Ochrana osobných údajov

Survio si uvedomuje, že jeho zákazníci, návštevníci, používatelia a ďalší, ktorí využijú Systém Survio alebo navštívia webové stránky Survio, si cenia svojho súkromia. Tento dokument (Pravidlá ochrany osobných údajov) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov našou spoločnosťou.

Dovoľujeme si Vás preto informovať o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov, ktoré prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ("GDPR").

Pravidlá ochrany osobných údajov nadväzujú na Podmienky použitia Survio (ďalej len "Podmienky"), ktoré sú dostupné tu.

Upozornenie: V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a českou jazykovou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov je anglická verzia rozhodujúca. Anglická verzia je dostupná na www.survio.com.

V texte sa pracuje s okrem iného s nasledujúcimi pojmami "Používateľ", "Stránky / dotazníky Survio" a "Tretia strana", ktorých definícia je uvedená v Podmienkach.

Ďalej pod pojmom "Zmluva" označujeme právne konanie, na základe ktorého sa Vám zaväzuje poskytovať svoje služby, či už odplatne alebo bezodplatne.

Pod pojmom "Systém Survio" označujeme softvér, ktorý umožňuje Užívateľom tvorbu dotazníkov / ankiet podľa požiadaviek Užívateľa.

I. Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu: Survio s.r.o., IČO 28300785, so sídlom Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, Česká republika, kontaktná adresa: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 59684 (ďalej tiež "Survio" alebo "my"), kontaktný e-mail: support@survio.com.

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Nebol menovaný poverenca pre ochranu osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Survio neposkytuje osobné údaje do tretích zemí ani medzinárodným organizáciám, okrem poskytnutia osobných údajov spracovateľovi Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, ktorý prevádzkuje službu SendGrid. Uvedený spracovávateľ zaisťuje zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia osobných údajov, ktorá je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a to na základe štandardných zmluvných doložiek.

Automatizované individuálne rozhodovanie: Survip nevykonáva profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie.

Informácie o povahe poskytnutie údajov: Ak sa osobné údaje spracovávané za účelom plnenia zmluvy alebo plnenie právnych povinností, je poskytnutie údajov zákonnou požiadavkou. Ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby, je poskytnutie údajov zmluvnou požiadavkou.

Dozorový úrad: Dozorným úradom je Úřad pro ochranu osobních údajů so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Survio vystupuje ako v pozícii správcu osobných údajov, ako aj v pozícii spracovateľa osobných údajov. V pozícii správcu osobných údajov Survio vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Užívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívi webovú stránku Survio (čl. II. Týchto Pravidiel). Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Užívateľ uloží na servery Survio (Užívateľ si zostaví dotazník, do ktorého respondenti vyplní svoje osobné údaje), Survio vystupuje ako spracovateľ, pretože poskytuje Používateľovi iba dátový priestor na účely uloženia dát. Správcom týchto osobných údajov je sám Užívateľ (čl. III. Týchto Podmienok).

II. Survio správcom osobných údajov

Survio vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom Užívateľov a fyzických osôb, ktoré navštívi webovú stránku Survio.

Prečo spracovávame osobné údaje?
Za účelom plnenia zmluvy alebo plnenie právnych povinností spracováva Survio predovšetkým tieto osobné údaje: meno, priezvisko, názov, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bydlisko / sídlo, telefón, e-mail.

Survio spracováva ďalej údaje, ktoré získa od Užívateľa a ďalších fyzických osôb tým, že používajú systém Survio alebo navštívi webovú stránku Survio: súbory cookie, súbory denníka (IP adresa, príp. iné online identifikátory). Tieto osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu alebo vášho súhlasu.

V prípade, že má Survio v úmysle spracovávať iný osobný údaj, než je uvedený v tomto článku, prípadne na iné účely, môže tak robiť len na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné udeliť na samostatnej listine.

Survio prehlasuje, že platobné údaje Užívateľov nespracováva. Všetky platobné údaje sú spracovávané treťou stranou, a to cleverbridge AG, sídlom Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Spolková republika Nemecko.

Po akú dobu osobné údaje spracovávame?
Osobné údaje Užívateľov sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje spracovávané na plnenie povinností, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov, spracovávame po dobu, ktorú stanovujú tieto právne predpisy.

Odkiaľ získavame osobné údaje?
Osobné údaje získavame priamo od subjektov údajov pri uzatváraní zmluvy. Vždy informujeme dotknuté osoby, ktoré z osobných údajov sa na účely plnenia Zmluvy poskytnúť.

III. Survio spracovateľom osobných údajov

Survio poskytuje Užívateľovi dátový priestor na účely uloženie dát prevádzkovaných v rámci systému Survio, a to na serveroch Survio. Súčasťou dát užívateľa môžu byť tiež osobné údaje fyzických osôb. Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Užívateľ uloží na naše servery (osobné údaje respondentov), vystupujeme ako spracovateľ osobných údajov. Správcom týchto osobných údajov je sám Užívateľ.

Upozornenie pre Užívatelov. Ak budete prostredníctvom dotazníkov zbierať osobné údaje fyzických osôb, stávate sa správcom osobných údajov a ste povinní dodržiavať všetky pravidlá ochrany osobných údajov uvedené GDPR a ďalšími právnymi predpismi upravujúce túto problematiku. Survio nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov zo strany Užívateľov.

Upozornenie pre respondentov
Využívanie systému Survio môže podliehať zásadám a pravidlám daného Užívateľa, ak takéto zásady Používatelia majú. Ak poskytnete Používateľom svoje osobné údaje, obracajte sa s otázky ohľadom ochrany osobných údajov sa priamo na Užívateľa, pretože ten je v pozícii správcu osobných údajov. Nemôžeme zodpovedať za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy zabezpečenia používané Užívateľom, ktoré sa môžu líšiť od týchto Pravidiel ochrany osobných údajov.

Aký je účel spracovania a ako nakladáme s dátami?
Survio nevykonáva s dátami Užívateľa vrátane osobných údajov akejkoľvek operácie, okrem ich uloženie na serveroch Survio, žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nemení je, nesprístupňuje ani ich neposkytuje tretím osobám (okrem ich sprístupnenie štátnym orgánom v súlade so zákonom), ak v zmluve nie je ustanovené inak. Jediným účelom nakladania s týmito osobnými údajmi ich uchovávania a možnosť sprístupnenia Používateľovi.

Aké osobné údaje spracovávame?
Spracovávame iba také osobné údaje respondentov, ktoré budú uložené prostredníctvom dotazníka Survio na servery Survio, tj. údaje, ktoré koncoví užívatelia vyplní do dotazníkov v systéme Survio. Môže sa jednať najmä o meno, priezvisko, pohlavie, vek, pracovné pozície, adresa bydliska, e-mail a pod.

Ako dlho spracovávame osobné údaje?
Survio spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s Užívateľom. Potom, čo dôjde k zrušeniu účtu zo strany Používateľa, všetky dáta sú vymazané.

IV. Príjemcovia osobných údajov

Survio neodovzdáva osobné údaje žiadnym iným správcom. Spracovateľovi osobných údajov sú:

Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmie použiť údaje na iné účely.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančným úradom a pod., V rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo môžu byť poskytnuté iným subjektom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.

V. Spôsoby zabezpečenia dát

Za účelom zabezpečenia dát Užívateľa proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu využívame primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktorá bráni neoprávnenému prístupu tretích osôb k dátam Užívateľa. Za účelom maximálnej ochrany užívame šifrovanie dát užívateľa aj koncových užívateľov, a to najmä hesiel pre prihlásenie do systému Survio, komunikáciu v systéme Survio a všetkých dát uložených na serveroch. Organizačné opatrenia tvoria sadu pravidiel správania našich zamestnancov a sú zapracované do vnútorných predpisov Survio, ktoré však z bezpečnostných dôvodov považuje za dôverné. Survio dbá na to, aby v prípade umiestnenia serverov v dátovom centre prevádzkovanom treťou osobou bola obdobná technické a organizačné opatrenia zavedené aj u tejto tretej osoby.

Všetky dáta sú umiestnené iba na serveroch umiestnených v Európskej únii alebo v krajinách, zaisťujúce ochranu osobných údajov spôsobom rovnocenným s ochranou zabezpečovanú právnymi predpismi Slovenskej republiky.

VI. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt údajov máte:

VII. Súbory cookie a protokolové súbory

Používame súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré identifikujú užívateľa webové stránky www.survio.com a nahrávajú jeho užívateľské aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač užívateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o Používateľovi.

Webová stránka www.survio.com automaticky identifikuje IP adresu používateľa. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítači užívateľa po pripojení k internetu. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov.

Prečo užívame cookies?
Súbory cookie a podobné technológie slúžia k niekoľkým účelom, medzi ktoré patria:

Na webovej stránke www.survio.com môžu byť tiež umiestnené súbory cookie tretích strán. Môže sa tak jednať napríklad preto, že sme poverili tretiu stranu napr. Analýzou stránok. Survio využíva nasledujúce poskytovateľa služieb:

Nastavenia cookies
Väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Je však možné využiť ovládacích prvkov, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Užívatelia webovej stránky www.survio.com sú tak oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby bolo používanie cookie na ich počítači zabránené.

Využívame dva typy súborov cookie, trvalé a jednorazové. Trvalý súbor cookie zostáva na pevnom disku aj po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie môžu byť použité prehliadačom pri ďalších návštevách webovej stránky www.survio.com. Trvalé súbory cookie môžu byť odstránené. Jednorazové cookie súbory sú dočasné a sú zmazané, akonáhle zatvorte prehliadač.

Pokyny k blokovaniu alebo odstraňovanie súborov cookie v prehliadačoch možno spravidla nájsť v zásadách ochrany osobných údajov alebo v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačov.

Protokolové súbory
Prehliadač Užívateľa automaticky hlási niektoré informácie pri každom zobrazení webovej stránky www.survio.com. Pri registrácii na webových stránkach www.survio.com alebo prehliadania webových stránok servery automaticky zaznamenávajú určité informácie, ktoré webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky. Tieto protokoly servera (tzv. "Log súbory") môžu obsahovať informácie, ako je napr. Webová požiadavka, IP adresa, typ internetového prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce / výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky , počet zhlédnutých stránok a poradie týchto stránok, množstvo času stráveného na určitých stránkach, dátum a čas zadanej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať internetový prehliadač.

VIII. Aplikovaná legislatíva ochrany osobných údajov

Survio prehlasuje, že pri poskytovaní ochrany osobných údajov sa riadi najmä týmito právnymi predpismi:

Legislatíva Európskej únie
Všetka legislatíva založená na článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, a to:

Legislatíva Rady Európy

Legislatíva Českej republiky

IX. Záverečné ustanovenia

Uzatvorením zmluvy Užívateľ potvrdzuje, že sa s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov zoznámil.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môže Survio v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia Pravidiel ochrany osobných údajov bude vždy dostupná na webovej stránke www.survio.com. Ak dôjde v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, Survio Užívateľa informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejní upozornenia. Odporúčame Pravidlá ochrany osobných údajov pri využívaní systému Survio alebo webové stránky www.survio.com priebežne kontrolovať.

Posledné úpravy 26. 1. 2021

Vstúpiť do Survia

Prihlásiť

Zabudli ste heslo?

Registrujte sa tu

Vytvoriť dotazník