Privacybeleid

Survio erkent dat haar klanten, bezoekers en anderen die het Survio-systeem gebruiken of de Survio website bezoeken, waarde hechten aan hun privacy. Dit document (regels voor de bescherming van persoonsgegevens) bevat belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf.

Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de principes en procedures voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden uitgevoerd in overeenstemming met verordering (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "GDPR"), zoals gewijzigd bij Richtlijn 95/46 / EG.

Het Privacybeleid verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden van Survio (hierna te noemen "Voorwaarden") die hier beschikbaar zijn.

Let op: in het geval van verschillen tussen de Engelse en Nederlandse taalversies van deze beschermingsregels voor persoonlijke gegevens, heeft de Engelse versie voorrang. De Engelse versie is beschikbaar op www.survio.com.

De volgende termen worden onder andere gebruikt in de tekst: "Gebruiker", "Survio-sites / vragenlijsten" en "Derden", waarvan de definities zijn opgenomen in de Voorwaarden.

Verder bedoelen we onder de term "Overeenkomst" een rechtshandeling op basis waarvan de aanbieder zich ertoe verbindt om u zijn diensten aan te bieden, ongeacht of deze nu betaald of gratis zijn.

Onder de term "Survio-systeem" verstaan we software die gebruikers in staat stelt om vragenlijsten / enquêtes te creëren volgens de vereisten van de Gebruiker.

I. Basisgegevens

Identificatie en Contactgegevens van de controller: Survio s.r.o. identificatienummer (ID) 28.300.785, met zetel te Brno, Hlinky 995/70, postcode 60300, Tsjechië, een bedrijf geregistreerd in het handelsregister bij de arrondissementsrechtbank in Brno, sectie C, dossier 59684 (hierna "Survio" of "wij" genoemd), contact e-mail: support@survio.com.

Functionaris voor gegevensbescherming: er is geen functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie: Survio geeft geen persoonsgegevens door aan derden. Dit omvat landen, bedrijven of internationale organisaties. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die worden verwerkt door Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, een aanbieder van de SendGrid-service. Deze entiteit zorgt voor een passend niveau omtrent de beveiliging van persoonsgegevens, en houdt zich aan de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), op basis van standaardcontractbepalingen.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming: Survio voert geen geautomatiseerde individuele besluitvorming uit.

Informatie over de aard van de verstrekking van gegevens: Als persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel van de uitvoering van een contract of wettelijke verplichtingen, is openbaarmaking een wettelijke vereiste. Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, is het verstrekken van de gegevens een contractuele vereiste.

Toezichthoudende autoriteit: De toezichthoudende autoriteit is het Bureau voor de bescherming van persoonlijke gegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů) met statutaire zetel te Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, Tsjechië, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Survio opereert zowel in de positie van een persoonlijke gegevens controller als in de positie van een verwerker van persoonsgegevens. Survio opereert in de positie van een persoonsgegevens controller met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers en van de natuurlijke personen die de Survio-website bezoeken (artikel II van dit Reglment). Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die de Gebruiker op Survio-servers opslaat, opereert Survio als een verwerker, die de Gebruiker alleen gegevensruimte ten behoeve van gegevensopslag aanbiedt. De controller van dergelijke gegevens is de Gebruiker zelf (zie Artikel III van de voorwaarden).

II. Survio als persoonlijke gegevens controller

Survio opereert in de positie van een persoonlijke gegevens controller met betrekking tot de persoonlijke gegevens van gebruikers en natuurlijke personen die de Survio-website bezoeken.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?
Voor de uitvoering van een Overeenkomst of het voldoen aan wettelijke verplichtingen verwerkt Survio voornamelijk de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, bedrijfsnaam, identificatienummer, fiscaal identificatienummer, woonplaats / adres, telefoon, e-mail.

Verder verwerkt Survio ook de gegevens die het verkrijgt van de Gebruiker en andere natuurlijke personen die de website bezoeken / systeem gebruiken dit zijn cookie-bestanden, protocol bestanden (IP-adres) en andere online gegevens. Dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang of uw toestemming.

In het geval dat Survio van plan is om andere persoonlijke gegevens te gebruiken dan in dit artikel genoemd zijn kan dit alleen op basis van een geldig verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens moet in een afzonderlijk document worden vermeld.

Survio verklaart dat het geen betalingsinformatie van gebruikers verwerkt. Alle betalingsinformatie wordt verwerkt door een derde partij, het bedrijf Cleverbridge AG, met zetel te Gereonstr. 43-65, 50670 Keulen, Bondsrepubliek Duitsland.

Hoe lang verwerken we persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens van gebruikers worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie. Nadat het account door de Gebruiker is geannuleerd, worden alle gegevens gewist. Wij verwerken persoonsgegevens om de verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit speciale wettelijke voorschriften gedurende de tijd die door dergelijke wettelijke voorschriften wordt bepaald.

Waar halen we persoonlijke gegevens vandaan?
We verkrijgen persoonlijke gegevens rechtstreeks van de betrokkenen bij het aangaan van de overeenkomst. We informeren de betrokkenen altijd over welke persoonlijke gegevens ze moeten verstrekken om aan de Overeenkomst te voldoen.

III. Survio als persoonlijke gegevens verwerker

Survio voorziet de Gebruiker van dataruimte ten behoeve van gegevensopslag binnen het Survio-systeem, op Survio-servers. De gegevens van de Gebruiker kunnen ook de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen bevatten. Op het gebied van persoonlijke gegevens die de Gebruiker opslaat op onze servers (persoonlijke gegevens van de respondenten), opereren we als een gegevensverwerker voor persoonlijke gegevens. De Gebruiker van deze persoonlijke gegevens is de controller.

Ter kennisgeving aan de Gebruiker
Als u de persoonlijke gegevens van natuurlijke personen verzamelt via vragenlijsten, wordt u een verzamelaar van persoonlijke gegevens en u moet voldoen aan alle regels voor gegevensbescherming van AVG en andere wettelijke voorschriften die van toepassing zijn. Survio is niet aansprakelijk voor een overtreding van de regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens door gebruikers.

Ter kennisgeving aan respondenten
Het gebruik van het Survio-systeem kan onderworpen zijn aan de principes en regels van de betreffende Gebruiker, als gebruikers dergelijke principes hebben. Als u uw persoonlijke gegevens aan gebruikers verstrekt, neem dan rechtstreeks contact op met de Gebruiker met vragen over de bescherming van persoonsgegevens, aangezien de Gebruiker in de positie van een persoonlijke gegevens controller staat. We zijn mogelijk niet aansprakelijk voor de principes voor de bescherming van persoonsgegevens of beveiligingsprocedures die door de Gebruiker worden gebruikt en die mogelijk afwijken van deze regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wat is het doel van verwerking en hoe gaan we met de gegevens om?
Survio voert geen verwerkingen uit met gegevens van gebruikers, inclusief persoonlijke gegevens, met de uitzondering van het opslaan van de gegevens op Survio-servers. Deze gegevens worden niet gewijzigd, verwerkt of overgedragen aan derden, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. Het enige doel van het omgaan met dergelijke persoonlijke gegevens is hun opslag zodat de Gebruiker er toegang toe heeft.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
We verwerken alleen dergelijke persoonlijke gegevens van respondenten die zullen worden opgeslagen via een Survio-vragenlijst op Survio-servers, d.w.z. gegevens die eindgebruikers invullen in vragenlijsten binnen het Survio-systeem. Dit kunnen bv. in de eerste plaats naam, achternaam, geslacht, leeftijd, functie, adres, e-mail, enz. zijn.

Hoe lang verwerken we persoonsgegevens?
Survio verwerkt de persoonlijke gegevens voor de duur van de contractuele relatie met de Gebruiker. Nadat het Survio account door de Gebruiker is geannuleerd, worden alle gegevens gewist.

IV. Ontvangers van persoonsgegevens

Survio brengt geen persoonlijke gegevens over naar andere controllers. Verwerkers van persoonlijke gegevens zijn:

De verwerking van persoonlijke gegevens mag uitsluitend door verwerkers worden uitgevoerd op basis van een Overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit met de garantie van de organisatorische en technische beveiliging van dergelijke gegevens met de definitie van het doel van de verwerking, waarbij de verwerkers de gegevens niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen persoonlijke gegevens beschikbaar worden gesteld aan overheidsinstanties (rechtbanken, politie, notarissen, financiële autoriteiten, enz. In het kader van de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden) of kunnen worden verstrekt aan andere entiteiten binnen het toepassingsgebied zoals uiteengezet door een speciale wet.

V. Gegevens beveiligingsmethoden

Voor het beveiligen van de gegevens van de Gebruiker tegen ongeoorloofde of onopzettelijke openbaarmaking, maken wij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen. Technische maatregelen bestaan uit technologieën die onbevoegde toegang tot gegevens van gebruikers door derden voorkomen. Voor maximale bescherming gebruiken we codering van de gegevens van de gebruikers en eindgebruikers, verder met wachtwoorden voor aanmelding bij het Survio-systeem, communicatie binnen het Survio-systeem en alle gegevens die op servers zijn opgeslagen. Organisatorische maatregelen omvatten een reeks gedragsregels voor onze werknemers en zijn opgenomen in de interne voorschriften van Survio, die echter om veiligheidsredenen als vertrouwelijk worden beschouwd. Survio zorgt ervoor dat, in het geval van het plaatsen van servers in een datacenter dat wordt beheerd door een derde partij, soortgelijke technische en organisatorische maatregelen ook door deze derden worden geïmplementeerd.

Alle gegevens worden alleen geplaatst op servers in landen van de Europese Unie of in landen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen op een manier die gelijkwaardig is aan de bescherming die wordt geboden door de wettelijke voorschriften van Tsjechië.

VI. Privacy rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u:

VII. Cookiebestanden en protocolbestanden

We gebruiken cookiebestanden, dit zijn kleine tekstbestanden die de Gebruiker van de website www.survio.com identificeren en de gebruikersactiviteiten van de Gebruiker registreren. De tekst in een cookiebestand bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters die kunnen worden gebruikt om de computer van de Gebruiker te identificeren, maar bieden geen specifieke persoonlijke gegevens over de Gebruiker.

De website www.survio.com identificeert automatisch het IP-adres van de Gebruiker. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer van de Gebruiker na verbinding met het internet. Al dergelijke informatie wordt door de server vastgelegd in een activiteitenbestand, waardoor gegevens later kunnen worden verwerkt.

Waarom gebruiken we cookies?
Cookiebestanden en gerelateerde technologieën dienen verschillende doelen, waaronder:

Er kunnen ook cookies van derden zijn op de website www.survio.com. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat we een derde partij hebben gemachtigd om een website-analyse uit te voeren. Survio gebruikt de volgende serviceproviders:

Cookie-instellingen
de meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Het is echter mogelijk om de besturingselementen te gebruiken die ervoor zorgen dat ze worden geblokkeerd of verwijderd. Gebruikers van de website www.survio.com hebben daarom het recht om hun browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies op hun computer wordt voorkomen.

We gebruiken twee soorten cookiebestanden - permanent en eenmalig. Een permanent cookie bestand blijft op de harde schijf staan, zelfs nadat de browser is gesloten. Permanente cookiebestanden kunnen door de browser worden gebruikt tijdens latere bezoeken aan de website www.survio.com. Permanente cookiebestanden kunnen worden verwijderd. Eenmalige cookies zijn tijdelijk en worden verwijderd zodra men de browser sluit.

Instructies voor het blokkeren of verwijderen van cookie-bestanden in browsers zijn over het algemeen te vinden in de sectie voor de bescherming van persoonsgegevens of in de gebruikershandleiding van individuele browsers.

Protocolbestanden
De meeste brouwsers melden automatisch bepaalde informatie op elke weergave van de website www.survio.com. Bij registratie op de website www.survio.com of tijdens het surfen op de site, slaan servers automatisch bepaalde informatie op die de webbrowser naar elk bezoek aan de website stuurt. Deze serverprotocollen (zogenaamde "logbestanden") kunnen informatie bevatten zoals: webaanvraag, IP-adres, type internetbrowser, browsertaal, koppelings- / exit-sites, portals, het aantal bekeken pagina's en de volgorde van dergelijke pagina's, de hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina's, de datum en tijd van de ingediende aanvraag en een of meer cookies die de webbrowser mogelijk kunnen identificeren.

VIII. De toepasbare gegevensbescherming wetgeving

Survio verklaart dat bij de bescherming van persoonsgegevens het bedrijf aan de volgende wettelijke voorschriften moet voldoen:

Wetgeving van de Europese Unie
De complete wetgeving op basis van artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

Wetgeving van de Raad van Europa

Wetgeving Tsjechische Republiek

IX. Slotbepalingen

Door het aangaan van de overeenkomst bevestigt de Gebruiker dat hij kennis heeft gemaakt van deze regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien nodig kan Survio deze beschermingsregels voor persoonlijke gegevens bijwerken. De huidige versie van het privacybeleid is altijd beschikbaar op www.survio.com. Als binnen dit Privacybeleid een belangrijke verandering plaatsvindt met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, zal Survio de Gebruiker op de hoogte brengen voordat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd. We raden u aan het privacybeleid van tijd tot tijd te checken wanneer u het Survio-systeem of de website www.survio.com gebruikt.

Laatst gewijzigd 26. 01. 2021.

Bij Survio inloggen

Aanmelden

Wachtwoord vergeten?

Gratis aanmelden

Maak uw Enquête