Polityka Prywatności

Survio zdaje sobie sprawę, że jego klienci, goście, użytkownicy oraz inni, którzy korzystają z Systemu Survio lub odwiedzą strony internetowe Survio, cenią swojej prywatności. Niniejszy dokument (Zasady ochrony danych osobowych) zawiera ważne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez naszą spółkę.

Dlatego też chcemy poinformować Państwa o zasadach i procedurach przetwarzania informacji, które przebiega zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR“).

Zasady ochrony danych osobowych nawiązują do Warunków korzystania z Survio (zwane dalej „Warunkami“), które dostępne są tutaj.

Ostrzeżenie: W przypadku jakichkolwiek różnic pomiędzy angielską a polską wersją niniejszych Zasad ochrony danych osobowych decydującą jest wersja angielska. Wersja angielska dostępna jest na www.survio.com.

Niniejszy tekst zawiera następujące pojęcia: „Użytkownik“, „Strony/ankiety Surivio“ oraz „Strona trzecia“, których definicje podane są w Warunkach.

Ponadto pojęcie „Umowa“ oznacza działanie prawne, na którego podstawie Survio zobowiązuje się do świadczenia swych usług, za opłatą lub bezpłatnie.

Pojęcie „System Survio“ oznacza software, który umożliwia Użytkownikom tworzenie kwestionariuszy/ankiet zgodnie z wymaganiami Użytkownika.

I. Podstawowe informacje

Identyfikator administratora oraz dane kontaktowe: Survio s.r.o., IČO 28300785, z siedzibą Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, Czech republic, adres kontaktowy: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Czech republic, spółka zarejestrowana w Rejestrze handlowym w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, Wstawka 59684 (zwana również "Survio" lub "my"), kontakt e-mail: support@survio.com.

Inspektor ochrony danych: Nie powołano inspektora ochrony danych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Survio nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym, z wyjątkiem przekazywania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, który świadczy usługi w ramach SendGrid. Wyżej wymieniony podmiot przetwarzający zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, który jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE na podstawie standardowych klauzul umownych.

Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji: Survio nie dokonuje profilowania ani automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji.

Informacje o charakterze udostępniania danych: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu wypełniania umowy lub wypełniania zobowiązań prawnych, ich udostępnienie jest wymogiem prawnym. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody podmiotu danych, ich udostępnienie jest wymogiem umownym.

Organ nadzorczy: Organem nadzorczym jest Úřad pro ochranu osobních údajů z siedzibą w Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech republic, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Survio przyjmuję pozycję zarówno administratora danych osobowych, jak i podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Jako administrator danych osobowych działa w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników oraz osób fizycznych, które odwiedzą strony internetowe Survio (art. II niniejszych Zasad). W odniesieniu do danych osobowych, które Użytkownik zapisze na serwerach Survio (Użytkownik stworzy ankietę, w której respondenci podadzą swe dane osobowe), Survio działa jako podmiot przetwarzający, bowiem udostępnia Użytkownikowi jedynie przestrzeń danych w celu zapisania danych. Administratorem tych danych jest Użytkownik (art. III niniejszych Zasad).

II. Survio jako administrator danych osobowych

Survio przyjmuję pozycję administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników oraz osób fizycznych, które odwiedzą strony internetowe Survio.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
W celu wypełnienia umowy lub wypełnienia prawnych uobowiązań Survio przetwarza przede wszystkim następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, miejsce zamieszkania/siedziba, telefon, adres e-mail.

Ponadto Survio przetwarza dane, jakie zyska od Użytkowników oraz pozostałych osób fizycznych, które korzystają z systemu Survio lub odwiedzą strony internetowe Survio: pliki cookie, pliki dziennika (adres IP, ew. inne identyfikatory online). Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

W sytuacji, kiedy Survio zamierza przetworzyć inne dane osobowe poza tymi, o których mowa w niniejszym artykule, może tak uczynić wyłącznie na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych należy udzielić na osobnym dokumencie.

Survio oświadcza, iż nie przetwarza danych dotyczących płatności. Wszelkie dane dotyczące płatności przetwarzane są przez stronę trzecią, a mianowicie spółką cleverbridge AG, z siedzibą Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Republika Federalna Niemiec.

Przez jak długi okres przechowujemy dane?
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 5 lat po zakończeniu umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających ze specjalnych przepisów prawnych przetwarzamy przez czas określony w tych przepisach prawnych.

Gdzie uzyskujemy dane osobowe?
Dane osobowe zyskujemy wprost od podmiotów danych podczas zawierania Umowy. Zawsze informujemy podmioty danych o danych osobowych, które należy udostępnić w celu wypełniania Umowy.

III. Survio jako podmiot przetwarzający dane osobowe

Survio dostarcza Użytkownikowi przestrzeń danych w celu przechowywania danych w ramach systemu Survio, a mianowicie na serwerach Survio. Częścią składową danych mogą być również dane osobowe osób fizycznych. W związku z danymi osobowymi zapisanym przez Użytkownikach na naszych serwerach (dane osobowe respondentów) przyjmujemy pozycję podmiotu przetwarzającego dane osobowe. Administratorem tych danych jest Użytkownik.

Ostrzeżenie dla Użytkowników: Jeżeli za pośrednictwem ankiet będą Państwo uzyskiwać dane osobowe osób fizycznych, stają się Państwo administratorem danych osobowych, a co za tym idzie Waszym obowiązkiem jest przestrzeganie wszelkich reguł ochrony danych osobowych podanych w GDPR oraz innych przepisów prawnych opisujących tę problematykę. Survio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przez Użytkowników.

Ostrzeżenie dla respondentów
Korzystanie z systemu Survio podlega zasadom oraz regułom danego Użytkownika, o ile Użytkownik poda takich zasad. Jeżeli Państwo udostępnicie Użytkownikowi swe dane osobowe, zwracajcie się z pytaniami bezpośrednio do Użytkownika, który przyjmuje pozycję administratora danych osobowych. Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych lub sposoby postępowania przy zabezpieczaniu danych wykorzystywanych przez Użytkownika, ponieważ mogą się różnić od niniejszych Zasad ochrony danych osobowych.

W jakim celu przetwarzamy oraz wykorzystujemy dane?
Survio nie dokonuje żadnych operacji związanych z danymi Użytkownika, za wyjątkiem zapisania ich na serwerach Survio. W żaden sposób w nich nie ingeruje, nie zmienia ich, nie udostępnia ani nie przekazuje osobom trzecim (za wyjątkiem udostępniania ich władzom publicznym zgodnie z prawem), o ile w Umowie nie jest podane co innego. Zatem dane osobowe są jedynie zapisywane oraz udostępniane Użytkownikowi.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe respondentów, które zostaną zapisane za pośrednictwem ankiet Survio na serwerach Survio, czyli dane, które użytkownicy podadzą w ankiecie w systemie Survio. Mogą to być takie dane jak: imię, nazwisko, płeć, wiek, stanowisko pracy, adres zamieszkania, adres e-mail i inne.

Przez jaki czas przechowujemy dane osobowe?
Survio przetwarza dane osobowe na czas trwania umowy z Użytkownikiem. W momencie, kiedy Użytkownik unieważni konto, wszystkie dane zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających ze specjalnych przepisów prawnych przetwarzamy przez czas określony w tych przepisach prawnych.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Survio nie przekazuje danych żadnym innym administratorom. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są:

Przetwarzać dane osobowego mogą podmioty przetwarzające wyłącznie na podstawie umowy o przetwarzaniu danych osobowych, tzn. z gwarancją organizacyjno-technicznego zabezpieczenia tych danych z określeniem celów przetwarzania, podczas gdy te osoby nie mogą wykorzystać danych w innym celu.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą zostać udostępnione władzom publicznym (sądom, policji, notariuszom, organom podatkowym, itp., w ramach wykonywania ich uprawnień wynikających z ustawy). Mogą być też udostępnione innym subiektom w stopniu ustanowionym poprzez prawo specjalne.

V. Sposoby ochrony danych

Żeby chronić dane Użytkowników przeciw ich nieautoryzowanemu lub przypadkowemu udostępnieniu wykorzystujemy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne. Środki techniczne polegają na wykorzystywaniu technologicznych aplikacji, które zabezpieczają dane Użytkowników w sytuacji nieautoryzowanego dostępu osób trzecich. W celu zabezpieczanie maksymalnej ochrony korzystamy z szyfrowania danych Użytkowników oraz ostatecznych użytkowników, zwłaszcza haseł dla logowania do systemu Survio, komunikacji w systemie Survio oraz wszelkich danych zapisanych na serwerach. Środki organizacyjne stwarzają zasób zasad zachowywania się naszych pracowników oraz są podane w wewnętrznych zasadach Survio, których ze względów bezpieczeństwa nie udostępniamy. Survio dba o to, żeby w sytuacji umieszczenia serwera w centrum danych obsługiwanych przez osobę trzecią, taka osoba również podlegała opisanym technicznym oraz organizacyjnym środkom.

Wszelkie dane są zapisane wyłącznie na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej lub państwach, które zapewniają ochronę danych osobowych w taki sam sposób, jak podaje ustawa w Republice Czeskiej.

VI. Prawa podmiotów danych

W pozycji podmiotu danych Państwo posiadacie:

VII. Pliki cookie I pliki protokołu

Korzystamy z plików cookie czyli małych tekstowych plików, które pozwalają zidentyfikować użytkownika strony internetowej www.survio.com i zapisują jego aktywność. Tekst pliku cookie z reguły składa się z szeregu cyfr i liter, które w jednoznaczny sposób identyfikują komputer Użytkownika, jednak nie udostępniają żadnych konkretnych danych o Użytkowniku.

Strony internetowe www.survio.com automatycznie identyfikują IP adres użytkownika. IP adres to numer przydzielony komputerom automatycznie po połączeniu się z Internetem. Wszystkie te informacje są zapisywane w pliku aktywności przez serwer, co umożliwia późniejsze przetwarzanie danych.

Dlaczego używamy plików cookie?
Pliki cookie oraz podobna technologia służy kilka celom, między innymi:

Na stronach internetowych www.survio.com mogą zostać umieszczone również pliki cookie stron trzecich. Może się tak zdarzyć na przykład dlatego, że strona trzecia ma za zadanie analizę stron. Survio korzysta z następujących dostawców usług:

Ustawienia cookie
Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje pliki cookie. Natomiast możliwe jest również skorzystanie z elementów obsługi, które umożliwiają ich blokowanie lub usuwanie. Użytkownicy strony internetowej www.survio.com mogą zatem swoją przeglądarkę ustawić w taki sposób, żeby używanie plików cookie było na ich komputerze zabronione.

Korzystamy z dwóch typów plików cookie – trwałych oraz jednorazowych. Trwały plik cookie pozostaje na dysku twardym, nawet gdy przeglądarka jest zamknięta. Trwałe pliki cookie mogą być użyte przez przeglądarkę podczas kolejnych odwiedzin strony internetowej www.survio.com. Trwałe pliki cookie mogą zostać usunięte. Jednorazowe pliki cookie są tymczasowe i podlegają usunięciu zaraz po zamknięciu przeglądarki.

Wskazówki do blokowania lub usuwania plików cookie w przeglądarce z reguły można znaleźć w polityce prywatności lub w dokumentacji pomocy poszczególnych przeglądarek.

Pliki dziennika
Przeglądarka użytkownika automatycznie zgłasza niektóre informacje za każdym razem, gdy wyświetlana jest strona internetowa www.survio.com. Podczas logowania na strony internetowe www.survio.com lub przeglądania stron internetowych serwery automatycznie zapisują niektóre informacje, które są wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, kiedy odwiedza się strony internetowe. Te dzienniki serwera (tak zwane "pliki dzienników") mogą zawierać informacje, takie jak wymagania dla stron internetowych, adres IP, rodzaj internetowej przeglądarki, język przeglądarki, odsyłające / wyjściowe strony i URL, rodzaj platformy, ilość kliknięć, nazwy domen, strony wejściowe, ilość wyświetlonych stron oraz ich kolejność, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, datę oraz czas wymogu i jeden lub więcej plików cookie, które mogą w jednoznaczny sposób zidentyfikować internetową przeglądarkę.

VIII. Stosowane prawodawstwo o ochronie danych osobowych

Survio ogłasza, że w zakresie ochrony danych osobowych kieruje się przede wszystkim następującymi przepisami prawnymi:

Prawodawstwo Unii Europejskiej
Wszystkie akty prawne oparte na art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a mianowicie:

Konwencje Rady Europy

Prawodawstwo Republiki Czeskiej

IX. Postanowienia końcowe

Podpisując Umowę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Zasadami ochrony danych osobowych.

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych mogą zostać w razie konieczności zaktualizowane. Aktualna wersja Zasad ochrony danych osobowych będzie zawsze dostępna na stronach internetowych www.survio.com. W przypadku dokonania istotnych zmian sposobów korzystania z danych osobowych w Zasadach ochrony danych osobowych, Survio w widoczny sposób opublikuje powiadomienie o zmianach zanim zostaną one wprowadzone. W trakcie korzystania z systemu Survio zalecamy systematyczne sprawdzanie Zasad ochrony danych osobowych na stronach internetowych www.survio.com.

Last modified 26.01.2021.

Zaloguj się do Survio

Zalogować

Zapomniałeś hasła?

Rejestracja za darmo

Stworzyć ankietę