köztársaság jogszabályainak megfelelően védik a személyes adatokat.

VI. Az adatszolgáltatátó jogai

Mint adatszolgáltatónak:

VII. Cookie és protokol fájlok

A www.survio.com Felhasználók azonosítására cookie-kat használunk, amelyek kicsi szövegfájlok és rögzítik a felhasználói tevékenységeket. A cookie fájlban a szöveg gyakran csak számokból és betűkből áll, amelyek egyedileg azonosítják a felhasználó számítógépét, de nem tartalmaznak konkrét személyes adatokat a Felhasználóról.

A www.survio.com webhely automatikusan azonosítja a Felhasználó IP-címét. Az IP-cím egy szám, amely automatikusan hozzárendelődik a Felhasználó számítógépéhez, ha az internethez csatlakozik. A szerveren az aktivitásokról való információkat a naplófájl rögzíti, amely lehetővé teszi az adatok további feldolgozását.

Miért használjuk a cookie-kat?
A cookie és a kapcsolódó technológiák több célra szolgálnak, többek között:

A www.survio.com weboldalán harmadik féltől származó cookiek is megtalálhatók. Ez azért történhet meg, mert például harmadik félt bíztunk meg az oldalak elemzésével. A Survio a következő szolgáltatókat használja:

Cookiek beállításai
A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat. Lehetőség van azonban olyan beállítások használatára, amelyek blokkolják vagy eltávolíthatják őket. A www.survio.com Felhasználóinak joguk van beállítani a számítógépükön böngészőjüket úgy, hogy letiltsák a cookie használatát.

Két fajta cookie-t használunk, állandókat és egyszerieket. Az állandóak a merevlemezen maradnak az után is, ahogy a böngésző bezárul.. A ww.survio.com használja őket, amikkor újra a weboldalra lép. Az állandó cookiek törölhetők. Az egyszeri cookiek a böngésző becsukásával törlődnek.

A böngészőkben használt cookie-k letiltására vagy törlésére vonatkozó információkat általában az adatvédelmi irányelvek vagy a böngésző súgójában találhatók.

A protokol fájljai
A Felhasználó böngészője bizonyos információkat automatikus jelez a www.survio.com weboldal minden megtekintésénél. Amikor feliratkozik a www.survio.com weboldalra vagy böngészi a weboldalait, a szerverek automatikusan rögzítenek bizonyos információkat, amelyeket a böngésző minden alkalommal elküld. Ezek a fájlok (úgynevezett „naplófájlok”) tartalmazhatnak olyan információkat, mint a weboldalra való kérelem (request), az IP cím, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, a linkek/kilépési oldalak és az URL, a platform típusa, a kattintások száma, a domén nevek, a céloldalak a megtekintett oldalak száma és az oldalak sorrendje, az egyes oldalakra fordított idő, a web kérelem dátuma és időpontja, valamint egy vagy több cookie-t, amelyek egyedileg azonosítják az internetes böngészőt.

VIII. A személyes adatok védelmére alkalmazandó jog

A Survio kijelenti, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása céljából a következő jogszabályokat veszi figyelembe:

Az Európai Unió jogszabályai
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkelyén és az Európai Unió alapjogi jogainak 7. és 8. cikkelyén alapuló valamennyi jogszabály, nevezetesen:

Európa Tanács Jogszabályok

A Cseh Köztársaság jogszabályai

IX. Záró rendelkezések

A Szerződés aláírásával a Felhasználó megerősíti, hogy tudomásul vette ezen Adatvédelmi Irányelveket.

Ezeket az adatvédelmi szabályokat a Survio szükség esetén frissítheti. Az Adatvédelmi Irányelvek jelenlegi verziója mindig elérhető a www.survio.com címen. Ha jelentős változás tapasztalható a személyes adatok kezelése során a Survio adatvédelmi irányelveiben, a Survio tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a változtatások végrehajtása előtt látható formában közzétesz egy értesítést. A Survio adatvédelmi irányelveit vagy a www.survio.com honlapot ajánljuk időközönként ellenőrizni, átnézni.

Utoljára módosítva 2021.01.26.

Bejelentkezés a Survio

Bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát?

Regisztráljon ingyenesen

Kérdőív készítés