Polityka Prywatności

Survio zdaje sobie sprawę, że jego klienci, goście, użytkownicy oraz inni, którzy korzystają z Systemu Survio lub odwiedzą strony internetowe Survio, cenią swojej prywatności. Niniejszy dokument (Zasady ochrony danych osobowych) zawiera ważne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą spółkę.

Dlatego też Survio chce poinformować Państwa o zasadach i procedurach przetwarzania informacji, które przebiega zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR“).

Zasady ochrony danych osobowych nawiązują do Warunków korzystania z Survio (zwane dalej „Warunkami“), które dostępne są tutaj.

Ostrzeżenie: W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy angielską a polską wersją niniejszych Zasad ochrony danych osobowych decydującą jest wersja angielska. Wersja angielska dostępna jest na www.survio.com.

Niniejszy tekst zawiera następujące pojęcia: „Użytkownik“, „Strony/ankiety Surivio“ oraz „Strona trzecia“, których definicje podane są w Warunkach.

Ponadto przez pojęcie „Umowa“, Survio rozumie działanie prawne, na którego podstawie Survio zobowiązuje się do świadczenia swych usług, za opłatą lub bezpłatnie.

Przez pojęcie „System Survio“, Survio rozumie oprogramowanie, które umożliwia Użytkownikom tworzenie kwestionariuszy/ankiet zgodnie z wymaganiami Użytkownika.

I. Podstawowe informacje

Identyfikator administratora oraz dane kontaktowe: Survio s.r.o., IČO 28300785, z siedzibą Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, Czech republic, adres kontaktowy: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Czech republic, spółka zarejestrowana w Rejestrze handlowym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, Wstawka 59684 (zwana również "Survio" lub "my"), kontakt e-mail: support@survio.com.

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych: Survio wyznaczyło pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, który pomaga w zakresie problematyki ochrony danych osobowych. W razie potrzeby można się z nim skontaktować bezpośrednio. Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych jest do Twojej dyspozycji przy rozwiązywaniu kwestii dotyczących postępowania z danymi osobowymi lub udzielania dodatkowych informacji na temat ochrony danych osobowych:

Imię i nazwisko: Richard Žižka
Telefon: +420 725 008 003
E-mail: support@survio.com

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Jeśli Survio przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Unii Europejskiej, to zwsze dba przy tym, by przestrzegano artykułu 44 i nast. RODO, przestrzegania tych przepisów wymagamy także od podmiotów przetwarzających dane osobowe. Dane są przenoszone tylko do tych krajów spoza Unii Europejskiej, które są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony zgodnie z RODO. Taki poziom ochony zapewnia zwłaszcza decyzja o odpowiedniej ochronie wydana przez Komisję UE, jak również stosowanie standardowych klauzul o ochronie danych osobowych stosownie do art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.

Survio nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem danych osobowych przekazywanych podmiotowi przetwarzającemu Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, który realizuje usługę SendGrid. Podany podmiot przetwarzający zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych, który jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na podstawie standardowych klauzul umownych, patrz: https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum.

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji: Survio nie dokonuje profilowania ani automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji.

Informacje o charakterze udostępniania danych: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania umowy lub wypełniania zobowiązań prawnych, ich udostępnienie jest wymogiem prawnym. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody podmiotu danych, ich udostępnienie jest wymogiem umownym.

Organ nadzorczy: Organem nadzorczym jest w miejscu siedziby Survio Úřad pro ochranu osobních údajů z siedzibą w Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech republic, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Certyfikacja: Survio oświadcza, że posiada certyfikat ISO/IEC 27001, co jest gwarancją tego, że spełnia uznane międzynarodowo standardy dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Survio przyjmuję pozycję zarówno administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Jako administrator danych osobowych działa w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników oraz osób fizycznych, które odwiedzą strony internetowe Survio (art. II niniejszych Zasad). W odniesieniu do danych osobowych, które Użytkownik zapisze na serwerach Survio (Użytkownik stworzy ankietę, w której respondenci podadzą swe dane osobowe), Survio działa jako podmiot przetwarzający, bowiem udostępnia Użytkownikowi jedynie przestrzeń danych w celu zapisania danych. Administratorem tych danych jest Użytkownik (art. III niniejszych Zasad).

II. Survio jako administrator danych osobowych

Survio przyjmuję pozycję administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników oraz osób fizycznych, które odwiedzą strony internetowe Survio.

Dlaczego Survio przetwarza dane osobowe?

W celu wypełnienia umowy (zwłaszcza zawarcia umowy, komunikacja z klientem), wprowadzania środków przyjętych przed zawarciem umowy (działania przed zawarciem umowy) lub wypełnienia prawnych uobowiązań (zwłaszcza prowadzenie księgowości, wystawianie i ewidencja dokumentów podatkowych) Survio przetwarza przede wszystkim następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, miejsce zamieszkania/siedziba, telefon, adres e-mail.

Ponadto Survio przetwarza dane, jakie zyska od Użytkowników oraz pozostałych osób fizycznych, które korzystają z systemu Survio lub odwiedzą strony internetowe Survio: pliki cookie, pliki dziennika (adres IP, ew. inne identyfikatory online). Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

'

Z uwagi na uzasadniony interes lub na podstawie Twojej zgody, Survio przetwarza następujące dane: e-mail, numer telefonu (wysyłanie komunikatów handlowych – newsletterów w formie e-maili i wiadomości SMS, realizacja marketingu bezpośredniego).

W sytuacji, kiedy Survio zamierza przetworzyć inne dane osobowe poza tymi, o których mowa w niniejszym artykule, może tak uczynić wyłącznie na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych należy udzielić na osobnym dokumencie.

Survio oświadcza, że nie przetwarza danych płatniczych (numerów kart płatniczych, transakcji międzybankowych, kodów lub tokenów płatniczych oraz innych wrażliwych danych niezbędnych do przetwarzania płatności) Użytkowników. Tego rodzaju dane są przetwarzane przez stronę trzecią, którą jest cleverbridge AG, z siedzibą pod adresem Gereonstr. 43-65, 50670 Kolonia, Niemcy, albo Stripe Payments Europe Limited, z siedzibą pod adresem 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych pracowników podano w odrębnych przepisach wewnętrznych.

Survio jako administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych Użytkowników, które zaliczają się do szczególnych kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 RODO.

Przez jak długi okres Survio przetwarza dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko przez czas, przez który istnieje prawny powód do ich przechowywania, później dane bezzwłocznie kasujemy.

Dane osobowe Użytkowników w zakresie: (imię, nazwisko, e-mail, adres) są przetwarzane przez czas trwania umowy, a następnie przez maksymalnie 5 lat od zakończenia umowy.

Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb realizacji obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa, Survio przetwarza przez czas określony w odpowiednich przepisach prawa. Chodzi tu na przykład o ustawowe przechowywanie danych lub obowiązki dokumentacyjne. Są to zwłaszcza obowiązki dotyczące przechowywania danych, wynikające z przepisów cywilnoprawnych, przepisów prawa handlowego czy przepisów podatkowych. Jeżeli obowiązek przechowywania danych wygaśnie, dane osobowe zostaną bezzwłocznie usunięte.

Gdzie Survio pozyskuje dane osobowe?

Dane osobowe zyskujemy wprost od podmiotów danych podczas zawierania Umowy. Zawsze informujemy podmioty danych o danych osobowych, które należy udostępnić w celu wypełniania Umowy.

Odwiedziny strony internetowej:

Podczas wizyty na stronie internetowej, Survio zbiera, przetwarza i zapisuje następujące typy danych: typ i języki przeglądarki, adres IP komputera dostępowego, żądania do serwera, łącznie z danymi dotyczącymi czasu oraz URL odsyłający (tzn. adres poprzedniej strony internetowej, jeśli użytkownik wszedł na stronę Survio klikając w link).

Dane te są niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony. Poza tym mogą one zostać wykorzystane, zależnie od potrzeb, do utrzymania bezpieczeństwa funkcjonowania strony internetowej (na przykład w celu zapobiegania próbom ataków hakerskich). Adres IP i język przeglądarki są ponadto wykorzystywane do proponowania odpowiednich ustawień języka naszej strony internetowej. Adres odsyłający URL jest wykorzystywany w zanonimizowanej formie do celów statystycznych. Z uwagi na bezpieczeństwo techniczne, a przede wszystkim w celu zapobiegania próbom ataków na serwer Survio, ten typ danych jest przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Opieka nad klientami, odpowiadanie na pytania i wsparcie techniczne:

Za pomocą strony internetowej Survio można zadawać pytania i poprosić o wsparcie techniczne.

E-mail kontaktowy oraz dostępny po zalogowaniu formularz umożliwiają wprowadzanie danych, które są konieczne do komunikacji (adres e-mail, ewent. numer telefonu) i napisania wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO). Dane te są wykorzystywane do zarządzania relacjami z klientami (przebieg kontaktu) i do odpowiadania na Twoje pytania/w celu zapewnienia wsparcia technicznego.

W przypadku konieczności przyjęcia indywidualnych rozwiązań, zwłaszcza w przypadku zapytań o konsultację telefoniczną, możemy Cię poprosić o podanie niezbędnych danych, które Survio będzie przetwarzać w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia dla klienta indywidualnego. Mowa tu zwłaszcza o następujących danych: imię, nazwisko, stanowisko pracy w przypadku klienta firmowego.

Możemy się tez z Tobą skontaktować w celu zapewnienia opieki nad klientem ze strony Survio. W przypadku zainteresowania udziałem i ewent. dostosowaniem usług Survio do Twoich potrzeb, możemy Cię poprosić o podanie danych kontaktowych, takich jak przede wszystkim: imię, nazwisko, stanowisko pracy w przypadku klienta firmowego.

Survio podczas korzystania z wszystkich kanałów komunikacji stosuje zasadę minimalnej ilości danych, w związku z czym musisz podać tylko te dane, które są niezbędne do kontaktu z Tobą i przetworzenia Twojego zapytania.

Ponadto, w związku z zabezpieczeniem technicznym i w celu zapobiegania próbom ataku, przetwarzany jest Twój adres IP.

Zawarcie umowy:

Dla potrzeb przetwarzania zamówienia wymagane są dane kontaktowe i dane fakturowe.

Twoje dane przekazane w ramach zamówienia, Survio przetwarza wyłącznie w celu realizacji czy też wypełnienia stosunku umownego, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, o ile dane te nie zostaną jednoznacznie przekazane do innych celów.

Zasada minimalizacji danych i unikania zbędnych danych jest respektowana poprzez to, że przekazujesz tylko te informacje, które są dla Survio niezbędne dla potrzeb realizacji umowy lub spełnienia stosownych obowiązków umownych (tj. Twoje imię i nazwisko, REGON, adres, adres e-mail) lub takich danych, do których przetwarzania Survio jest prawnie zobowiązane. Survio w żadnym zakresie nie przetwarza danych dotyczących Twoich środków płatności, dane te przekazujesz wyłącznie podmiotowi przetwarzającemu płatności, którym może być firma cleverbridge AG lub Stripe Payments Europe Limited, patrz: poniżej.

Z przyczyn technicznych i z uwagi na bezpieczeństwo, przetwarzany jest także Twój adres IP. Możesz także oczywiście przekazać inne dane na swój temat, ich udzielenie jest jednak dobrowolne.

Newslettery:

Jeśli zapisałeś się do odbioru newslettera, będziemy zbierać i przetwarzać następujące dane: tytuł, nazwisko, imię, adres e-mail.

Do celów statystycznych prowadzimy także anonimowy monitoring linków.

Rejestracja / konto klienta:

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez wprowadzenie danych osobowych.

Rejestracja jest w związku z tym konieczna do realizacji umowy (za pośrednictwem sklepu Survio on-line) z Tobą lub do realizacji czynności przedumownych, art. 6 ust. 1, lit. a, b) RODO.

Survio przestrzega przy tym zasady minimalizacji danych i unikania zbędnych danych, dlatego też podczas rejestracji jako obowiązkowe oznaczone są tylko wymagane pola. Jest to np. adres e-mail i hasło, w tym powtórzenie hasła. Pozostałe pola są dobrowolne i jako takie zostały też oznaczone.

Podczas rejestracji na stronie internetowej Survio zapisywane są także adres IP użytkownika, data i czas rejestracji (dane techniczne w tle). Kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się” powoduje zakończenie procesu tworzenia Twojego konta klienta.

Ostrzeżenie: Twoje hasło będzie u nas przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Pracownicy firmy Survio nie mają możliwości odczytania tego hasła. W związku z tym, jeśli go zapomnisz, nie mogą Ci oni udzielić żadnych informacji. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, skorzystaj z funkcji „Zapomniane hasło”, która umożliwia przesłanie automatycznie wygenerowanego nowego hasła e-mailem.

Systemy płatności:

Survio korzysta z usług zewnętrznych partnerów - Cleverbridge AG i Stripe Payments Europe Limited - w celu przetwarzania i realizacji płatności. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, Survio nie przetwarza w żadnym zakresie danych dotyczących płatności, które użytkownik udostępnia wyłącznie Cleverbridge AG lub Stripe Payments Europe Limited.

Szczegóły dotyczące ochrony danych w cleverbridge AG można znaleźć na https://www.cleverbridge.com/.

Szczegóły dotyczące ochrony danych w ramach usługi Stripe Payments Europe Limited można znaleźć na https://stripe.com/en-cz/privacy.

Zapytanie o demonstrację produktu:

Survio umożliwia zademonstrowanie produktu osobom, które są nim zainteresowane. Przy składaniu zapytania o demonstrację produktu, Survio wymaga informacji na temat osoby zainteresowanej – są one wykorzystywane w celu przygotowania i realizacji demonstracji. W związku z tym, Survio przetwarza następujące dane osoby zainteresowanej: Nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, obszar działalności, nazwa stanowiska, liczba pracowników.

III. Survio jako podmiot przetwarzający dane osobowe

Survio dostarcza Użytkownikowi przestrzeń danych w celu przechowywania danych w ramach systemu Survio, a mianowicie na serwerach Survio. Częścią składową danych mogą być również dane osobowe osób fizycznych. W związku z danymi osobowymi zapisanym przez Użytkownikach na naszych serwerach (dane osobowe respondentów) przyjmujemy pozycję podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Administratorem tych danych jest Użytkownik.

Ostrzeżenie dla Użytkowników

Jeżeli za pośrednictwem ankiet będą Państwo uzyskiwać dane osobowe osób fizycznych, stają się Państwo administratorem danych osobowych, a co za tym idzie Waszym obowiązkiem jest przestrzeganie wszelkich reguł ochrony danych osobowych podanych w GDPR oraz innych przepisów prawnych opisujących tę problematykę. Survio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przez Użytkowników.

Ostrzeżenie dla respondentów

Korzystanie z systemu Survio podlega zasadom oraz regułom danego Użytkownika, o ile Użytkownik poda takich zasad. Użytkownicy mogą się odwołać do swoich zasad poprzez link umieszczony bezpośrednio w ankiecie. Jeżeli Państwo udostępnicie Użytkownikowi swe dane osobowe, zwracajcie się z pytaniami bezpośrednio do Użytkownika, który przyjmuje pozycję administratora danych osobowych. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych lub sposoby postępowania przy zabezpieczaniu danych wykorzystywanych przez Użytkownika, ponieważ mogą się różnić od niniejszych Zasad ochrony danych osobowych.

Survio nie ma prawa publikować informacji o swoich Użytkownikach (administratorach danych osobowych). Jeśli podczas wypełniania ankiety podałeś/aś swoje dane osobowe, to masz prawo, by za pośrednictwem firmy Survio skontaktować się z Użytkownikiem w sprawie dopełnienia przez niego stosownego obowiązku informacyjnego. O tym, że Survio przekazało Twój wniosek Użytkownikowi, zostaniesz poinformowany/a. Survio nie odpowiada za to, czy Użytkownik zaakceptuje taki wniosek. W przypadku braku satysfakcjonującego rozpatrzenia Twojego wniosku, masz możliwość złożyć wniosek o skasowanie danych osobowych zgodnie z RODO.

Jaki jest cel przetwarzania i jak Survio postępuje z danymi?

Survio nie dokonuje żadnych operacji związanych z danymi Użytkownika, za wyjątkiem zapisania ich na serwerach Survio. W żaden sposób w nich nie ingeruje, nie zmienia ich, nie udostępnia ani nie przekazuje osobom trzecim (za wyjątkiem udostępniania ich władzom publicznym zgodnie z prawem), o ile w Umowie nie jest podane co innego. Zatem dane osobowe są jedynie zapisywane oraz udostępniane Użytkownikowi.

Jakie dane osobowe przetwarza Survio?

Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe respondentów, które zostaną zapisane za pośrednictwem ankiet Survio na serwerach Survio, czyli dane, które użytkownicy podadzą w ankiecie w systemie Survio. Mogą to być takie dane jak: imię, nazwisko, płeć, wiek, stanowisko pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i inne.

Jeśli na serwerach Survio zostaną zapisane dane, które należą do szczególnej kategorii danych, to Użytkownik odpowiada za legalność pozyskania takich danych oraz za postępowanie z nimi stosownie do RODO i przepisów krajowych. W przypadku stwierdzenia, że warunki przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii nie są przestrzegane, Survio zastrzega sobie prawo do skasowania takich danych ze swoich serwerów. Przed skasowaniem danych osobowych respondentów, Survio kontaktuje się z Użytkownikiem prosząc go o wprowadzenie środków naprawczych.

Przez jaki czas Survio przetwarza dane osobowe?

Survio przetwarza dane osobowe na czas trwania umowy z Użytkownikiem. W momencie, kiedy Użytkownik unieważni konto, wszystkie dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających ze specjalnych przepisów prawnych przetwarzamy przez czas określony w tych przepisach prawnych. Użytkownicy mają prawo, by w dowolnym momencie trwania stosunku umownego zażądać skasowania danych. W przypadku otrzymania wniosku Użytkownika o skasowanie danych, Survio kasuje wszystkie dane bez zbędnej zwłoki, przy czym najpóźniej do 15 dni od otrzymania stosownego wniosku.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Survio nie przekazuje danych żadnym innym administratorom. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są:

Przetwarzać dane osobowego mogą podmioty przetwarzające wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, tzn. z gwarancją organizacyjno-technicznego zabezpieczenia tych danych z określeniem celów przetwarzania, podczas gdy te osoby nie mogą wykorzystać danych w innym celu.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom publicznym (sądom, policji, notariuszom, organom podatkowym, itp., w ramach wykonywania ich uprawnień wynikających z ustawy). Mogą być też udostępnione innym subiektom w stopniu ustanowionym poprzez prawo specjalne.

V. Sposoby ochrony danych

Żeby chronić dane Użytkowników przeciw ich nieautoryzowanemu lub przypadkowemu udostępnieniu Survio wykorzystuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne.

Środki techniczne polegają na wykorzystywaniu technologicznych aplikacji, które zabezpieczają dane Użytkowników w sytuacji nieautoryzowanego dostępu osób trzecich, zwłaszcza za pomocą zapór sieciowych, zaktualizowanych programów antywirusowych itp. W celu zabezpieczanie maksymalnej ochrony Survio korzysta z szyfrowania danych Użytkowników oraz ostatecznych użytkowników, zwłaszcza haseł dla logowania do systemu Survio, komunikacji w systemie Survio oraz wszelkich danych zapisanych na serwerach. Do transmisji danych Survio wykorzystuje szyfrowanie TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer). Dostęp do obszarów o wysokiej koncentracji przetwarzania danych osobowych jest chroniony przez elektroniczne systemy zabezpieczające.

Środki organizacyjne stwarzają zasób zasad postępowania pracowników firmy oraz są podane w wewnętrznych zasadach Survio, których ze względów bezpieczeństwa nie udostępniamy. Procedury opierają się wyłącznie na zasadzie „need to know“, dzięki czemu Survio ogranicza liczbę osób, które mają dostęp do danych osobowych oraz możliwość rozporządzania nimi. Każdy dostęp pracowników do danych osobowych oraz metody postępowania z nimi są monitorowane.

Survio dba o to, żeby w sytuacji umieszczenia serwera w centrum danych obsługiwanych przez osobę trzecią, taka osoba również podlegała opisanym technicznym oraz organizacyjnym środkom.

Wszelkie dane są zapisane wyłącznie na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej lub państwach, które zapewniają ochronę danych osobowych w taki sam sposób, jak podaje ustawa w Republice Czeskiej.

VI. Prawa podmiotów danych

W pozycji podmiotu danych Państwo posiadacie:

VII. Pliki cookie I pliki protokołu

Survio korzysta z plików cookie czyli małych tekstowych plików, które pozwalają zidentyfikować użytkownika strony internetowej www.survio.com i zapisują jego aktywność. Tekst pliku cookie z reguły składa się z szeregu cyfr i liter, które w jednoznaczny sposób identyfikują komputer Użytkownika, jednak nie udostępniają żadnych konkretnych danych o Użytkowniku. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której został przesłany, informację o czasie ważności oraz identyfikator alfanumeryczny.

Strony internetowe www.survio.com automatycznie identyfikują IP adres użytkownika. IP adres to numer przydzielony komputerom automatycznie po połączeniu się z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w pliku aktywności przez serwer, co umożliwia późniejsze przetwarzanie danych. Ponadto Survio zapisuje żądania z przeglądarki i czas żądania, stan oraz ilość danych przesłanych w ramach takiego żądania. Survio zbiera również informacje na temat używanej przeglądarki oraz systemu operacyjnego Twojego komputera, jak również o ich wersjach. Ponadto zapisuje strony internetowe z których użytkownik przeszedł na stronę Survio. Adres IP Twojego komputera jest zapisywany tylko przez czas, przez który strona była używana oraz przez następne trzy miesiące. Po ich upływie, adres IP jest kasowany lub anonimizowany poprzez skrócenie.

Danych tych Survio używa do zarządzania stroną internetową, zwłaszcza do identyfikacji i naprawiania błędów, do określania wykorzystania strony oraz wprowadzania zmian i ulepszeń. Chodzi tu o cele, w odniesieniu do których Survio ma uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Charakter cookies

Z uwagi na swój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1, lit. f RODO), Survio wykorzystuje technicznie niezbędne cookies, które są konieczne do zarządzania stroną internetową oraz do zapewnienia jej funkcjonalności. Używane są tu dwa typy plików cookie, stałe i sesyjne (jednorazowe). Stały plik cookie pozostaje na twardym dysku także po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie mogą być wykorzystywane przez przeglądarkę przy kolejnych odwiedzinach strony internetowej www.survio.com. Stałe pliki cookie mogą zostać skasowane. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i zostają skasowane, gdy przeglądarka zostanie zamknięta.

Poza tym Survio za Twoją zgodą korzysta także z innych cookies. Dzięki nim Survio może analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. To sprawia, że Survio ma możliwość tworzenia treści strony internetowej w oparciu o potrzeby osób ją odwiedzających. Ponadto pliki cookies umożliwiają Survio pomiar efektywności danej reklamy i jej dopasowywanie do zainteresowań użytkownika. Do przetwarzania danych osobowych Survio potrzebuje Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli udzieliłeś/aś tutaj swojej zgody, możesz ją oczywiście w dowolnym momencie wycofać bez podawania powodów.

Dla potrzeb pozyskania Twojej zgody i zarządzania nią, Survio korzysta z platformy CookieYes Consent Management. Jej administratorem jest CookieYes Limited, 3 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes, England, MK12 5NW, United Kingdom. Platforma CookieYes Consent Management za pomocą JavaScript zbiera informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, zanonimizowany adres IP, dane dotyczące logowania i wylogowywania, datę oraz czas odwiedzin, żądania adresów URL, źródło ruchu na stronie i położenie geograficzne. Dzięki JavaScript, CookieYes Limited może informować użytkownika o określonych markach i technologiach internetowych na naszej stronie oraz pozyskiwać zgodę użytkownika, a także zarządzać nią i dokumentować ją. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1, lit. c RODO, Survio jest ustawowo zobowiązane przedstawić dowód zgody (zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO). Celem przetwarzania jest poznanie preferencji użytkowników i odpowiednie dostosowanie się do nich oraz ich legalna dokumentacja. Dane zostaną skasowane, gdy ich utrwalanie przestanie być konieczne i gdy nie będzie już żadnych ustawowych wymagań dotyczących ich przechowywania. Dane dotyczące zgody (zgoda i odwołanie zgody) są przechowywane przez trzy lata. Później dane są od razu kasowane lub, na żądanie, przekazane w wyeksportowanej postaci odpowiedzialnemu organowi. Użytkownik może za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce w dowolnym momencie na stałe zablokować uruchamianie JavaScriptu, co uniemożliwi również uruchamianie JavaScriptu przez CookieYes Limited. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych w CookieYes Limited można znaleźć na: https://www.cookieyes.com/privacy-policy

Ostrzeżenie: Jeśli zdezaktywujesz opcjonalne cookies, niektóre funkcje strony Survio mogą nie być w pełni dostępne.

Dlaczego Survio używa plików cookie?

Pliki cookie oraz podobna technologia służy kilka celom, między innymi:

Na stronach internetowych www.survio.com mogą zostać umieszczone również pliki cookie stron trzecich. Może się tak zdarzyć na przykład dlatego, że strona trzecia ma za zadanie analizę stron. Survio korzysta z następujących dostawców usług:

Google Analytics

Na swojej stronie internetowej Survio korzysta z narzędzia monitorującego Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Dzięki temu pozyskiwane i systematycznie oceniane są informacje o Twoich interakcjach jako użytkownika ze stroną internetową Survio.

W trakcie tego procesu zapisywane są następujące dane:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Twoją zgodę możesz w dowolnym momencie odwołać.

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem usługi Google Analytics jest analiza interakcji osób odwiedzających strony internetowe Survio ze stroną internetową Survio. Na podstawie oceny pozyskanych tutaj danych, Survio może optymalizować swoją ofertę i zwiększać komfort użytkowania strony.

Dane zbierane za pośrednictwem usługi Google Analytics, Survio kasuje lub anonimizuje, gdy tylko przestają one być dla jego potrzeb niezbędne. Dzieje się tak po 26 miesiącach.

W ramach niniejszej usługi, zbierane dane mogą być przekazywane do innego kraju. Survio informuje, że za pośrednictwem niniejszej usługi dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez amerykańskie urzędy dla potrzeb kontroli i monitoringu przy braku jakichkolwiek środków prawnych z Twojej strony. Poniżej przedstawiono listę krajów, do których przekazywane są dane. Dane mogą być przekazywane w różnym celu, np. dla potrzeb przechowywania lub przetwarzania. Survio przyjmuje przy tym jednak środki, które są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych możliwe i niezbędne stosownie do art. 44 i nast. RODO, w celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich.

Google Tag Manager

Strona internetowa Survio korzysta z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami na stronie internetowej przez interfejs użytkownika. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) to domena, która nie wykorzystuje cookies. Oznacza to że: nie są tu zasadniczo używane żadne cookies, nie są też zbierane żadne dane osobowe. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które wprawdzie mogą zbierać dane, Google Tag Manager jednak nie uzyskuje do nich dostępu. Jeżeli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ona ważność dla wszystkich tagów śledzenia, które zaimplementowane w Google Tag Manager.

Dodatkowe informacje można znaleźć na http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Google Tag Manager obejmuje ponadto następujące usługi cząstkowe (Eloqua, LinkeIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel), przy czym Google Tag Manager i usługi cząstkowe włączono na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Sposób anulowania zgody przedstawiono w opisie poszczególnych usług cząstkowych. Jeśli zgłosisz sprzeciw w odniesieniu do jednej z usług cząstkowych, to sprzeciw ten zostanie automatycznie przeniesiony także na inne usługi cząstkowe związane z Google Tag Manager.

W ramach tych usług dane mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do państw, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przenoszone do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez amerykańskie urzędy dla potrzeb kontroli i monitoringu przy braku jakichkolwiek środków prawnych z Twojej strony. Przyjmujemy przy tym jednak środki, które są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych możliwe i niezbędne stosownie do art. 44 i nast. RODO, w celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w krajach trzecich.

Microsoft

Pliki cookie ustawia firma Microsoft Corporation.

CookieYes

Pliki cookie, które ustawia firma CookieYes Limited, służą do sprawdzania:

Cloudflare

Pliki cookie ustawia firma Cloudflare, Inc.

LinkedIn

Pliki cookie ustawia firma LinkedIn Corporation.

G2Crowd

G2.com, Inc. Ten plik cookie jest wykorzystywany do zapisywania informacji o sesji użytkownika z unikalnym ID sesji. Zapisuje informacje, takie jak strona odsyłająca (referrer), strona docelowa (landing page) i inne.

Facebook

Pliki cookie ustawia firma Facebook, Inc.

Ten plik cookie służy:

Datadog

Pliki cookie ustawia firma Datadog, Inc. Przeglądarka RUM SDK wykorzystuje pliki cookie ze względu na zapisywanie informacji o sesji oraz monitoring sesji użytkownika na różnych stronach. Są to pliki pierwszej strony (ustawione na Twojej domenie), których jednak nie wykorzystuje się do śledzenia poza witryną. Więcej na: https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/#rum-cookies

Sklik

Pliki cookie ustawia firma Seznam.cz, a.s.

Ustawienia cookie

Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje pliki cookie. Natomiast możliwe jest również skorzystanie z elementów obsługi, które umożliwiają ich blokowanie lub usuwanie. Użytkownicy strony internetowej www.survio.com mogą zatem swoją przeglądarkę ustawić w taki sposób, żeby używanie plików cookie było na ich komputerze zabronione.

Wskazówki do blokowania lub usuwania plików cookie w przeglądarce z reguły można znaleźć w polityce prywatności lub w dokumentacji pomocy poszczególnych przeglądarek.

Pliki dziennika

Przeglądarka użytkownika automatycznie zgłasza niektóre informacje za każdym razem, gdy wyświetlana jest strona internetowa www.survio.com. Podczas logowania na strony internetowe www.survio.com lub przeglądania stron internetowych serwery automatycznie zapisują niektóre informacje, które są wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, kiedy odwiedza się strony internetowe. Te dzienniki serwera (tak zwane "pliki dzienników") mogą zawierać informacje, takie jak wymagania dla stron internetowych, adres IP, rodzaj internetowej przeglądarki, język przeglądarki, odsyłające / wyjściowe strony i URL, rodzaj platformy, ilość kliknięć, nazwy domen, strony wejściowe, ilość wyświetlonych stron oraz ich kolejność, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, datę oraz czas wymogu i jeden lub więcej plików cookie, które mogą w jednoznaczny sposób zidentyfikować internetową przeglądarkę.

VIII. Stosowane prawodawstwo o ochronie danych osobowych

Survio ogłasza, że w zakresie ochrony danych osobowych kieruje się przede wszystkim następującymi przepisami prawnymi:

Prawodawstwo Unii Europejskiej

Wszystkie akty prawne oparte na art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a mianowicie:

Konwencje Rady Europy

Prawodawstwo Republiki Czeskiej

Sieci społecznościowe

Survio jest obecne w sieciach społecznościowych, by komunikować się z zarejestrowanymi tam klientami, ludźmi zainteresowanymi współpracą i użytkownikami, a także by tą drogą informować określony krąg osób o swoich ofertach.

Należy zaznaczyć, że z tych platform i ich funkcji korzystasz na własną odpowiedzialność. Dotyczy to zwłaszcza używania funkcji interaktywnych (np. komentowania, udostępniania, oceniania). Ponadto Survio informuje, że Twoje dane mogą być w związku z powyższym przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej.

Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane dla potrzeb badania rynku i reklamy. Na tej podstawie, np. w oparciu o Twoje zachowanie jako użytkownika i późniejsze zainteresowanie, mogą być opracowywane profile użytkowników. W związku z tym np. w ramach platformy i poza nią mogą być włączane reklamy, które prawdopodobnie odpowiadają Twoim zainteresowaniom. W tym celu na Twoim komputerze są zazwyczaj zapisywane tzw. pliki cookie. Niezależnie od tego, w profilach użytkowników mogą być przechowywane także dane, które nie zostały pozyskane bezpośrednio z Twojego urządzenia końcowego (zwłaszcza, jeśli jesteś użytkownikiem danej platformy i jesteś na niej zalogowany/a).

Survio, jako podmiot świadczący niniejszą usługę informacyjną, poza podanymi ramami nie pozyskuje i nie przetwarza żadnych dodatkowych danych dotyczących tego, jak korzystasz z jego usług.

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów Survio w zakresie efektywnego informowania użytkowników oraz komunikowania się z nimi stosownie do art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

IX. Postanowienia końcowe

Podpisując Umowę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych mogą zostać w razie konieczności zaktualizowane. Aktualna wersja Zasad ochrony danych osobowych będzie zawsze dostępna na stronach internetowych www.survio.com. W przypadku dokonania istotnych zmian sposobów korzystania z danych osobowych w Zasadach ochrony danych osobowych, Survio w widoczny sposób opublikuje powiadomienie o zmianach zanim zostaną one wprowadzone. W trakcie korzystania z systemu Survio zalecamy systematyczne sprawdzanie Zasad ochrony danych osobowych na stronach internetowych www.survio.com.

Ostatnio zmieniony 17 styczeń 2022 r.

Rejestracja za darmo

Stwórz ankietę

Nie wymaga karty kredytowej.

Zarezerwuj demo

Digicert