Menu Prihlásiť

Všeobecné podmienky

Survio je internetová služba/produkt, ktorá/ý je vlastníctvom a je prevádzkovaný spoločnosťou „Survio s.r.o.“, so sídlom v Hlinky 70, Brno 603 00, Česká republika.

Súčasné Všeobecné podmienky regulujú používanie Survio produktov a služieb, vrátane webnových stránok survio.com a ich obsahu. V podmienkach je zahrnutých niekoľko dokumentov ako Podmienky poskytovania služieb a Pravidlá ochrany súkromia.

POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK SURVIO (VRÁTANE ICH OBSAHU), PRODUKTOV A SLUŽIEB, SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI A VŠETKÝMI PRAVIDLAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRIDANÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ÚPRAV A ZMIEN, KTORÉ SA NA NE MÔŽU VZŤAHOVAŤ. AK SO VŠEO BECNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE ALEBO NECHCETE BYŤ OBMEDZENÍ, NEPOUŽÍVAJTE SURVIO STRÁNKY, PRODUKTY, ANI SLUŽBY. Spoločnosť Survio s.r.o. si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, kedykoľvek Všeobecné podmienky upraviť , s cieľom dosiahnúť ich právoplatnosť, vzťah k priemyselnému odboru alebo inú zmenu v danom okamihu. Posledná aktualizovaná verzia týchto podmienok je k dispozícii na stránke "survio.com", napriek tomu, že spoločnosť nie je povinná tieto zmeny Všeobecných podmienok oznamovať užívateľom. Z tohto dôvodu odporúčame užívateľom prečítať si podmienky dôsledne. Tieto dokumenty nadobúdajú účinok dátumom ich poslednej zmeny. V prípade akýchkoľvek sporov, je za právoplatnú považovaná verzia podmienok v anglickom znení umiestnená na serveri www.survio.com.

Podmienky poskytnutia služieb

Webové stránky Survio, ich obsah, produkty a služby, sú dostupné pre osoby bez vekového obmedzenia, právne spôsobilé sa zmluvne zaviazať (záväzný súhlas). Overenie dodržiavania týchto kritérií môže byť požadované pri prístupe ku všetkým (alebo niektorým) službám alebo produktom formou identifikačných údajov alebo kontaktných informácií.

Tieto Podmienky poskytnutia služieb sú definované medzi nami a užívateľom. Nikto ďalší nie je oprávnený z nich benefitovať.

V prípade že súd v súdnom konaní rozhodne, že niektoré ustanovenie z týchto Podmienok poskytnutia služieb nie je platné alebo inak vymáhateľné, bude dané ustanovenie vyňaté z Podmienok poskytnutia služieb, zatiaľ čo ostatné body Všeobecných podmienok budú zachované v plnej platnosti a účinnosti.

Ak sú Podmienky poskytnutia služieb rozporuplné so Všeobecnými podmienkami obsiahnutými vo Vašej registrácii u Survio (pokiaľ je platná), potom majú Podmienky poskytnutia služieb prednosť, pokiaľ nie sú špecifikované na prídavných dokumentoch dostupných v oddelení Survio služby zákazníkom.

1. Definície

Kedykoľvek nájdete vo všeobecných podmienkach označenia "Vy", "Vami"alebo "Užívateľ", všetky poukazujú na Vašu osobu, užívateľa Survio stránok, ich obsahu, produktov a služieb a označnie "Váš/a" je vyložený v rovnakom znení. Okrem toho, "My", "Nás" a "Survio" odkazuje na spoločnosť Survio s.r.o. a "Naša" a "Survio" je vyložený v rovnakom znení. "Informácie o užívateľovi" sa vzťahujú k osobným informáciam a môžu byť zhromažďované nami na Survio.com v priebehu registrácie alebo po nej, alebo po získanie Survio služby alebo produktu. "Naša webová stránka" sa vzťahuje na webovú stránku survio.com a všetky webové stránky súvisiace. Avšak "Survio dotazník" sa vzťahuje na internetové stránky našich užívateľov, teda vytvorené použitím systému Survio. „Tretia strana“ sa vzťahuje na akúkoľvek osobu / subjekt / spoločnosť, ktoré nie sú prepojené s Survio s.r.o.

2. Dostupné služby

2.1 Bezplatná verzia
Základná verzia nástroja Survio pre vytváranie a prevádzkovanie online dotazníkov je úplne zadarmo pre všetkých užívateľov. Presný a aktuálny opis našich služieb nájdete na stránkach Cenník.

2.2 Prémiové služby
Pre využitie niektorej z nadštandardných funkcií si môžete zakúpiť jednu alebo viac Prémiových služieb. Presný a aktuálny opis našich služieb nájdete na stránkach Cenník.

3. Platené služby

3.1 Ceny
Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah ceny v závislosti na vlastnostiach požadovaného produktu / služby a čase potrebnom na ich realizáciu. Tieto ceny môžu byť upravené vzhľadom na zmeny na trhu alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi / zvýhodnenými cenami. Hodnoty sú uvedené v miestnej mene alebo v amerických dolároch (USD). Prehľad našich cien nájdete tu.

3.2 Zakúpenie prémiových služieb
Všetky Naše prémiové služby sú k dispozícii v administrácii Vášho projektu a sú taktiež k dispozícii na Cenník. Ak si želáte získať viac informácií alebo zakúpiť niektorú/é z našich prémiových služieb, kontaktujte užívateľskú podporu tu.

4. Zmluva a zrušenie zmluvy

4.1 Zmluva
Záväzná zmluva sa uzatvára medzi Vami a Survio vo chvíli, keď si službu objednáte a je potvrdená akonáhle je platba úspešne dokončená. „Úspešne dokončené“ je definováné ako moment, kedy bola celá čiastka uhradená a faktúra je k dispozícii v administrácii Vášho Survio účtu, pod položkou „Môj účet“, v sekcii „História objednávok“. „Vratná lehota“ činí 15 dní, počas ktorých môžete požiadať o zrušenie služby. Na tento proces sa však vzťahujú špecifické kritériá a pravidlá (viď bod 5.4).

4.2 Zrušenie zmluvy
O zrušenie akejkoľvek služby môžete požiadať kedykoľvek, s výnimkou vrátenia zaplatenej čiastky. O zrušenie, rovnako ako nákup, či žiadosť o zmeny v súvislosti s aktuálne poskytovanými službami (t.j. čokoľvek, čo sa týka fungovania Vášho projektu), musíte požiadať Vy (vlastník projektu) písomne (e-mailom) a z emailovej adresy použitej pri registrácii projektu.

4.3 Dĺžka trvania zmluvy
Dĺžka trvania zmluvy v prípade prémiových balíčkov je v rozpätí od 1 mesiaca až 1 rok. Pre ostatné služby platí, že pokiaľ nie je pri nákupe uvedené inak, zmluva sa končí poskytnutím služby.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Spôsoby platby
Prémiové služby je možné uhradiť prostredníctvom služby PayPal, kreditnej karty, bankového prevodu alebo iným spôsobom platby špecifickým pre danú krajinu (vrátane priameho vkladu na bankový účet).

V prípade bankového prevodu sú všetky potrebné informácie k dispozícii v objednávke prémiových služieb. Taktiež, prosím, vezmite na vedomie, že poplatky vyplývajúce z bankového prevodu sú hradené Vami, nie spoločnosťou Survio.
Dôležité: Ste zodpovedný za vyplnenie Vašich informácií do žiadosti o platbu. Prosím, uistite sa, že všetky kolónky sú vyplnené a že všetky poskytnuté údaje sú správne. Spoločnosť Survio nie je zodpovedná za nedokončenie žiadosti z dôvodu nesprávnych alebo nedostatočných informácií o užívateľovi.

5.2 Dátum platby a dátum aktivácie
Dátum platby je stanovený na základe potvrdenia o úspešnom prijatí danej čiastky zo strany zvoleného platobného subjektu (t.j. poskytovateľ platobnej metódy). Pri platbe kreditnou kartou alebo cez PayPal, je čiastka odpočítaná z Vášho účtu okamžite. Okrem toho, dátum platby je zhodný s dátumom aktivácie, v prípade, že dohľadanie objednávky uhradenej v plnej výške nie je nutné uskutočniť manuálne. V tomto prípade sa môže aktivácia oneskoriť o niekoľko dní.

5.3 Žiadosti o refundáciu
Všetky Prémiové služby, s výnimkou registrácie či obnovenia domény, je možné zrušiť a zažiadať o vrátenie peňazí do 15 dní od dátumu aktivácie. Vrátenie peňazí je možné len v prípade Vášho prvého nákupu Prémiových služieb. 15denná lehota vrátenia peňazí sa nevzťahuje na opakované platby, a to ani v prípade automatického obnovenia služieb. Upozorňujeme, že vouchery (zľavové kódy) nie je možné preplatiť za žiadnych okolností.
Žiadosť o zrušenie zmluvy musíte poslať e-mailom na Našu zákazníckú podporu (viď odstavec 4).
Na zrušenie prémiových balíčkov v rámci 15 dňovej lehoty, nie je potrebné odôvodnenie, napriek tomu, že ho uvítame ako cenný zdroj informácií.
V prípade oprávnenej požiadavky na zrušenie akejkoľvek prémiovej služby, v výnimkou prémiových balíčkov, je nutné uviesť dôvod storna. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, dôvody pre refundáciu môžu byť nasledujúce:

Dôležité: Spoločnosť Survio s.r.o. si vyhradzuje právo na preskúmanie Vami uvedeného dôvodu na zrušenie služieb, na základe ktorého rozhodne o prijatí alebo odmietnutí Vašej žiadosti.

5.4 Dátum a spôsob refundácie
Refundácia uhradenej čiastky prebehne do 60 dní odo dňa obdržania oznámenia od Survio o schválení refundácie a bude realizovaná zhodnou platobnou metódou, akú ste zvolili pre úhradu (s výnimkou priameho vkladu). Deaktivácia služby prebehne súčasne s refundáciou.

6. Prijateľné použitie

„Prijateľné použitie“ Survio stránok, ich obsahu, produktov a služieb je definované v bodoch 6.1 až 6.8. Konanie, ktoré je protichodné alebo inak opomenuté v zmienených odstavcoch, je v rozpore s Podmienkami poskytnutia služieb, a preto sa riadi pravidlami disciplinárneho alebo právneho stíhania. Viac informácií nájdete v odstavci 9.

6.1 Obsah
Nebudete publikovať ani distribuovať prostredníctvom Survio stránok akýkoľvek materiál hanlivej, výhražnej, obscénnej, škodlivej, pornografickej alebo inak protiprávnej povahy. Taktiež materiály, ktoré akokoľvek porušujú alebo sú v rozpore v akomkoľvek ohľade s Našimi právami alebo právami ostatných (vrátane, ale nie výlučne, práva duševného vlastníctva, zachovania mlčanlivosti a práva na súkromie) sú úplne zakázané, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, újmu či nepríjemnosti nám alebo iným. Navyše nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Odporúčame užívateľom správať sa k sebe slušne a s úctou.

6.2 Vlastníctvo obsahu
Bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka materiálu, nebudete na Survio stránkách publikovať ani inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý nevlastníte.

6.3 Účasť na plánovaných akciách
Budete dodržiavať pravidlá akejkoľvek súťaže, propagačnej či marketingovej kampane, ktorej sa zúčastňujete na Našej stránke.

6.4 Nevhodné konanie
Svojim správaním či konaním nebudete ovplyvňovať funkčnosť a bezpečnosť Survio stránok, ani nebudete neprimerane obťažovať či rušiť našich zamestnancov.

6.5 Identita
Nebudete sa vydávať za inú osobu alebo inštitúciu, ani skresľovať svoj vzťah s danou osobou alebo inštitúciou.

6.6 SPAM
Nebudete propagovať svoje Survio dotazníky rozosielaním SPAMu (t.j. e-mailov odosielaných na účty bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov týchto účtov).

6.7 Robotický software
Nebudete používať robotický software (ani žiadny iný software, ktorý nie je Survio) na tvorbu nových Survio stránok, ani na prístup či úpravu už existujúcich Survio stránok.

6.8 Náhradné riešenia
Nebudete používať alternatívne riešenia akéhokoľvek druhu na prekonanie obmedzenia prémiových balíčkov alebo akejkoľvek služby či funkcie Survio.

7. Duševné vlastníctvo

Všetky materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva alebo obsah materiálov dodávaných ako súčasť Survio stránok, musia zostať za všetkých okolností súčasťou našich licencií. Je zakázané používať tento materiál alebo obsah bez nášho povolenia alebo povolenia od Nášho poskytovateľa licencie. Navyše, máte povolené používať takéto materiály výlučne spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach. Nebudete kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, komerčne využívať, ani inak používať tieto materiály alebo ich obsah pre svoj prínos/zisk, ani nebudete pomáhať iným alebo zjednodušovať im konanie zodpovedajúce činnosti vyššie uvedenej.

Navyše, pokiaľ zaznamenáte akúkoľvek takúto distibúciu alebo komerčné využitie, zaväzujete sa nás o tejto skutočnosti okamžite upovedomiť.

8. Súkromie

8.1 Právne predpisy
Pokiaľ ide o právne predpisy o ochrane akýchkoľvek Vašich osobných údajov, ktoré zaznamenávame, riadime sa všetkými platnými zákonmi pre jednotlivé krajiny.

8.2 Spracovanie údajov
Môžete byť vyzvaný na zadanie osobných informácií v rôzných sekciách stránky Survio. Avšak, tieto informácie nebudeme používať pre iný účel ako pre ten, za ktorým bola žiadosť vytvorená. Všetky získané informácie o užívateľoch sú zároveň spracované v súlade s Našimi Pravidlami ochrany súkromia.

8.3 Vymazanie údajov
Môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z Našej marketingovej databázy. Ak sa tak rozhodnete učiniť, je nutné podať písomnú žiadosť ako vlastník projektu odoslanú z e-mailovej adresy použitej pri registrácii projektu na Našu zákaznícku podporu, ktorú môžete kontaktovať buď pomocou odkazu v administrácii Vašich Survio dotazníkov alebo prostredníctvom sekcie Kontakt na Našej web stránke.

8.4 Zmena osobných údajov
Dôrazne odporúčame aktualizáciu všetkých osobných údajov, keďže tieto dáta sú využívané v oblasti služieb zákazníckeho servisu.

8.5 Registrácia
Pre používanie našich služieb a produktov, musíte mať platnú registráciu vo Survio. Tento krok Vás oprávňuje k vytvoreniu projektu, v rámci ktorého môžete mať viac web stránok. Pri registrácii musíte uviesť platnú e-mailovú adresu, heslo a ďalšie osobné údaje. Ste to iba Vy, kto nesie zodpovednosť za zachovanie dôvernosti v prípade Vášho hesla a účtu. Taktiež nesiete zodpovednosť za každé konanie pochádzajúce z Vášho účtu a/alebo hesla. Odporúčame preto, aby ste si svoje heslo a informácie o účte prísne chránili a nezdieľali ich s nikým. V prípade neoprávneného použitia Vášho hesla a/alebo účtu, túto skutočnosť bezodkladne nahláste Survio formou e-mailu odoslaného z Vašej e-mailovej adresy použitej pri registrácii projektu. Aby ste sa vyhli zneužitiu Vášho účtu, vždy sa uistite, že ste sa z neho riadne odhlásili na konci každého vstupu do administrácie.

9. Porušenie našich Podmienok

Nedodržanie podmienok uvedených v bode 7 a/alebo zapájanie sa do aktivít, ktoré odporujú alebo sa inak líšia od týchto Podmienok poskytnutia služieb, je predmetom dispciplinárneho konania a trestného stíhania. Rozhodnutie o zahájení disciplinárneho konania (vrátane, ale nie výlučne, prerušenia všetkých služieb) spadá pod kompetenciu Survio.
Nahláste, prosím, priestupky s ohľadom na Naše súčasné Podmienky poskytovania služieb, Všeobecné podmienky alebo miestné zákony. Pre oznámenie takejto činnosti, prosím, kliknite sem.

10. Prerušenie/ Ukončenie služieb

Vyhradzujeme si právo okamžite Vám ukončiť alebo pozastaviť Naše služby na dobu neurčitú, v prípade, že porušíte alebo máme dôvod domnievať sa, že pravdepodobne porušujete Naše Všeobecné podmienky. Na základe vlastného uváženia Vám taktiež môžeme Naše služby pozastaviť v prípade, že jednáte spôsobom, ktorý je pre Nás neprijateľný.

11. Zrieknutie sa zodpovednosti

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DOJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA NAŠE SLUŽBY A/ALEBO PRODUKTY, VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU, POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. PRETO STE VY VÝYHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV.

VYSLOVENE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE SURVIO STRÁNKY, NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ A TIEŽ, ŽE SURVIO STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. BERIETE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY SURVIO.

11.1 Tretia strana
Nepodporujeme, nezodpovedáme, ani neručíme za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán.
Akékoľvek transakcie medzi Vami a treťou stranou nachádzajúce sa priamo na Survio stránkach alebo ich prostredníctvom, vrátane platby a doručenia výrobkov, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním sa uskutočňujú medzi Vami a daným subjektom. Preto nie sme zodpovední za stratu/poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniklo na základe takéhoto jednania.

11.2 Zánik záruky
Spoločnosť Survio s.r.o., jej dcérske spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezastupujú ani negarantujú že:

Žiadne rady ani informácie, či už v ústnej alebo písomnej podobe, získané od Survio, prostredníctvom Našej stránky alebo z našich služieb, nedávajú žiadnu záruku, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v podmienkach.
Survio sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, záruk a podmienok týkajúcich sa schopnosti kúpy a predaja, vhodnosti pre určitý účel a nepoškodenia iných.

12. Obmedzenie zodpovednosti

Na základe vyššie uvedeného celkového ustanovenia o Zrieknutí sa zodpovednosti (bod 11), výslovne SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ SURVIO, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A POSKYTOVATELIA A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNÉ ZA PODMIENOK UVEDENÝCH V ODSTAVCOCH 12.1 AŽ 12.3.

12.1 Všeobecné
Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, výnimočné či exemplárne škody, ktoré Vám môžu vzniknúť, a to ani v prípade, že sa tak stalo. To zahŕňa, ale nie výlučne, straty zisku (či už vznikli priamo alebo nepriamo), stratu dobrého mena či obchodnej povesti, stratu dát, náklady spôsobené nákupom náhradných výrobkov alebo služieb, alebo iné nehmotné straty.
Škody alebo straty, ktoré Vám môžu vzniknúť, zahŕňajú, ale nie výlučne, straty alebo škody spôsobené v dôsledku:

12.2 Súdna právomoc
Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Survio voči Vám uvedené vyššie, v odstavci 12.1, platí, či už spoločnosť Survio bola alebo nebola upozornená alebo oboznámená s možnosťou takéhoto vzniku strát. Taktiež sa na Vás vzťahujú zákonné obmedzenia, ktoré sú vo Vašej súdnej právomoci.

12.3 Informácie poskytované na Survio stránkach
Nie sme zodpovední ani neručíme za:

13. Proces sústavného zlepšovania

Kvalita našich služieb a produktov je vo Survio stredobodom pozornosti, a preto je Náš systém predmetom procesu neustáleho zlepšovania, ako po technologickej, tak i designovej stránke produktu.

14. Spätná väzba

V rámci Našej snahy dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu, Survio s.r.o., uvíta Vaše komentáre a návrhy týkajúce sa podmienok či pravidiel uvedených v súčasných Všeobecných podmienkach. Pokiaľ si želáte pridať svoj komentár/návrh, kontaktujte Naše oddelenie služieb zákazníkom alebo pošlite e-mail na: support@survio.com

Posledné úpravy 13.augusta 2014.