Privacybeleid

Survio erkent dat haar klanten, bezoekers en anderen die het Survio-systeem gebruiken of de Survio website bezoeken, waarde hechten aan hun privacy. Dit document (regels voor de bescherming van persoonsgegevens) bevat belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf.

Survio wilt u graag op de hoogte brengen van de principes en procedures voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "GDPR"), zoals gewijzigd bij Richtlijn 95/46 / EG.

Het Privacybeleid verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden van Survio (hierna te noemen "Voorwaarden") die hier beschikbaar zijn.

Waarschuwing: in het geval van verschillen tussen de Engelse en Nederlandse taalversies van deze regels voor bescherming van persoonsgegevens heeft de Engelse versie voorrang. De Engelse versie is beschikbaar op www.survio.com.

De volgende termen worden onder andere gebruikt in de tekst: "Gebruiker", "Survio-sites / vragenlijsten" en "Derden", waarvan de definities zijn opgenomen in de Voorwaarden.

Onder de term "Overeenkomst" bedoelt Survio verder een rechtshandeling op basis waarvan de aanbieder zich ertoe verbindt om u zijn diensten aan te bieden, ongeacht of deze nu betaald of gratis zijn.

Onder de term "Survio-systeem" verstaat Survio de software die gebruikers in staat stelt om vragenlijsten / enquêtes te creëren volgens de vereisten van de Gebruiker.

I. Basisgegevens

Identificatie en Contactgegevens van de controller: Survio s.r.o. identificatienummer (ID) 28.300.785, met zetel te Brno, Hlinky 995/70, postcode 60300, Tsjechië, een bedrijf geregistreerd in het handelsregister bij de arrondissementsrechtbank in Brno, sectie C, dossier 59684 (hierna "Survio" of "wij" genoemd), contact e-mail: support@survio.com.

Functionaris voor gegevensbescherming: Survio heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om te helpen bij het behandelen van kwesties op het gebied van gegevensbescherming. Indien nodig, kunt u rechtstreeks met hem contact opnemen. De functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar om vragen te beantwoorden over de behandeling van persoonsgegevens of om u meer informatie te geven over gegevensbescherming:

Naam: Richard Žižka
Telefoon: +420 725 008 003
E-mail: support@survio.com

Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of internationale organisatie: Als Survio uw persoonsgegevens overdraagt aan landen buiten de Europese Unie, zorgt zij er altijd voor dat artikel 44 en volgende van de GDPR nageleefd worden; tegelijkertijd eisen we aan de gegevensverwerkers dat zij zich ook aan deze bepalingen houden. Wij zullen alleen gegevens overdragen aan landen buiten de Europese Unie die in staat zijn om het niveau van bescherming volgens de GDPR te garanderen. Dit beschermingsniveau wordt met name gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie of door het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46, lid 2, onder c), GDPR. 

Survio geeft geen persoonsgegevens door aan derden. Dit omvat landen, bedrijven of internationale organisaties. Een uitzondering hierop vormen de gegevens die worden verwerkt door Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA, een aanbieder van de SendGrid-service. Deze entiteit zorgt voor een passend niveau omtrent de beveiliging van persoonsgegevens, en houdt zich aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), op basis van standaardcontractbepalingen, zie https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming: Survio voert geen geautomatiseerde individuele besluitvorming uit.

Informatie over de aard van de verstrekking van gegevens: Als persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel van de uitvoering van een contract of wettelijke verplichtingen, is openbaarmaking een wettelijke vereiste. Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de toestemming van de betrokkene, is het verstrekken van de gegevens een contractuele vereiste.

Toezichthoudende autoriteit: De toezichthoudende autoriteit op de plaats van de zetel van Survio is het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (Úřad pro ochranu osobních údajů) met statutaire zetel te Pplk. Sochora 27, 170 00 Praag 7, Tsjechië, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Certificering: Survio verklaart dat zij met ISO/IEC 27001 gecertificeerd is, wat garandeert dat zij aan internationaal erkende normen voor managementsystemen voor informatiebeveiliging voldoet.

Survio opereert zowel in de positie van een persoonsgegevens controller als in de positie van een verwerker van persoonsgegevens. Survio opereert in de positie van een persoonsgegevens controller met betrekking tot de persoonsgegevens van de gebruikers en van de natuurlijke personen die de Survio-website bezoeken (artikel II van dit Reglement). Met betrekking tot de persoonsgegevens die de Gebruiker op Survio-servers opslaat, opereert Survio als een verwerker, die de Gebruiker alleen gegevensruimte ten behoeve van gegevensopslag aanbiedt. De controller van dergelijke gegevens is de Gebruiker zelf (zie Artikel III van de voorwaarden).

II. Survio als persoonsgegevens controller

Survio opereert in de positie van een persoonsgegevens controller met betrekking tot de persoonsgegevens van gebruikers en natuurlijke personen die de Survio-website bezoeken.

Waarom verwerkt Survio persoonsgegevens?

Voor de uitvoering van een Overeenkomst (in het bijzonder om de Overeenkomst te kunnen sluiten of om met de klant te communiceren), om maatregelen uit te voeren die genomen worden vóór het sluiten van de Overeenkomst (precontractuele onderhandelingen) of het voldoen aan wettelijke verplichtingen (in het bijzonder bijhouden van een boekhouding en uitgeven en registratie van fiscale documenten) verwerkt Survio voornamelijk de volgende persoonsgegevens: naam, voornamen, bedrijfsnaam, identificatienummer, fiscaal identificatienummer, woonplaats/adres, telefoon, e-mail.

Verder verwerkt Survio ook de gegevens die het verkrijgt van de Gebruiker en andere natuurlijke personen die de website bezoeken / systeem gebruiken dit zijn cookie-bestanden, protocol bestanden (IP-adres) en andere online gegevens. Dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang of uw toestemming.

Uit legitiem belang of op basis van uw toestemming, verwerkt Survio: e-mail, telefoonnummer (versturen van commerciële communicatie - nieuwsbrieven per e-mail en SMS voor direct marketing).

In het geval dat Survio van plan is om andere persoonsgegevens te gebruiken dan in dit artikel genoemd zijn kan dit alleen op basis van een geldig verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens moet in een afzonderlijk document worden vermeld.

Survio verklaart dat het geen betalingsinformatie van gebruikers verwerkt. Alle betalingsinformatie wordt verwerkt door een derde partij, het bedrijf Cleverbridge AG, met zetel te Gereonstr. 43-65, 50670 Keulen, Bondsrepubliek Duitsland of Stripe Payments Europe Limited, gevestigd in 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ierland.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers is opgenomen in een afzonderlijk intern bedrijfsreglement.

Survio verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke, geen persoonsgegevens van Gebruikers die tot speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de GDPR behoren.

Hoe lang verwerkt Survio de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie. Nadat het account door de Gebruiker is geannuleerd, worden alle gegevens gewist.

De persoonsgegevens van de Gebruikers in het kader van (naam, e-mail, adres) worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens voor maximaal 5 jaar na de beëindiging van de contractuele relatie.

Persoonsgegevens die verwerkt worden om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit speciale wettelijke regelingen, worden door Survio verwerkt gedurende de periode die in de betreffende wetgeving is vastgelegd. Dit omvat bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen inzake het bewaren van gegevens of documentatie. Het gaat met name om bewaringsverplichtingen van gegevens die uit het burgerlijk, handels- of belastingrecht voortvloeien. Als de verplichting tot het bewaren van gegevens afloopt, worden de persoonsgegevens onverwijld gewist.

Waar halen we persoonsgegevens vandaan?

We verkrijgen persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen bij het aangaan van de overeenkomst. We informeren de betrokkenen altijd over welke persoonsgegevens ze moeten verstrekken om aan de Overeenkomst te voldoen.

Bezoek van de website:

Als u een website bezoekt, verzamelt en verwerkt Survio de volgende soorten gegevens, die opgeslagen worden: browsertype en -taal, IP-adres van de betredende computer, serververzoeken, inclusief tijdstempels, en de verwijzende URL (d.w.z. het adres van de vorige webpagina als u op een link geklikt heeft om van daar naar de Survio website te gaan).

Deze gegevens zijn nodig om de webpagina correct te kunnen weergeven. Bovendien kunnen ze ook gebruikt worden als dat nodig is om de website veilig te laten werken (bijvoorbeeld om pogingen tot hacking te voorkomen). Verder worden het IP-adres en de browsertaal gebruikt om de juiste taalinstellingen voor onze website te ontwerpen. De verwijzende URL wordt in geanonimiseerde vorm gebruikt voor statistische doeleinden. Om redenen van technische veiligheid en in het bijzonder om pogingen tot een aanval op de Survio server te voorkomen, worden zulke gegevens verwerkt op grond van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR.

Klantenservice, beantwoorden van vragen en technische ondersteuning:

Gebruik de Survio website om vragen te stellen of om technische ondersteuning te vragen.

De contact e-mail of het formulier dat beschikbaar is na het inloggen, wordt gebruikt om de gegevens in te voeren die nodig zijn voor de communicatie (e-mailadres, telefoonnummer indien van toepassing) en om een bericht te schrijven (artikel 6, lid 1, onder a) en b) GDPR). Deze gegevens worden gebruikt om de klantrelatie te beheren (contactverloop) en om uw vraag te beantwoorden/technische ondersteuning te bieden.

Indien er een individuele oplossing aangenomen moet worden, vooral in het geval van een verzoek om een telefonisch consult, kunt u gevraagd worden om de nodige gegevens te verstrekken, die door Survio verwerkt zullen worden om een passend niveau van ondersteuning te bieden aan de individuele klant. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot: voornaam, achternaam, functie in het geval dat de klant een bedrijf is.

Er kan ook contact met u opgenomen worden met het oog op het verlenen van klantenservice door Survio. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan Survio's diensten en deze eventueel aan uw behoeften aan te passen, kunt u gevraagd worden om contactinformatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot: voornaam, achternaam, functie in het geval dat de klant een bedrijf is.

Bij het gebruik van alle communicatiekanalen houdt Survio zich aan het principe van de minimale hoeveelheid gegevens, zodat u alleen die gegevens moet verstrekken die zij noodzakelijkerwijs nodig heeft om contact met u op te nemen en uw verzoek te verwerken.

Bovendien wordt uw IP-adres verwerkt om technische veiligheidsredenen en om pogingen tot aanvallen af te weren.

Sluiting van de overeenkomst:

Contact- en factureringsgegevens zijn nodig om de bestelling te verwerken.

Uw in het kader van de bestelling verstrekte gegevens worden door Survio alleen verwerkt ten behoeve van de uitvoering of nakoming van de contractuele relatie, artikel 6 (1) (b) GDPR, tenzij ze uitdrukkelijk voor andere doeleinden verstrekt zijn.

Het principe van gegevensminimalisatie en het vermijden van onnodige gegevens wordt gerespecteerd door alleen die informatie te verstrekken die Survio noodzakelijkerwijs nodig heeft om de overeenkomst te realiseren of om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen (d.w.z. uw naam, ID-nummer, adres, e-mailadres) of die Survio wettelijk verplicht is te behandelen. Survio verwerkt uw betalingsgegevens op geen enkele wijze; u verstrekt deze gegevens alleen aan de betalingsverwerker, wat een bedrijf kan zijn cleverbridge AG of Stripe Payment Europe Limited, zie hieronder.

Om technische en veiligheidsredenen wordt ook uw IP-adres verwerkt. U kunt natuurlijk ook andere gegevens over uzelf verstrekken, maar het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig.

Nieuwsbrieven:

Indien u zich op onze nieuwsbrieven hebt geabonneerd, zullen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken: adres, achternaam, voornaam, emailadres.

Voor statistische doeleinden voeren wij ook anonieme link tracking uit.

Registratie/klantenrekening:

Op onze website bieden wij de gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonsgegevens in te voeren.

Registratie is noodzakelijk, hetzij om een overeenkomst (via de Survio online winkel) uit te voeren, hetzij om precontractuele maatregelen te nemen, zie art. 6 (1) (a, b) GDPR.

Daarbij houdt Survio zich aan het principe van gegevensminimalisatie en het vermijden van onnodige gegevens, en daarom zijn alleen de noodzakelijke velden bij de registratie als verplicht gemarkeerd. Dit zijn bijvoorbeeld het e-mailadres en het wachtwoord, inclusief wachtwoordherhaling. De andere velden zijn facultatief en zijn als zodanig gemarkeerd.

Door zich te registreren op de Survio website, worden ook het IP-adres van de gebruiker, de datum en het tijdstip van registratie (technische gegevens aan de achtergrond) opgeslagen. Door op de knop "Registreren" te klikken wordt de aanmaak van uw klantenrekening voltooid.

Waarschuwing: Uw wachtwoord wordt bij ons gecodeerd opgeslagen. Medewerkers van Survio kunnen dit wachtwoord niet lezen. Daarom kunnen zij u geen informatie geven als u uw wachtwoord vergeten bent. In dat geval kunt u de functie "Wachtwoord vergeten" gebruiken, die u een automatisch gegenereerd nieuw wachtwoord per e-mail zal toesturen.

Betalingssystemen:

Survio maakt gebruik van externe partners, cleverbridge AG en Stripe Payments Europe Limited, voor het verwerken en afhandelen van uw betalingen. In overeenstemming met het principe van gegevensminimalisatie verwerkt Survio absoluut geen betalingsgegevens die u alleen aan cleverbridge AG of Stripe Payments Europe Limited verstrekt.

Meer informatie over gegevensbescherming bij cleverbridge AG vindt u op https://www.cleverbridge.com/.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Stripe Payments Europe Limited vindt u op https://stripe.com/en-nl/privacy.

Verzoek om productdemonstratie:

Survio biedt mogelijkheden voor productdemonstraties aan belangstellenden. Bij het indienen van een aanvraag voor een productdemonstratie vraagt Survio om informatie over de aanvrager om de demonstratie voor te bereiden en uit te voeren. Om deze reden verwerkt Survio de volgende gegevens van de aanvrager: naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfssector, functie, aantal werknemers.

III. Survio als persoonsgegevens verwerker

Survio voorziet de Gebruiker van dataruimte ten behoeve van gegevensopslag binnen het Survio-systeem, op Survio-servers. De gegevens van de Gebruiker kunnen ook de persoonsgegevens van natuurlijke personen bevatten. Op het gebied van persoonsgegevens die de Gebruiker opslaat op onze servers (persoonsgegevens van de respondenten), opereren we als een gegevensverwerker voor persoonsgegevens. De Gebruiker van deze persoonsgegevens is de controller.

Ter kennisgeving aan de Gebruiker

Als u de persoonsgegevens van natuurlijke personen verzamelt via enquêtes, wordt u een verzamelaar van persoonsgegevens en u moet voldoen aan alle regels voor gegevensbescherming van AVG en andere wettelijke voorschriften die van toepassing zijn. Survio is niet aansprakelijk voor een overtreding van de regels voor de bescherming van persoonsgegevens door Gebruikers.

Ter kennisgeving aan respondenten

Het gebruik van het Survio-systeem kan onderworpen zijn aan de principes en regels van de betreffende Gebruiker, als gebruikers dergelijke principes hebben. De Gebruikers mogen in de enquête rechtstreeks naar hun beleid verwijzen. Als u uw persoonsgegevens aan gebruikers verstrekt, neem dan rechtstreeks contact op met de Gebruiker met vragen over de bescherming van persoonsgegevens, aangezien de Gebruiker in de positie van een persoonsgegevens controller staat. We zijn mogelijk niet aansprakelijk voor de principes voor de bescherming van persoonsgegevens of beveiligingsprocedures die door de Gebruiker worden gebruikt en die mogelijk afwijken van deze regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Survio is niet gemachtigd om informatie over haar Gebruikers (verantwoordelijken voor de gegevensverwerking) openbaar te maken. In het geval dat u uw persoonsgegevens heeft verstrekt bij het invullen van de enquête, heeft u het recht om via Survio contact op te nemen met de Gebruiker, om te voldoen aan hun informatieplicht. Survio zal u informeren dat we uw verzoek naar de Gebruiker hebben doorgestuurd. Survio is niet verantwoordelijk voor de aanvaarding van het verzoek door de Gebruiker. Indien uw verzoek niet naar tevredenheid is opgelost, hebt u de mogelijkheid om een verzoek tot het wissen van uw persoonsgegevens in te dienen, overeenkomstig de GDPR.

Wat is het doel van verwerking en hoe gaat Survio met de gegevens om?

Survio voert geen verwerkingen uit met gegevens van Gebruikers, inclusief persoonsgegevens, met de uitzondering van het opslaan van de gegevens op Survio-servers. Deze gegevens worden niet gewijzigd, verwerkt of overgedragen aan derden, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. Het enige doel van het omgaan met dergelijke persoonsgegevens is hun opslag zodat de Gebruiker er toegang toe heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt Survio?

We verwerken alleen dergelijke persoonsgegevens van respondenten die zullen worden opgeslagen via een Survio-vragenlijst op Survio-servers, d.w.z. gegevens die eindgebruikers invullen in vragenlijsten binnen het Survio-systeem. Dit kunnen bv. in de eerste plaats naam, achternaam, geslacht, leeftijd, functie, adres, e-mail, enz. zijn.

In het geval dat gegevens die tot speciale categorieën van gegevens behoren, opgeslagen worden op de servers van Survio, is de Gebruiker verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de verkrijging en behandeling van die gegevens in overeenstemming met de GDPR en de nationale wetgeving. Survio behoudt zich het recht voor om zulke persoonsgegevens van haar servers te verwijderen, indien zij ontdekt dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor het verwerken van speciale categorie gegevens. Alvorens de persoonsgegevens van respondenten te verwijderen, zal Survio contact opnemen met de Gebruiker met een verzoek tot correctie.

Hoe lang verwerkt Survio persoonsgegevens?

Survio verwerkt de persoonsgegevens voor de duur van de contractuele relatie met de Gebruiker. Nadat het Survio account door de Gebruiker is geannuleerd, worden alle gegevens gewist. De Gebruiker heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de contractuele relatie aan te vragen dat de gegevens gewist worden. In het geval van ontvangst van een verzoek van een gebruiker tot verwijdering van gegevens, zal Survio alle gegevens verwijderen zonder onnodige vertraging, maar niet later dan 15 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek.

IV. Ontvangers van persoonsgegevens

Survio brengt geen persoonsgegevens over naar andere controllers. Verwerkers van persoonsgegevens zijn:

De verwerking van persoonsgegevens mag uitsluitend door verwerkers worden uitgevoerd op basis van een Overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit met de garantie van de organisatorische en technische beveiliging van dergelijke gegevens met de definitie van het doel van de verwerking, waarbij de verwerkers de gegevens niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan overheidsinstanties (rechtbanken, politie, notarissen, financiële autoriteiten, enz. In het kader van de uitoefening van hun wettelijke bevoegdheden) of kunnen worden verstrekt aan andere entiteiten binnen het toepassingsgebied zoals uiteengezet door een speciale wet.

V. Gegevens beveiligingsmethoden

Voor het beveiligen van de gegevens van de Gebruiker tegen ongeoorloofde of onopzettelijke openbaarmaking gebruikt Survio passende technische en organisatorische maatregelen.

Technische maatregelen bestaan uit technologieën die onbevoegde toegang tot gegevens van Gebruikers door derden voorkomen, vooral het gebruik van firewalls, bijgewerkte antivirusprogramma's, enz. Voor maximale bescherming gebruikt Survio codering van de gegevens van de gebruikers en eindgebruikers, verder met wachtwoorden voor aanmelding bij het Survio-systeem, communicatie binnen het Survio-systeem en alle gegevens die op servers zijn opgeslagen. Survio gebruikt voor gegevensoverdracht TLS/SSL-codering (Transport Layer Security/Secure Socket Layer). De toegang tot zones met een hoge concentratie van gegevensverwerking wordt beschermd door elektronische veiligheidssystemen.

Organisatorische maatregelen omvatten een reeks gedragsregels voor onze werknemers en zijn opgenomen in de interne voorschriften van Survio, die echter om veiligheidsredenen als vertrouwelijk worden beschouwd. De procedures zijn uitsluitend gebaseerd op het "need to know"-beginsel, dat het aantal personen beperkt die toegang hebben tot en kunnen omgaan met persoonsgegevens. Elke toegang van werknemers tot en omgang met persoonsgegevens worden gecontroleerd.

Survio zorgt ervoor dat, in het geval van het plaatsen van servers in een datacenter dat wordt beheerd door een derde partij, soortgelijke technische en organisatorische maatregelen ook door deze derden worden geïmplementeerd.

Alle gegevens worden alleen geplaatst op servers in landen van de Europese Unie of in landen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen op een manier die gelijkwaardig is aan de bescherming die wordt geboden door de wettelijke voorschriften van Tsjechië.

VI. Privacy rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u:

VII. Cookiebestanden en protocolbestanden

Survio gebruikt cookiebestanden, dit zijn kleine tekstbestanden die de Gebruiker van de website www.survio.com identificeren en de gebruikersactiviteiten van de Gebruiker registreren. De tekst in een cookiebestand bestaat vaak uit een reeks cijfers en letters die kunnen worden gebruikt om de computer van de Gebruiker te identificeren, maar bieden geen specifieke persoonsgegevens over de Gebruiker. Een cookiebestand bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het verzonden werd, leeftijdsinformatie en een alfanumerieke identificatiecode.

De website www.survio.com identificeert automatisch het IP-adres van de Gebruiker. Al dergelijke informatie wordt door de server vastgelegd in een activiteitenbestand, waardoor gegevens later kunnen worden verwerkt. Bovendien registreert Survio het verzoek van de browser en de tijd van het verzoek, de status en de hoeveelheid gegevens die binnen dit verzoek overgebracht worden. Zij verzamelt ook informatie over de browser en het besturingssysteem die op uw computer worden gebruikt en de versies ervan. Zij registreert ook de webpagina's vanwaar u de Survio website hebt bezocht. Het IP-adres van uw computer wordt alleen opgeslagen voor de periode dat de website wordt gebruikt en voor de drie daaropvolgende maanden. Nadat deze verlopen zijn, wordt het IP-adres gewist of door verkorting geanonimiseerd.

Deze gegevens worden door Survio gebruikt om de website te exploiteren, in het bijzonder om fouten op te sporen en op te lossen, om het gebruik van de website vast te stellen en om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. Dit zijn doeleinden waarvoor Survio een legitiem belang heeft om de gegevens te verwerken, op grond van artikel 6, lid 1, onder f) GDPR.

Aard van cookies

Vanwege haar legitiem belang (artikel 6, lid 1, onder f) GDPR), gebruikt Survio technisch noodzakelijke cookies die nodig zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te verzekeren. Zij gebruikt twee soorten cookies, permanente en eenmalige cookies. Een permanent cookie blijft op uw harde schijf staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten. Permanente cookies kunnen door de browser gebruikt worden bij latere bezoeken aan de www.survio.com website. Permanente cookies kunnen worden verwijderd. Eenmalige cookies zijn tijdelijk en worden gewist zodra u uw browser sluit.

Bovendien gebruikt Survio andere cookies met uw toestemming. Deze cookies maken het mogelijk te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Dit stelt Survio in staat om de inhoud van de website af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies stellen Survio ook in staat om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten, en om die te plaatsen b.v. volgens de interesses van de gebruiker. Survio heeft uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR). Als u hier uw toestemming hebt gegeven, kunt u die natuurlijk op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken.

Survio gebruikt het CookieYes Consent Management platform om uw toestemming te verkrijgen en te beheren. Het wordt beheerd door CookieYes Limited, 3 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes, Engeland, MK12 5NW, Verenigd Koninkrijk. Het CookieYes Consent Management-platform verzamelt via JavaScript informatie over uw computer, browserinformatie, geanonimiseerd IP-adres, inlog- en uitloginformatie, datum en tijd van bezoek, URL-aanvragen, webpad en geografische locatie. Dit JavaScript stelt CookieYes Limited in staat om gebruikers te informeren over bepaalde merken en webtechnologieën op onze site en om hun toestemming te verkrijgen, te beheren en te documenteren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, onder c) GDPR, Survio is wettelijk verplicht om bewijs van toestemming te leveren (in overeenstemming met artikel 7, lid 1 van GDPR). Het doel is de voorkeuren van de gebruikers te kennen en ze dienovereenkomstig en wettelijk uit te voeren en te documenteren. De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de protocol en er geen wettelijke bewaarplichten zijn. Toestemmingsgegevens (toestemming en intrekking van toestemming) worden gedurende drie jaar bewaard. De gegevens zullen dan onmiddellijk worden gewist of op verzoek in de vorm van een gegevensexport aan de verantwoordelijke autoriteit worden overgedragen. De gebruiker kan te allen tijde permanent voorkomen dat JavaScript wordt geopend door de juiste instellingen in zijn browser te gebruiken, waardoor CookieYes Limited ook geen JavaScript meer kan openen. Voor meer informatie over het privacybeleid van CookieYes Limited kunt u terecht op: https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

Waarschuwing: Als u de optionele cookies uitschakelt, kan het zijn dat u niet volledig gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Survio website.

Waarom gebruikt Survio cookies?

Cookiebestanden en gerelateerde technologieën dienen verschillende doelen, waaronder:

Er kunnen ook cookies van derden zijn op de website www.survio.com. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat we een derde partij hebben gemachtigd om een website-analyse uit te voeren. Survio gebruikt de volgende serviceproviders:

Google Analytics

Survio maakt op haar website gebruik van het Google Analytics tracking programma van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Op deze manier worden uw interacties als gebruiker met de Survio website verzameld en systematisch geëvalueerd.

Daarbij wordt de volgende informatie over u opgeslagen:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1 van de zin 1, onder a) GDPR. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door Google Analytics is het analyseren van de interactie van de bezoekers van de Survio website met de Survio website. Door de hier verzamelde gegevens te evalueren, kan Survio haar aanbod optimaliseren en de gebruikerservaring verbeteren.

Survio verwijdert of anonimiseert de gegevens die verzameld zijn door Google Analytics, zodra deze niet langer nodig zijn voor haar doeleinden. Dit gebeurt na 26 maanden.

De dienst kan de verzamelde gegevens naar een ander land overbrengen. Survio waarschuwt dat deze dienst gegevens kan overdragen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Indien gegevens naar de VS worden overgebracht, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, zonder dat u over enig rechtsmiddel beschikt. Hieronder vindt u een lijst van landen waarnaar gegevens worden doorgegeven. Dit kan voor verschillende doeleinden zijn, zoals opslag of verwerking. Survio neemt echter de maatregelen die mogelijk en noodzakelijk zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving, overeenkomstig artikel 44 en volgende van de GDPR, om het niveau van gegevensbescherming in derde landen te waarborgen.

Google Tag Manager

De Survio website maakt gebruik van Google Tag Manager van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Met deze dienst kunt u de tags op de website beheren via de gebruikersinterface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein. Dit betekent: in principe worden er geen cookies gebruikt en worden er geen persoonsgegevens verzameld. Google Tag Manager voert echter andere tags uit die gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft er echter geen toegang toe. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering is doorgevoerd, blijft die van kracht voor alle tracking tags die samen met Google Tag Manager worden geïmplementeerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Bovendien bevat Google Tag Manager de volgende gedeeltelijke diensten (Eloqua, LinkeIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel); Google Tag Manager en deze diensten zijn verbonden op grond van uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a) GDPR). U kunt de annuleringsoptie vinden in de beschrijving van de afzonderlijke diensten. Indien u bezwaar maakt tegen één gedeeltelijke dienst, zal dit bezwaar automatisch worden doorgegeven aan de andere diensten die in Google Tag Manager zijn opgenomen.

Binnen deze diensten kunnen gegevens worden doorgegeven aan een ander land buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en aan landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Indien gegevens naar de VS worden overgebracht, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten voor controle- en toezichtdoeleinden worden verwerkt, zonder dat u over rechtsmiddelen beschikt. Wij nemen echter de maatregelen die mogelijk en noodzakelijk zijn volgens de gegevensbeschermingswetgeving, overeenkomstig artikel 44 en volgende van de GDPR, om het niveau van gegevensbescherming in derde landen te waarborgen.

Microsoft

Cookies worden geplaatst door Microsoft Corporation.

CookieYes

Cookies ingesteld door CookieYes Limited worden gebruikt om te controleren:

Cloudflare

Cookies worden ingesteld door Cloudflare, Inc.

LinkedIn

Cookies worden ingesteld door LinkedIn Corporation.

G2Crowd

G2.com, Inc. Dit cookiebestand wordt gebruikt om informatie over de gebruikerssessie op te slaan met een unieke sessie-ID. Het slaat informatie op zoals referrer, landingspagina (landing page) en andere informatie.

Facebook

Er worden cookies geplaatst door Facebook, Inc.

Dit cookiebestand wordt gebruikt om:

Datadog

Cookies worden ingesteld door Datadog, Inc. De RUM SDK browser maakt gebruik van cookies om sessie-informatie op te slaan en de sessie van een gebruiker op verschillende sites te volgen. Dit zijn bestanden van de eerste partij (ingesteld op uw domein) maar worden niet gebruikt voor cross-site tracking. Zie meer op: https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/#rum-cookies

Sklik

Er worden cookies geplaatst door Seznam.cz, a.s.

Cookie-instellingen

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Het is echter mogelijk om de besturingselementen te gebruiken die ervoor zorgen dat ze worden geblokkeerd of verwijderd. Gebruikers van de website www.survio.com hebben daarom het recht om hun browser zo in te stellen dat het gebruik van cookies op hun computer wordt voorkomen.

Instructies voor het blokkeren of verwijderen van cookiebestanden in browsers zijn over het algemeen te vinden in de sectie voor de bescherming van persoonsgegevens of in de gebruikershandleiding van individuele browsers.

Protocolbestanden

De meeste brouwsers melden automatisch bepaalde informatie op elke weergave van de website www.survio.com. Bij registratie op de website www.survio.com of tijdens het surfen op de site, slaan servers automatisch bepaalde informatie op die de webbrowser naar elk bezoek aan de website stuurt. Deze serverprotocollen (zogenaamde "logbestanden") kunnen informatie bevatten zoals: webaanvraag, IP-adres, type internetbrowser, browsertaal, koppelings- / exit-sites, portals, het aantal bekeken pagina's en de volgorde van dergelijke pagina's, de hoeveelheid tijd besteed aan bepaalde pagina's, de datum en tijd van de ingediende aanvraag en een of meer cookies die de webbrowser mogelijk kunnen identificeren.

VIII. De toepasbare gegevensbescherming wetgeving

Survio verklaart dat bij de bescherming van persoonsgegevens het bedrijf aan de volgende wettelijke voorschriften moet voldoen:

Wetgeving van de Europese Unie

De complete wetgeving op basis van artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie:

Wetgeving van de Raad van Europa

Wetgeving Tsjechische Republiek

Sociale netwerken

Survio is aanwezig op sociale netwerken om te communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers die ingelogd zijn, en om hen te informeren over haar aanbiedingen.

We wijzen u erop dat u deze platforms en hun functies op eigen risico gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bv. commentaar geven, delen, beoordelen). Bovendien wijst Survio erop dat uw gegevens verwerkt kunnen worden buiten de Europese Unie.

Bovendien kunnen uw gegevens verwerkt worden voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op die manier kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden samengesteld aan de hand van uw gebruikersgedrag en uw latere belangstelling. Zo kunnen bijvoorbeeld advertenties die waarschijnlijk bij uw interesses passen binnen het platform en buiten het platform worden aangezet. Daartoe worden gewoonlijk zogenaamde cookies op uw computer opgeslagen. Onafhankelijk daarvan kunnen in gebruikersprofielen ook gegevens worden opgeslagen die niet rechtstreeks van uw eindapparaat afkomstig zijn (vooral als u lid bent van het betreffende platform en daarop bent ingelogd).

Survio, als de aanbieder van deze informatiedienst, verzamelt of verwerkt geen extra gegevens over uw gebruik van haar dienst buiten dit.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is gebaseerd op Survio's legitieme belangen bij effectieve gebruikersinformatie en communicatie met de gebruiker conform art. 6, lid 1 van de zin 1, onder f) GDPR.

IX. Slotbepalingen

Door het aangaan van de overeenkomst bevestigt de Gebruiker dat hij kennis heeft gemaakt van deze regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Indien nodig kan Survio deze beschermingsregels voor persoonsgegevens bijwerken. De huidige versie van het Privacybeleid is altijd beschikbaar op www.survio.com. Als binnen dit Privacybeleid een belangrijke verandering plaatsvindt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zal Survio de Gebruiker op de hoogte brengen voordat dergelijke wijzigingen worden doorgevoerd. Wij raden u aan het Privacybeleid van tijd tot tijd te checken wanneer u het Survio-systeem of de website www.survio.com gebruikt.

Laatst gewijzigd 17. 01. 2022.

Gratis aanmelden

Maak uw enquête

Geen creditkaart nodig.

Boek een demo

Digicert