Ochrana osobných údajov

Survio si uvedomuje, že jeho zákazníci, návštevníci, používatelia a ďalší, ktorí využijú systém Survio alebo navštívia webové stránky Survio, si vážia svoje súkromie. Tento dokument (Pravidlá ochrany osobných údajov) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov našou spoločnosťou.

Survio si vás preto dovoľuje informovať o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov, ktoré prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“).

Pravidlá ochrany osobných údajov nadväzujú na podmienky používania Survio (ďalej len „podmienky“), ktoré sú dostupné tu.

Upozornenie: V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a českou jazykovou verziou týchto pravidiel ochrany osobných údajov je anglická verzia rozhodujúca. Anglická verzia je dostupná na www.survio.com.

V texte sa pracuje okrem iného s nasledujúcimi pojmami „používateľ“, „stránky/dotazníky Survio“ a „tretia strana“, ktorých vymedzenie je uvedené v podmienkach.

Ďalej pojmom „zmluva“ označuje Survio právne konanie, na základe ktorého sa vám zaväzuje poskytovať svoje služby, či už odplatne alebo bezodplatne.

Pojmom „systém Survio“ Survio označuje softvér, ktorý umožňuje používateľom tvorbu dotazníkov/ankiet podľa požiadaviek používateľa.

I. Základné informácie

Identifikačné a kontaktné údaje správcu: Survio s.r.o., IČO 28300785, so sídlom Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, Česká republika, kontaktná adresa: Hlinky 78a, Brno, 603 00, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 59684 (ďalej tiež „Survio“ alebo „my“), kontaktný e-mail: support@survio.com.

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Survio vymenovalo poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý pomáha pri riešení problematiky ochrany osobných údajov. V prípade potreby ho môžete kontaktovať priamo. Poverenec pre ochranu osobných údajov je vám k dispozícii na vybavovanie otázok týkajúcich sa nakladania s osobnými údajmi alebo na poskytovanie ďalších informácií o ochrane osobných údajov:

Meno: Richard Žižka
Telefón: +420 725 008 003
E-mail: support@survio.com

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Ak Survio prenáša vaše osobné údaje do krajín mimo Európskej únie, vždy dbá na dodržiavanie článku 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov a ich dodržiavanie vyžadujeme aj od spracovateľov osobných údajov. Údaje prenesie iba do krajín mimo Európskej únie, ktoré sú schopné zabezpečiť úroveň ochrany podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov . Túto úroveň ochrany zabezpečuje najmä rozhodnutie o primeranej ochrane vydané Európskou komisiou alebo použitie štandardných doložiek o ochrane osobných údajov v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Survio neposkytuje osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám, okrem prenosu osobných údajov spracovateľovi Twilio Inc., 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, ktorý prevádzkuje službu SendGrid. Uvedený spracovávateľ zaisťuje zodpovedajúcu úroveň zabezpečenia osobných údajov, ktorá je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a to na základe štandardných zmluvných doložiek (pozri https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum).

Automatizované individuálne rozhodovanie: Survio nevykonáva profilovanie ani automatizované individuálne rozhodovanie.

Informácie o povahe poskytnutie údajov: Ak sa osobné údaje spracovávajú na účely plnenia zmluvy alebo plnenie právnych povinností, je poskytnutie údajov zákonnou požiadavkou. Ak sa osobné údaje spracovávajú na základe súhlasu dotknutej osoby, je poskytnutie údajov zmluvnou požiadavkou.

Dozorný úrad: Dozorným úradom je v mieste sídla spoločnosti Survio Úřad pro ochranu osobních údajů so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

Certifikácia: Survio vyhlasuje, že je držiteľom certifikátu ISO/IEC 27001, čo zaručuje, že spĺňa medzinárodne uznávané štandardy pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti.

Survio vystupuje v pozícii správcu osobných údajov, ako aj v pozícii spracovateľa osobných údajov. V pozícii správcu osobných údajov Survio vystupuje vo vzťahu k osobným údajom používateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webovú stránku Survio (článok II. týchto pravidiel). Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré používateľ uloží na servery Survio (užívateľ si vytvorí dotazník, do ktorého respondenti vyplnia svoje osobné údaje), Survio vystupuje ako spracovateľ, pretože poskytuje používateľovi iba dátový priestor na účely uloženia dát. Správcom týchto osobných údajov je sám používateľ (článok III. týchto podmienok).

II. Survio ako správca osobných údajov

Survio vystupuje v pozícii správcu osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom používateľov a fyzických osôb, ktoré navštívia webovú stránku Survio.

Prečo Survio spracováva osobné údaje?

Na účely plnenia zmluvy (najmä uzavretie zmluvy, komunikácia so zákazníkom), prijatia opatrení pred uzatvorením zmluvy (rokovania pred uzatvorením zmluvy) alebo plnenie právnych povinností (najmä vedenie účtovníctva, vystavovanie a evidencia daňových dokladov) spracováva Survio predovšetkým tieto osobné údaje: meno, priezvisko, názov, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, bydlisko/sídlo, telefón, e-mail.

Survio spracováva ďalej údaje, ktoré získa od používateľa a ďalších fyzických osôb tým, že používajú systém Survio alebo navštívia webovú stránku Survio: súbory cookie, súbory denníka (IP adresa, príp. iné online identifikátory). Tieto osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu alebo vášho súhlasu.

Z dôvodu oprávneného záujmu alebo na základe vášho súhlasu Survio spracováva: e-mail, telefónne číslo (zasielanie obchodných informácií – newsletterov formou e-mailu a poskytovanie priameho marketingu prostredníctvom SMS).

V prípade, že má Survio v úmysle spracovávať iný osobný údaj, než je uvedený v tomto článku, prípadne na iné účely, môže tak robiť len na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné udeliť na samostatnej listine.

Survio prehlasuje, že platobné údaje používateľov nespracováva. Všetky platobné údaje sú spracovávané treťou stranou, a to spoločnosťou cleverbridge AG, so sídlom Gereonstr. 43-65, 50670 Cologne, Spolková republika Nemecko.

Informácie o spracovávaní osobných údajov zamestnancov sú uvedené v samostatnom vnútropodnikovom predpise.

Survio ako správca osobných údajov nespracováva osobné údaje používateľov, ktoré patria do osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Po akú dobu Survio spracováva osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu, po ktorú existuje právny dôvod na ich uchovávanie, potom údaje bezodkladne zmažeme.

Osobné údaje používateľov v rozsahu (meno, e-mail, adresa) sú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu maximálne 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Osobné údaje spracovávané za účelom plnenia povinností, ktoré vyplývajú z osobitných právnych predpisov, spracováva Survio po dobu, ktorú určia príslušné právne predpisy. Ide napríklad o zákonné uchovávanie údajov alebo dokumentačné povinnosti. Ide najmä o povinnosti súvisiace s uchovávaním údajov vyplývajúcich z občianskoprávnych, obchodnoprávnych alebo daňových predpisov. Ak povinnosť uchovávania údajov pominie, osobné údaje budú bezodkladne zmazané.

Odkiaľ Survio získava osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od subjektov údajov pri uzatváraní zmluvy. Survio vždy informuje dotknuté osoby, ktoré z osobných údajov musia na účely plnenia zmluvy poskytnúť.

Návšteva webovej stránky:

Pri návšteve webových stránok Survio zhromažďuje a spracováva nasledujúce typy údajov, ktoré sa ukladajú: typ a jazyk prehliadača, IP adresa pristupujúceho počítača, požiadavky na server vrátane časového údaju a odkazujúce URL (tzn. adresa predchádzajúcej webovej stránky, ak ste sa z nej dostali na webovú stránku Survio kliknutím na odkaz).

Tieto údaje sú potrebné na to, aby bolo možné webovú stránku správne zobraziť. Okrem toho môžu byť použité podľa potreby aj na udržanie bezpečnej prevádzky webovej stránky (napríklad na zabránenie pokusom o hacking). IP adresa a jazyk prehliadača sa ďalej používajú na návrh vhodných nastavení jazyka našej webovej stránky. Odkazujúce URL sa v anonymnej forme používajú na štatistické účely. Z dôvodov technickej bezpečnosti, a najmä za účelom odvrátenia pokusov o útok na server Survio, sa tento typ údajov spracováva podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Starostlivosť o zákazníkov, zodpovedanie otázok a technická podpora:

Pomocou webovej stránky Survio môžete klásť otázky alebo požiadať o technickú podporu.

Kontaktný e-mail alebo formulár dostupný po prihlásení slúži na zadanie údajov, ktoré sú nutné pre komunikáciu (e-mailová adresa, príp. telefónne číslo) a na napísanie správy (článok 6 ods. 1, písm. a) a b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Tieto údaje sa používajú na správu vzťahov so zákazníkmi (priebeh kontaktu) a pre zodpovedanie vašej otázky/poskytnutie technickej podpory.

V prípade, že je potrebné prijať individuálne riešenie, hlavne v prípade žiadosti o telefonickú konzultáciu, môže sa od vás požadovať nahlásenie nevyhnutných údajov, ktoré bude Survio spracovávať na účely poskytnutia primeranej úrovne podpory individuálnemu zákazníkovi. Môže ísť najmä o: meno, priezvisko, zamestnaneckú pozíciu v prípade firemného zákazníka.

Môžeme vás kontaktovať aj na účely poskytnutia starostlivosti o zákazníkov zo strany Survio. Ak budete mať záujem o účasť, a prípadne úpravu služieb Survio na vaše potreby, môže sa od vás požadovať nahlásenie kontaktných údajov, predovšetkým: mena, priezviska, zamestnaneckej pozície v prípade firemného zákazníka.

Pri používaní všetkých komunikačných kanálov Survio dodržuje zásadu minimálneho objemu dát tak, že musíte zadať iba tie údaje, ktoré nutne potrebuje, aby vás mohlo kontaktovať a spracovať vašu požiadavku.

Navyše sa z dôvodov technického zabezpečenia a odvrátenia pokusov o útok spracováva vaša IP adresa.

Uzavretie zmluvy:

Na spracovanie objednávky sú potrebné kontaktné a fakturačné údaje.

Vaše údaje poskytnuté v rámci objednávky Survio spracováva len na účely realizácie, prípadne plnenia zmluvného vzťahu v zmysle článku 6 ods. 1, písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ak nebudú výslovne poskytnuté na iné účely.

Dodržiavanie zásady minimalizácie dát a vyhýbania sa zbytočným údajom je zabezpečené tak, že poskytnete len informácie, ktoré Survio nevyhnutne potrebuje na vyhotovenie zmluvy alebo na splnenie svojich zmluvných povinností (t. j. vaše meno a priezvisko, IČO, adresu, e-mailovú adresu) alebo s ktorými je Survio povinné nakladať zo zákona. Survio údaje o vašich platobných prostriedkoch nespracováva v žiadnom rozsahu. Tieto údaje poskytujete len nižšie uvedenej spoločnosti cleverbridge AG.

Z technických dôvodov a z dôvodu bezpečnosti sa spracováva aj vaša IP adresa. Samozrejme môžete o sebe poskytnúť aj ďalšie údaje, poskytnutie týchto údajov je však dobrovoľné.

Newslettery:

V prípade, že ste sa prihlásili na odber newsletterov, budeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje: oslovenie, priezvisko, meno, e-mailová adresa.

Na štatistické účely vykonávame aj anonymné sledovanie odkazov.

Registrácia/zákaznícky účet:

Na našich webových stránkach ponúkame používateľom možnosť zaregistrovať sa pomocou zadania osobných údajov.

Registrácia je preto potrebná buď na plnenie zmluvy (prostredníctvom online obchodu Survio) alebo na vykonávanie predzmluvných opatrení v zmysle článku 6 ods. 1, písm. a) a b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Survio dodržiava zásadu minimalizácie dát a vyhýbania sa zbytočným údajom, preto sú pri registrácii ako povinné označené len nevyhnutné polia. Je to napríklad e-mailová adresa a heslo vrátane opakovania hesla. Ostatné polia sú dobrovoľné a sú takto aj označené.

Registráciou na webových stránkach Survio sa uloží aj IP adresa používateľa, dátum a čas registrácie (technické údaje v pozadí). Kliknutím na tlačidlo „Registrovať“ sa dokončí vytváranie vášho zákazníckeho účtu.

Upozornenie: Vaše heslo bude u nás uložené v šifrovanej podobe. Zamestnanci spoločnosti Survio nemôžu toto heslo prečítať. Preto vám ani nemôžu poskytnúť žiadne informácie, ak ste zabudli svoje heslo. V takom prípade použite funkciu „Zabudnuté heslo,“ ktorá vám pošle automaticky vygenerované nové heslo e-mailom.

Platebné systémy:

Na spracovanie a vašich platieb využíva Survio služby externého partnera – tretej strany – spoločnosti cleverbridge AG. V súlade so zásadou minimalizácie údajov spoločnosť Survio nespracováva v žiadnom rozsahu údaje o platobných prostriedkoch, ktoré poskytujete iba spoločnosti cleverbridge AG.

Detaily o ochrane údajov spoločnosťou cleverbridge AG nájdete na https://www.cleverbridge.com/.

Žiadosť o demonštráciu produktu:

Survio poskytuje záujemcom o produkt možnosť jeho demonštrácie. Pri podaní žiadosti o demonštráciu produktu Survio požaduje informácie o žiadateľovi na účely prípravy a prevedenia demonštrácie. Z tohto dôvodu Survio spracováva nasledovné údaje žiadateľa: priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, odbor podnikania, názov pozície, počet zamestnancov.

III. Survio ako spracovateľ osobných údajov

Survio poskytuje používateľovi dátový priestor na účely uloženia dát prevádzkovaných v rámci systému Survio, a to na serveroch Survio. Súčasťou dát používateľa môžu byť tiež osobné údaje fyzických osôb. Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré používateľ uloží na naše servery (osobné údaje respondentov), vystupujeme ako spracovateľ osobných údajov. Správcom týchto osobných údajov je sám používateľ.

Upozornenie pre Používateľov

Ak budete prostredníctvom dotazníkov zbierať osobné údaje fyzických osôb, stávate sa správcom osobných údajov a ste povinní dodržiavať všetky pravidlá ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov a v ďalších právnych predpisoch upravujúcich túto problematiku. Survio nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie pravidiel ochrany osobných údajov zo strany Používateľov.

Upozornenie pre respondentov

Využívanie systému Survio môže podliehať zásadám a pravidlám daného používateľa, ak používatelia disponujú takýmito zásadami. Používatelia môžu na svoje zásady upozorniť priamo v dotazníku. Ak poskytnete používateľom svoje osobné údaje, s otázkami ohľadom ochrany osobných údajov sa obráťte priamo na používateľa, pretože ten je v pozícii správcu osobných údajov. Nemôžeme zodpovedať za zásady ochrany osobných údajov alebo postupy zabezpečenia používané používateľom, ktoré sa môžu líšiť od týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Survio nie je oprávnené zverejňovať informácie o svojich používateľoch (správcoch osobných údajov). V prípade, že ste poskytli pri vypĺňaní dotazníka svoje osobné údaje, máte právo prostredníctvom spoločnosti Survio kontaktovať používateľa na účely splnenia jeho informačnej povinnosti. O tom, že Survio odovzdalo vašu žiadosť používateľovi, vás bude informovať. Survio nezodpovedá za to, či bude používateľ žiadosť akceptovať. V prípade, že nedošlo k uspokojivému vyriešeniu vašej žiadosti, máte možnosť podať žiadosť o odstránenie osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Aký je účel spracovania a ako Survio nakladá s dátami?

Survio nevykonáva s dátami používateľa vrátane osobných údajov žiadne operácie, okrem ich uloženia na serveroch Survio, žiadnym spôsobom do nich nezasahuje, nemení ich, nesprístupňuje ani ich neposkytuje tretím osobám (okrem ich sprístupnenia štátnym orgánom v súlade so zákonom), ak v zmluve nie je ustanovené inak. Jediným účelom nakladania s týmito osobnými údajmi je ich uchovávanie a možnosť sprístupnenia používateľovi.

Aké osobné údaje Survio spracováva?

Spracovávame iba také osobné údaje respondentov, ktoré budú uložené prostredníctvom dotazníka Survio na servery Survio, t. j. údaje, ktoré koncoví používatelia vyplnia do dotazníkov v systéme Survio. Môže sa jednať najmä o meno, priezvisko, pohlavie, vek, pracovnú pozíciu, adresu bydliska, e-mail a pod.

V prípade, že budú na servery Survio ukladané údaje, ktoré patria do osobitných kategórií údajov, za zákonnosť získania takýchto údajov a nakladanie s nimi zodpovedá používateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov aj vnútroštátnej legislatívy. Pri zistení nedodržania podmienok spracovania osobných údajov osobitných kategórií si Survio vyhradzuje právo takéto osobné údaje odstrániť zo svojich serverov. Pred zmazaním osobných údajov respondentov kontaktuje Survio používateľa so žiadosťou o nápravu.

Ako dlho spracováva Survio osobné údaje?

Survio spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu s používateľom. Po zrušení účtu zo strany používateľa sa vymažú všetky dáta. Používatelia sú oprávnení požiadať o vymazanie dát kedykoľvek v priebehu trvania zmluvného vzťahu. V prípade prijatia žiadosti používateľa o vymazanie dát Survio vymaže všetky údaje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od prijatia takejto žiadosti.

IV. Príjemcovia osobných údajov

Survio neodovzdáva osobné údaje žiadnym iným správcom. Spracovatelia osobných údajov sú:

Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (súdom, polícii, notárom, finančnej správe a pod. v rámci výkonu ich zákonných právomocí) alebo môžu byť poskytnuté iným subjektom v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.

V. Spôsoby zabezpečenia dát

Na účely zabezpečenia dát používateľa proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu Survio využíva primerané a vhodné technické a organizačné opatrenia.

Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k dátam používateľa, najmä používanie firewallov, aktualizovaných antivírusových programov a pod. Na účely maximálnej ochrany Survio využíva šifrovanie dát používateľa aj koncových používateľov, a to najmä hesiel pre prihlásenie do systému Survio, komunikáciu v systéme Survio a všetkých dát uložených na serveroch. Na prenos dát Survio využíva šifrovanie TLS/SSL (Transport Layer Security/Secure Socket Layer). Prístup do priestorov s vysokou koncentráciou spracovania osobných údajov je chránený elektronickými zabezpečovacími systémami.

Organizačné opatrenia tvoria súbor pravidiel správania zamestnancov spoločnosti a sú zapracované do vnútorných predpisov Survio, ktoré však z bezpečnostných dôvodov považuje za dôverné. Postupy sú založené výhradne na zásade „need to know,“ čím Survio obmedzuje počet osôb, ktoré majú prístup k osobným údajom a možnosť s osobnými údajmi nakladať. Všetky prístupy zamestnancov k osobným údajom, ako aj spôsoby nakladania s nimi, sú monitorované.

Survio dbá na to, aby v prípade umiestnenia serverov v dátovom centre prevádzkovanom treťou osobou boli aj u tejto tretej osoby zavedené podobné technické a organizačné opatrenia.

Všetky dáta sú umiestnené iba na serveroch umiestnených v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov spôsobom rovnocenným s ochranou zabezpečovanú právnymi predpismi Českej republiky.

VI. Práva dotknutých osôb

Ako subjekt údajov máte:

VII. Súbory cookie a protokolové súbory

Survio používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré identifikujú používateľa webovej stránky www.survio.com a nahrávajú jeho používateľské aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač používateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o používateľovi. Súbor cookie obvykle obsahuje názov domény, z ktorej bol odoslaný, informácie o veku a alfanumerický identifikátor.

Webová stránka www.survio.com automaticky identifikuje IP adresu používateľa. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov. Survio ďalej zaznamenáva požiadavku z prehliadača a čas požiadavky, stav a množstvo dát prenesených v rámci tejto požiadavky. Zhromažďuje aj informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme vášho počítača a o ich verziách. Ďalej zaznamenáva webové stránky, z ktorých ste sa dostali na web Survio. IP adresa vášho počítača sa ukladá iba po dobu, kedy bol web používaný a nasledujúce tri mesiace. Po ich uplynutí je IP adresa vymazaná alebo anonymizovaná skrátením.

Tieto údaje používa Survio na prevádzkovanie webových stránok, najmä na identifikáciu a riešenie chýb, určovanie využitia webu a vykonávanie úprav alebo vylepšení. Ide o účely, pri ktorých má Survio oprávnený záujem na spracovanie údajov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Charakter súborov cookie

Z dôvodu svojho oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1, písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov) Survio používa technicky nevyhnutné cookie, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska prevádzkovania webových stránok a na zabezpečenie ich funkčnosti. Využíva dva typy súborov cookie – trvalé a jednorazové. Trvalý súbor cookie zostáva na pevnom disku aj po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie môžu prehliadač použiť pri ďalších návštevách webovej stránky www.survio.com. Trvalé súbory cookie možno odstrániť. Jednorazové súbory cookie sú dočasné a vymažú sa hneď po zatvorení prehliadača.

Na základe vášho súhlasu Survio okrem týchto súborov cookie používa s aj ďalšie súbory cookie. Tieto súbory cookie mu umožňujú analyzovať, ako používatelia používajú naše webové stránky. Survio tak môže tvoriť obsah webových stránok podľa potrieb návštevníka. Súbory cookie tiež umožňujú Survio merať efektivitu danej reklamy a umiestniť ju napríklad podľa záujmov používateľa. Na spracovanie osobných údajov potrebuje Survio váš súhlas (článok 6 ods. 1, písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Ak ste svoj súhlas poskytli, môžete ho samozrejme kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu.

Na získanie a správu vášho súhlasu používa Survio platformu CookieYes Consent Management. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť CookieYes Limited, 3 Warren Yard, Wolverton Mill, Milton Keynes, Anglicko, MK12 5NW, Spojené kráľovstvo. Prostredníctvom JavaScriptu zhromažďuje platforma CookieYes Consent Management informácie o zariadení, informácie o prehliadači, anonymizovanú IP adresu, údaje o prihlásení a odhlásení, dátum a čas návštevy, vyžiadanie adries URL, cestu k stránke a geografickú polohu. Tento JavaScript umožňuje spoločnosti CookieYes Limited informovať používateľa o určitých značkách a webových technológiách na našom webe a získať, spravovať a dokumentovať jeho súhlas. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1, písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a Survio je zo zákona povinné poskytnúť dôkaz o súhlase (v súlade s článkom 7 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Cieľom je spoznať preferencie používateľov a zodpovedajúcim spôsobom ich realizovať a legálne dokumentovať. Údaje budú zmazané, akonáhle už nebudú potrebné pre protokolovanie a nebudú existovať žiadne zákonné požiadavky na uchovanie. Údaje o súhlase (súhlas a odvolanie súhlasu) sa ukladajú po dobu troch rokov. Údaje budú potom okamžite vymazané alebo na požiadanie odovzdané príslušnému orgánu vo forme exportu dát. Používateľ môže kedykoľvek natrvalo zabrániť spusteniu JavaScriptu pomocou príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, čo by spoločnosti CookieYes Limited tiež zabránilo v spustení JavaScriptu. Ďalšie informácie na tému ochrany osobných údajov spoločnosťou CookieYes Limited nájdete na: https://www.cookieyes.com/privacy-policy/

Upozornenie: Ak deaktivujete voliteľné súbory cookie, nemusia byť všetky funkcie webu Survio plne využiteľné.

Prečo Survio používa súbory cookie?

Súbory cookie a podobné technológie slúžia na niekoľko účelov, medzi ktoré patria:

Na webovej stránke www.survio.com môžu byť tiež umiestnené súbory cookie tretích strán. Môže to byť napríklad z toho dôvodu, že sme poverili tretiu stranu napríklad analýzou stránok. Survio využíva nasledujúcich poskytovateľa služieb:

Google Analytics

Na svojich webových stránkach používa Survio sledovací nástroj Google Analytics spoločnosti Google Ireland Limited, ktorá sídli na adrese Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Takto sú získavané a systematicky vyhodnocované vaše používateľské interakcie s webovou stránkou Survio.

Pritom sa ukladajú vaše nasledujúce údaje:

Právnym základom pre spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Účelom spracovania vašich osobných údajov službou Google Analytics je analýza interakcie návštevníkov webových stránok Survio s webovými stránkami Survio. Vyhodnotením tu získaných údajov môže Survio optimalizovať svoju ponuku a zvýšiť používateľský komfort.

Survio vymaže alebo anonymizuje údaje zhromaždené službou Google Analytics, ak už nie sú na jeho účely potrebné. Robí sa to po 26 mesiacoch.

Táto služba môže odovzdávať zhromaždené údaje do inej krajiny. Survio upozorňuje, že táto služba môže prenášať dáta mimo Európskej únie a Európsky hospodársky priestor a do krajín, ktoré neponúkajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sú údaje prenesené do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky. Nižšie je uvedený zoznam krajín, do ktorých sa údaje prenášajú. Môže sa tak diať na rôzne účely, napríklad na ukladanie alebo spracovanie. Survio ale prijíma opatrenia, ktoré sú podľa zákona o ochrane údajov možné a nevyhnutné v zmysle článku 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby bola zaistená úroveň ochrany údajov v tretích krajinách.

Google Tag Manager

Webové stránky Survio používajú službu Google Tag Manager spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Vďaka tejto službe je možné spravovať tagy na webovej stránke cez používateľské rozhranie. Samotný nástroj Tag Manager (ktorý implementuje tagy) je doména, ktorá nepoužíva súbory cookie. To znamená, že v zásade sa nevyužívajú žiadne súbory cookie a nezhromažďujú sa žiadne osobné dáta. Služba Google Tag Manager spúšťa iné tagy, ktoré ale môžu dáta zhromažďovať. Google Tag Manager k nim ale nepristupuje. Ak bola vykonaná deaktivácia na úrovni domény alebo súborov cookie, zostáva v platnosti pre všetky trackingové tagy, ktoré sú implementované spolu so službou Google Tag Manager.

Ďalšie informácie nájdete na http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Okrem toho, služba Google Tag Manager obsahuje nasledujúce čiastkové služby (Eloqua, LinkedIn Insight Tag, Hotjar, Google Ads Remarketing, Google Ads Conversion Tracking, Facebook Pixel), pričom Google Tag Manager a čiastkové služby sú napojené na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 , písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Možnosť zrušenia nájdete v popise jednotlivých čiastkových služieb. Ak vznesiete námietku proti jednej čiastkovej službe, táto námietka bude automaticky prenesená aj na ďalšie čiastkové služby, ktoré služba Google Tag Manager obsahuje.

V rámci týchto služieb môže dôjsť k prenosu dát do inej krajiny mimo Európskej únie a Európsky hospodársky priestor a do krajín, ktoré neponúkajú primeranú úroveň ochrany údajov. Ak sú údaje prenesené do USA, existuje riziko, že vaše údaje môžu byť spracované americkými úradmi na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek právne prostriedky. Prijímame ale opatrenia, ktoré sú podľa zákona o ochrane údajov možné a nevyhnutné v zmysle článku 44 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov, aby bola zaistená úroveň ochrany údajov v tretích krajinách.

Microsoft

Súbory cookie nastavuje spoločnosť Microsoft Corporation.

CookieYes

Súbory cookie, ktoré nastavuje spoločnosť CookieYes Limited, slúži na kontrolu:

Cloudflare

Súbory cookie nastavuje spoločnosť CloudFlare, Inc.

LinkedIn

Súbory cookie nastavuje spoločnosť LinkedIn Corporation.

G2Crowd

G2.com, Inc. Tento súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o relácii používateľa s jedinečným ID relácie. Ukladá informácie, ako sú odkazujúca stránka (referrer), vstupná stránka (landing page) a iné.

Facebook

Súbory cookie nastavuje spoločnosť Facebook, Inc.

Tento súbor cookie slúži:

Datadog

Súbory cookie nastavuje spoločnosť Datadog, Inc. Browser RUM SDK. Spolieha sa na súbory cookie kvôli ukladaniu informácií o relácii a sledovaniu relácie používateľa na rôznych stránkach. Ide o súbory prvej strany (nastavenej na vašej doméne), ktoré sa ale nepoužívajú na sledovanie naprieč stránkami. Viac na: https://docs.datadoghq.com/real_user_monitoring/browser/troubleshooting/#rum-cookies

Sklik

Súbory cookie nastavuje spoločnosť Seznam.cz, a.s.

Nastavenia súborov cookie

Väčšina webových prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky. Je však možné využiť ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Používatelia webovej stránky www.survio.com sú tak oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby sa zabránilo používaniu súborov cookie na ich počítači.

Pokyny týkajúce sa zablokovania alebo odstraňovania súborov cookie v prehliadačoch možno spravidla nájsť v zásadách ochrany osobných údajov alebo v dokumentácii pomocníka k jednotlivým prehliadačom.

Protokolové súbory

Prehliadač používateľa automaticky hlási niektoré informácie pri každom zobrazení webovej stránky www.survio.com. Pri registrácii na webových stránkach www.survio.com alebo počas prehliadania webových stránok servery automaticky zaznamenávajú určité informácie, ktoré webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky. Tieto protokoly servera (tzv. "log súbory") môžu obsahovať informácie, ako je napr. webová požiadavka, IP adresa, typ internetového prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce/výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky, počet zhliadnutých stránok a poradie týchto stránok, množstvo času stráveného na určitých stránkach, dátum a čas zadanej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať internetový prehliadač.

VIII. Aplikovaná legislatíva ochrany osobných údajov

Survio prehlasuje, že pri poskytovaní ochrany osobných údajov sa riadi najmä týmito právnymi predpismi:

Legislatíva Európskej únie

Všetka legislatíva založená na článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie, konkrétne:

Legislatíva Rady Európy

Legislatíva Českej republiky

Sociálne siete

Survio je prítomné na sociálnych sieťach, aby mohlo komunikovať so zákazníkmi, záujemcami a používateľmi, ktorí sú tam prihlásení, a aby ich tam mohlo informovať o svojich ponukách.

Upozorňujeme, že tieto platformy a ich funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To platí obzvlášť pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie). Ďalej Survio upozorňuje na to, že vaše údaje pritom môžu byť spracovávané mimo územia Európskej únie.

Navyše môžu byť vaše údaje spracovávané na účely prieskumu trhu a reklamy. Takto možno napr. pomocou vášho používateľského správania a následného záujmu zostavovať používateľské profily. Takto sa môžu napríklad v rámci platformy, ale aj mimo nej, zapínať reklamy, ktoré pravdepodobne zodpovedajú vašim záujmom. Na tieto účely sa na váš počítač spravidla ukladajú tzv. súbory cookie. Nezávisle od toho sa do používateľských profilov môžu ukladať aj údaje, ktoré neboli získané priamo z vášho koncového zariadenia (obzvlášť, ak ste členmi príslušnej platformy a ste na nej prihlásený).

Survio, ako poskytovateľ tejto informačnej služby, nezískava ani nespracováva žiadne ďalšie údaje o vašom používaní jeho služby nad tento rámec.

Spracovanie osobných údajov užívateľov prebieha na základe oprávnených záujmov Survio o efektívne informácie používateľa a o komunikáciu s používateľom podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

IX. Záverečné ustanovenia

Uzatvorením zmluvy používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môže Survio v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia pravidiel ochrany osobných údajov bude vždy dostupná na webovej stránke www.survio.com. Ak dôjde v týchto pravidlách ochrany osobných údajov k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, Survio používateľa informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien viditeľne zverejní upozornenia. Pri využívaní systému Survio alebo webovej stránky www.survio.com odporúčame pravidlá ochrany osobných údajov priebežne skontrolovať.

Posledné úpravy vykonané dňa 17. 1. 2022

Chcem ponuku

Začnite s dotazníkmi teraz!

  • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
  • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
  • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
  • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013