Všeobecné podmienky

Survio je internetová služba/produkt, ktorá/ý je vlastníctvom a je prevádzkovaný spoločnosťou „Survio s.r.o.“, so sídlom v Hlinky 70, Brno 603 00, Česká republika.

Súčasné Všeobecné podmienky regulujú používanie Survio produktov a služieb, vrátane webnových stránok survio.com a ich obsahu. V podmienkach je zahrnutých niekoľko dokumentov ako Podmienky poskytovania služieb a Pravidlá ochrany súkromia.

POUŽÍVANÍM INTERNETOVÝCH STRÁNOK SURVIO (VRÁTANE ICH OBSAHU), PRODUKTOV A SLUŽIEB, SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI A VŠETKÝMI PRAVIDLAMI, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRIDANÉ, VRÁTANE VŠETKÝCH ÚPRAV A ZMIEN, KTORÉ SA NA NE MÔŽU VZŤAHOVAŤ. AK SO VŠEO BECNÝMI PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE ALEBO NECHCETE BYŤ OBMEDZENÍ, NEPOUŽÍVAJTE SURVIO STRÁNKY, PRODUKTY, ANI SLUŽBY. Spoločnosť Survio s.r.o. si vyhradzuje právo, na základe vlastného uváženia, kedykoľvek Všeobecné podmienky upraviť , s cieľom dosiahnúť ich právoplatnosť, vzťah k priemyselnému odboru alebo inú zmenu v danom okamihu. Posledná aktualizovaná verzia týchto podmienok je k dispozícii na stránke "www.survio.com". Spoločnosť Survio s.r.o. sa zaväzuje oznámiť užívateľom zmenu týchto Podmienok formou e-mailu, a to aspoň 10 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti novej verzie Podmienok. Užívateľ má právo zmenu podmienok odmietnuť, a to zaslaním výpovede na adresu support@survio.com. Neodmietne-li užívateľ zmeny podmienok, ktoré mu boli riadne oznámené, riadi sa vzťah zo zmluvy novou verziou podmienok. Zieto dokumenty nadobúdajú platnosť dňom ich poslednej aktualizácie.

Upozornenie: V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a slovenskou jazykovou verziou týchto Všeobecných podmienok má prednosť anglická verzia. Anglická verzia je k dispozícii na www.survio.com/en/terms-and-conditions.

Podmienky poskytnutia služieb

Webové stránky Survio, ich obsah, produkty a služby, sú dostupné pre osoby bez vekového obmedzenia, právne spôsobilé sa zmluvne zaviazať (záväzný súhlas). Overenie dodržiavania týchto kritérií môže byť požadované pri prístupe ku všetkým (alebo niektorým) službám alebo produktom formou identifikačných údajov alebo kontaktných informácií.

Tieto Podmienky poskytnutia služieb sú definované medzi nami a užívateľom. Nikto ďalší nie je oprávnený z nich benefitovať.

V prípade že súd v súdnom konaní rozhodne, že niektoré ustanovenie z týchto Podmienok poskytnutia služieb nie je platné alebo inak vymáhateľné, bude dané ustanovenie vyňaté z Podmienok poskytnutia služieb, zatiaľ čo ostatné body Všeobecných podmienok budú zachované v plnej platnosti a účinnosti.

Ak sú Podmienky poskytnutia služieb rozporuplné so Všeobecnými podmienkami obsiahnutými vo Vašej registrácii u Survio (pokiaľ je platná), potom majú Podmienky poskytnutia služieb prednosť, pokiaľ nie sú špecifikované na prídavných dokumentoch dostupných v oddelení Survio služby zákazníkom.

1. Definície

Kedykoľvek nájdete vo všeobecných podmienkach označenia "Vy", "Vami"alebo "Užívateľ", všetky poukazujú na Vašu osobu, užívateľa Survio stránok, ich obsahu, produktov a služieb a označnie "Váš/a" je vyložený v rovnakom znení. Okrem toho, "My", "Nás" a "Survio" odkazuje na spoločnosť Survio s.r.o. a "Naša" a "Survio" je vyložený v rovnakom znení. "Informácie o užívateľovi" sa vzťahujú k osobným informáciam a môžu byť zhromažďované nami na Survio.com v priebehu registrácie alebo po nej, alebo po získanie Survio služby alebo produktu. "Naša webová stránka" sa vzťahuje na webovú stránku survio.com a všetky webové stránky súvisiace. Avšak "Survio dotazník" sa vzťahuje na internetové stránky našich užívateľov, teda vytvorené použitím systému Survio. „Tretia strana“ sa vzťahuje na akúkoľvek osobu / subjekt / spoločnosť, ktoré nie sú prepojené s Survio s.r.o.

2. Dostupné služby

2.1 Bezplatná verzia
Základná verzia nástroja Survio pre vytváranie a prevádzkovanie online dotazníkov je úplne zadarmo pre všetkých užívateľov.
Tu si môžete zobraziť aktuálny popis našich služieb.

2.2 Prémiové služby
Pre využitie niektorej z nadštandardných funkcií si môžete zakúpiť jednu alebo viac Prémiových služieb.
Prehľad všetkých funkcií rozdelený do balíčkov.

3. Platené služby

3.1 Ceny
Všetky služby majú stanovenú cenu alebo rozsah ceny v závislosti na vlastnostiach požadovaného produktu / služby a čase potrebnom na ich realizáciu. Tieto ceny môžu byť upravené vzhľadom na zmeny na trhu alebo môžu byť dočasne nahradené špeciálnymi / zvýhodnenými cenami. Hodnoty sú uvedené v miestnej mene alebo v amerických dolároch (USD). Prehľad našich cien nájdete na stránke Cenník. Všetky zobrazené ceny (na našich stránkach, v cenníku, v aplikácii atď.) sú uvedené bez DPH, ktorých výška je určená krajinou nákupu. Koncové ceny uvidíte vždy vo svojom nákupnom košíku ešte pred dokončením nákupu.

3.2 Zakúpenie prémiových služieb
Všetky Naše Prémiové služby je možné objednať v Administrácii aplikácie Survio, na stránke Cenník alebo na stránke Prehľad funkcií. Pre ďalšie informácie alebo pre objednanie niektorej z Našich nadštandardných služieb sa môžete obrátiť na Našu zákaznícku podporu.

4. Zmluva a zrušenie zmluvy

4.1 Zmluva
Záväzná zmluva o poskytovaní služieb vzniká, keď používateľ (Vy) akceptuje naše Zmluvné podmienky a uskutoční platbu.

4.2 Trvanie zmluvy a zrušenie zmluvy
Zmluva o nákupe balíčkov služieb sa automaticky obnovuje na základe zvolenej periódy zvoleného predplatného - mesačné, ročné - a to až do okamihu kedy si Užívateľ zruší predplatné, čo môže urobiť kedykoľvek v Administrácii systéme Survio, sekcia "Môj účet" (viac informácií v sekcii 5 - Platby, poplatky a náhrady).

Vyhradzujeme si právo, po 30 dňoch od vypršania Prémiových služieb, kedykoľvek zmazať všetky Vaše dáta, vrátane dotazníkov, nazbieraných odpovedí, výsledkov a to bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Platby, poplatky a náhrady

5.1 Náš partner na spracovanie platieb
Pre spracovanie a sprocesovanie Vašich platieb za služby Survio, využívame služieb externého partnera - tretej strany, tzv. "Payment Processor". Sprocesovanie platieb tak podlieha Všeobecným podmienkam a Zásadám ochrany osobných údajov nášho Payment Processora, navyše nad tieto Naše Všeobecné podmienky. Naším aktuálnym Payment Processorom je spoločnosť cleverbridge AG v súlade s Všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti cleverbridge. Nad výkonom ani nad bezpečnosťou Payment Processor nenesieme zodpovednosť ani nad ním nemáme žiadnu kontrolu. Súhlasíte s tým, že nám prostredníctvom Payment Processora zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré sú platné pre akýkoľvek nákup v súlade s príslušnými platobnými podmienkami. Súhlasíte s tým, že platbu vykonáte pomocou spôsobu platby, ktorý ste si vybrali vo svojom účte. Vyhradzujeme si právo opraviť alebo nariadiť nášmu spracovateľovi platieb opraviť vzniknuté chyby, a to aj v prípade, že už bola vyžádaná alebo prijatá platba.

Poznámka: Kedykoľvek budete mať akékoľvek otázky / žiadosti týkajúce sa vašich platieb, odporúčame kontaktovať oddelenie zákazníckej starostlivosti cleverbridge AG. Spoločnosť Survio nemá prístup k údajom o platbách (viac informácií o platobných metódach a zabezpečenia nájdete v odseku 5.7).

5.2 Poplatky
Niektoré časti služieb / funkcií sú účtované (takéto doplnkové služby sa nazývajú "Prémiové služby"). Ak napríklad chcete logo nahrať do dotazníka, musíte aktivovať príslušné predplatné Prémiovej služby. Prémiové služby zostanú v platnosti až do ich zrušenia alebo ukončenia v súlade s touto dohodou. Pred zaplatením nákupu budete vždy informovaní o konečných cenách vybraných Prémium služieb vrátane akýchkoľvek dodatočných poplatkov, DPH a pod. Všetky faktúry sa budú zobrazovať na faktúre, ktorá bude zaplatená v správe Survio účtu pod položkou "Môj účet", pokiaľ nie je uvedené inak.

5.3 Automatické obnovenie predplatného
Aby sme mohli zabezpečiť poskytovanie služieb non-stop, automaticky vám zaúčtujeme poplatok za predplatné od dátumu, kedy odošlete prvú platbu, potom po každom obnovovacom období až do zrušenia predplatného. Ak si zvolíte mesačné predplatné, každé obnovovacie obdobie fakturácie bude jeden mesiac. Ak si zvolíte ročné predplatné, každé obdobie obnovenia fakturácie bude jeden rok.

Príklady:

Príslušnú čiastku Vám budeme automaticky účtovať pomocou platobnej metódy, ktorú ste si u nás vybrali pri prvej platbe (platobnú metódu je možné kedykoľvek zmeniť). Automatické obnovenie môžete kedykoľvek zakázať prostredníctvom Administrácia Vášho survie účtu, v sekcii "Môj účet" alebo kontaktovaním Nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.

5.4 Nezaplatenie poplatkov
Ak nezaplatíte včas Vaše predplatné, vyhradzujeme si právo pozastaviť alebo zrušiť Váš prístup k Prémiovým službám, čo môže viesť k strate Vašich dát spojených s touto službou, k obmedzeniam funkčnosti dotazníkov aj aplikácie.

5.5 Chargebacky
Ak kontaktujete svoju banku alebo spoločnosť Vašej platobnej karty za účelom odmietnutia, vrátenia platby alebo si vyžiadate iným spôsobom vrátenia platby ("Chargeback"), môžeme Váš účet automaticky ukončiť. Ak máte otázky ohľadom platby, ktorú ste urobili, odporúčame, aby ste Nás pred podaním chargebacku kontaktovali. Vyhradzujeme si právo prípadné chargebacky spochybniť.

5.6 Žiadosti o náhradu
Ako už bolo uvedené vyššie, predplatné Prémiových služieb môžete kedykoľvek zrušiť vo svojom Survio účte v sekcii "Môj účet". Zrušenie predplatného nezáklada žiadny nárok na vrátenie peňazí za nevyčerpané obdobie. Týmto úkonom zakážete automatickej obnovy poplatkov. Nebudú Vám naďalej účtované žiadne ďalšie poplatky. Prémiové služby zostanú aktívne iba do konca už predplateného obdobia.

O vrátenie peňazí je možné požiadať iba pre:

PRE ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PEŇAZÍ VŽDY KONTAKTUJTE cleverbridge AG - náš spracovateľ platieb (viac informácií v odseku 5.1).

Poznámka: Spoločnosť Survio si vyhradzuje právo preskúmať dôvod vrátenia, ktorý ste odoslali spoločnosti cleverbridge AG, a rozhodnúť sa, či vašu žiadosť prijmete alebo odmietnete.

5.7 Čas a spôsob vrátenia peňazí
Na spracovanie platieb podľa odseku 5.1 používame spoločnosť Cleverbridge AG. Jedná sa o globálnu spoločnosť zaoberajúca sa elektronickým obchodom, ktorá predáva vo viac ako 200 krajinách a ponúka širokú škálu lokálnych platobných metód v závislosti na Vašej polohe. Počas platobného procesu si môžete vybrať ako medzinárodná tak miestnych platobné metódy podľa Vašich preferencií.

Spoločnosť Survio prehlasuje, že nemá prístup k citlivým údajom týkajúcim sa platobných metód zadaných užívateľom ani tieto informácie nikam neukladá. Iba subjekt zodpovedný za platobný proces má prístup k týmto údajom na spracovanie platieb. cleverbridge AG je certifikovaná entita - PCI Service Provider Level 1.

Užívateľ je zodpovedný za to, že údaje o kreditnej karte sú aktuálne a že aktualizuje všetky zmeny prostredníctvom Administrácia svojho Survio účtu, v sekcii "Môj účet".

Ak nie je možné platbu spracovať, bude užívateľ informovaný o tom, že Survio alebo cleverbridge AG môže zrušiť zmluvu o poskytovaní Prémiových služieb (pozri odsek 5.4).

6. Prijateľné použitie

„Prijateľné použitie“ Survio stránok, ich obsahu, produktov a služieb je definované v bodoch 6.1 až 6.8. Konanie, ktoré je protichodné alebo inak opomenuté v zmienených odstavcoch, je v rozpore s Podmienkami poskytnutia služieb, a preto sa riadi pravidlami disciplinárneho alebo právneho stíhania. Viac informácií nájdete v odstavci 9.

6.1 Obsah
Nebudete publikovať ani distribuovať prostredníctvom Survio stránok (ani Vašich dotazníkov) akýkoľvek obsah alebo materiál hanlivej, výhražnej, obscénnej, škodlivej, pornografickej alebo inak protiprávnej povahy. Taktiež obsah a materiály, ktoré akokoľvek porušujú alebo sú v rozpore v akomkoľvek ohľade s Našimi právami alebo právami ostatných (vrátane, ale nie výlučne, práva duševného vlastníctva, zachovania mlčanlivosti a práva na súkromie) sú úplne zakázané, rovnako ako konanie, ktoré môže spôsobiť problémy, újmu či nepríjemnosti nám alebo iným. Navyše nesmiete vyjadrovať názory, ktoré sú vulgárne, hrubé, sexistické, rasistické alebo inak urážlivé. Odporúčame užívateľom správať sa k sebe slušne a s úctou.

6.2 Vlastníctvo obsahu
Bez výslovného súhlasu zákonného vlastníka materiálu, nebudete na Survio stránkách publikovať ani inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, ktorý nevlastníte.

6.3 Účasť na plánovaných akciách
Budete dodržiavať pravidlá akejkoľvek súťaže, propagačnej či marketingovej kampane, ktorej sa zúčastňujete na Našej stránke.

6.4 Nevhodné konanie
Svojim správaním či konaním nebudete ovplyvňovať funkčnosť a bezpečnosť Survio stránok, ani nebudete neprimerane obťažovať či rušiť našich zamestnancov.

6.5 Identita
Nebudete sa vydávať za inú osobu alebo inštitúciu, ani skresľovať svoj vzťah s danou osobou alebo inštitúciou.

6.6 SPAM
Nebudete propagovať svoje Survio dotazníky rozosielaním SPAMu (t.j. e-mailov odosielaných na účty bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov týchto účtov).

6.7 Robotický software
Nebudete používať robotický software (ani žiadny iný software, ktorý nie je Survio) na tvorbu nových Survio stránok, ani na prístup či úpravu už existujúcich Survio stránok.

6.8 Náhradné riešenia
Nebudete používať alternatívne riešenia akéhokoľvek druhu na prekonanie obmedzenia prémiových balíčkov alebo akejkoľvek služby či funkcie Survio.

7. Povinnosti užívateľa

8. Duševné vlastníctvo

Všetky materiály, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva alebo obsah materiálov dodávaných ako súčasť Survio stránok, musia zostať za všetkých okolností súčasťou našich licencií. Je zakázané používať tento materiál alebo obsah bez nášho povolenia alebo povolenia od Nášho poskytovateľa licencie. Navyše, máte povolené používať takéto materiály výlučne spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach. Nebudete kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, komerčne využívať, ani inak používať tieto materiály alebo ich obsah pre svoj prínos/zisk, ani nebudete pomáhať iným alebo zjednodušovať im konanie zodpovedajúce činnosti vyššie uvedenej.

Navyše, pokiaľ zaznamenáte akúkoľvek takúto distibúciu alebo komerčné využitie, zaväzujete sa nás o tejto skutočnosti okamžite upovedomiť.

9. Osobné údaje a súkromie

9.1 Legislatívny rámec
Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR"). Informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené v Pravidlách ochrany osobných údajov.

9.2 Správca a spracovateľ osobných údajov
Vzhľadom na skutočnosť, že Vám poskytujeme dátový priestor pre účely uloženia dát prostredníctvom systému Survio, vezmite na vedomie, že vo vzťahu k osobným údajom, ktoré uložíte na naše servery, vystupujete v pozícii správcu osobných údajov a Survio v pozícii spracovateľa osobných údajov. Ste povinní s osobnými údajmi opísanými v predchádzajúcej vete tohto odseku nakladať v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä potom v súlade s GDPR.

9.3 Zmluva o spracovaní osobných údajov
Uzatvorením Zmluvy dochádza tiež k uzavretiu tejto Zmluvy o spracovaní osobných údajov podľa čl. 28 GDPR s nasledujúcim obsahom:

9.4 Spracovanie dát
Na rôznych stránkach Survio môžete byť vyzvaní na zadanie informácií o Vašej osobe. Tieto informácie nepoužívame iným spôsobom, než tým, ktorý je uvedený na rovnakom mieste, ako výzva na zadanie týchto údajov. Všetky zhromaždené informácie sú spracovávané spôsobom a s obmedzeniami stanovenými v Našich Podmienkach.

9.5 Odobratie súhlasu na uchovávanie informácií
Môžete požiadať o vyradenie Vašich osobných údajov z Našej marketingovej databázy. Ak chcete tak urobiť, musíte Vy (vlastník účtu) podať písomnú žiadosť (z e-mailovej adresy použitej pri registrácii projektu) na Naše Oddelenie starostlivosti o zákazníkov.

9.6 Zmeny v osobných údajoch
Dôrazne Vám odporúčame aktualizáciu všetkých osobných informácií, pretože tieto dáta sú využívané v oblasti služieb starostlivosti o zákazníka.

9.7 Registrácia
Aby bolo možné používať Naše služby a produkty, musíte mať platnú registráciu Survio. To Vás oprávňuje prevádzkovať dotazníky na systéme Survio. Pri registrácii musíte zadať platnú e-mailovú adresu, heslo a ďalšie osobné informácie. Nesiete plnú a výhradnú zodpovednosť za uchovanie Vášho hesla v tajnosti a za to, že na Váš účet nezíska prístup nikto iný, než vy. Všetka činnosť pochádzajúce z Vášho účtu a / alebo autorizovaná Vaším heslom je na Vašu zodpovednosť. Dôrazne odporúčame, aby ste Vaše heslo a informácie o účte uschovali ako prísne dôverné a s nikým je nezdieľali. V prípade neoprávneného použitia Vášho hesla a / alebo účtu prosím neodkladne kontaktujte Survio písomne z e-mailovej adresy použitej pre registráciu projektu. Aby sa zabránilo zneužitiu Vášho účtu, uistite sa vždy, že sa na konci práce na projekte vždy zo svojho účtu odhlásite.

9.8 Zodpovednosť voči respondentom
Vy ste osoba, ktorá vytvára dotazníky a vykonáva prieskumy online a Respondent je osoba, ktorá na tieto prieskumy odpovedá. S cieľom zabezpečiť správne používanie služieb zo strany Respondentov sa zaväzujete umožniť im oboznámiť sa s týmito Všeobecnými podmienkami a získať ich súhlas s týmto dokumentom.

10. Porušenie našich Podmienok

Nedodržanie podmienok uvedených v bode 7 a/alebo zapájanie sa do aktivít, ktoré odporujú alebo sa inak líšia od týchto Podmienok poskytnutia služieb, je predmetom dispciplinárneho konania a trestného stíhania. Rozhodnutie o zahájení disciplinárneho konania (vrátane, ale nie výlučne, prerušenia všetkých služieb) spadá pod kompetenciu Survio.
Nahláste, prosím, priestupky s ohľadom na Naše súčasné Podmienky poskytovania služieb, Všeobecné podmienky alebo miestné zákony. Pre oznámenie takejto činnosti, prosím, kliknite sem.

11. Prerušenie / Ukončenie služieb

Vyhradzujeme si právo okamžite Vám ukončiť alebo pozastaviť Naše služby na dobu neurčitú, v prípade, že porušíte alebo máme dôvod domnievať sa, že pravdepodobne porušujete Naše Všeobecné podmienky. Na základe vlastného uváženia Vám taktiež môžeme Naše služby pozastaviť v prípade, že jednáte spôsobom, ktorý je pre Nás neprijateľný.

12. Zrieknutie sa zodpovednosti

NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ UŽÍVATEĽOM, TRETÍM OSOBÁM ČI ICH HARDWARU, KU KTORÝM MOHLO DOJSŤ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO NÁHODOU V DÔSLEDKU ALEBO BEZ OHĽADU NA NAŠE SLUŽBY A/ALEBO PRODUKTY, VRÁTANE SŤAHOVANIA MATERIÁLOV PROSTREDNÍCTVOM NAŠICH SLUŽIEB. NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA POŠKODENIE UŽÍVATEĽOV ALEBO TRETÍCH STRÁN V DÔSLEDKU NESCHOPNOSTI POUŽIŤ NAŠE SLUŽBY A/ALEBO WEB STRÁNKY A/ALEBO PRODUKTY, ČI UŽ PRIAMO, NEPRIAMO ALEBO V SÚVISLOSTI S TOUTO SKUTOČNOSŤOU. Z TOHTO DÔVODU, POUŽÍVANÍM NAŠICH SLUŽIEB KONÁTE PODĽA SVOJHO ÚSUDKU, NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDOSŤ. PRETO STE VY VÝYHRADNE ZODPOVEDNÝ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY NA VAŠOM POČÍTAČI, SYSTÉME ALEBO INOM ZARIADENÍ ČI ZA STRATU DÁT V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA MATERIÁLOV.

VYSLOVENE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVATE SURVIO STRÁNKY, NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY NA VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ A TIEŽ, ŽE SURVIO STRÁNKY, SLUŽBY A PRODUKTY SÚ POSKYTOVANÉ V PODOBE „AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. BERIETE TAKTIEŽ NA VEDOMIE, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA DOSTUPNOSŤ A/ALEBO FUNKČNOSŤ WEB STRÁNKY AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANY A/ALEBO MATERIÁLOV, KU KTORÝM VEDIE PRÍSTUP PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY SURVIO.

12.1 Tretia strana
Nepodporujeme, nezodpovedáme, ani neručíme za obsah, reklamy, produkty alebo služby, dostupné prostredníctvom webových stránok tretích strán.
Akékoľvek transakcie medzi Vami a treťou stranou nachádzajúce sa priamo na Survio stránkach alebo ich prostredníctvom, vrátane platby a doručenia výrobkov, sprostredkovanie služieb a iných zmlúv, podmienok, záruk alebo zastúpenie v súvislosti s takýmto jednaním sa uskutočňujú medzi Vami a daným subjektom. Preto nie sme zodpovední za stratu/poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vzniklo na základe takéhoto jednania.

12.2 Zánik záruky
Spoločnosť Survio s.r.o., jej dcérske spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezastupujú ani negarantujú že:

Žiadne rady ani informácie, či už v ústnej alebo písomnej podobe, získané od Survio, prostredníctvom Našej stránky alebo z našich služieb, nedávajú žiadnu záruku, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v podmienkach.
Survio sa ďalej výslovne zrieka všetkých záruk a podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, záruk a podmienok týkajúcich sa schopnosti kúpy a predaja, vhodnosti pre určitý účel a nepoškodenia iných.

13. Obmedzenie zodpovednosti

Na základe vyššie uvedeného celkového ustanovenia o Zrieknutí sa zodpovednosti (bod 12), výslovne SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ SURVIO, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A POSKYTOVATELIA A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ NIE SÚ VOČI VÁM ZODPOVEDNÉ ZA PODMIENOK UVEDENÝCH V ODSTAVCOCH 13.1 AŽ 13.3.

13.1 Všeobecné
Nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, náhodné, výnimočné či exemplárne škody, ktoré Vám môžu vzniknúť, a to ani v prípade, že sa tak stalo. To zahŕňa, ale nie výlučne, straty zisku (či už vznikli priamo alebo nepriamo), stratu dobrého mena či obchodnej povesti, stratu dát, náklady spôsobené nákupom náhradných výrobkov alebo služieb, alebo iné nehmotné straty.
Škody alebo straty, ktoré Vám môžu vzniknúť, zahŕňajú, ale nie výlučne, straty alebo škody spôsobené v dôsledku:

13.2 Súdna právomoc
Obmedzenie zodpovednosti spoločnosti Survio voči Vám uvedené vyššie, v odstavci 13.1, platí, či už spoločnosť Survio bola alebo nebola upozornená alebo oboznámená s možnosťou takéhoto vzniku strát. Taktiež sa na Vás vzťahujú zákonné obmedzenia, ktoré sú vo Vašej súdnej právomoci.

13.3 Informácie poskytované na Survio stránkach
Nie sme zodpovední ani neručíme za:

14. Akt o digitálnych službách (súlad s DSA)

Spoločnosť Survio poskytuje služby v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2022/2065 z 19. 10. o jednotnom trhu s digitálnymi službami a o zmene smernice 2000/31/ES (ďalej len „DSA“).

Na tento účel zriadila kontaktné miesto pre orgány členských štátov, Komisiu, Zbor a príjemcov služby v zmysle článkov 11 a 12 DSA, ktorým je sídlo spoločnosti na adrese Hlinky 995/70, Brno 603 00, Česká republika, alebo e-mail: support@survio.com. Pri komunikácii s kontaktným miestom môžete používať češtinu a angličtinu.

Spoločnosť Survio si vyhradzuje právo konať, ak sa dozvie o obsahu, ktorý je nezákonný alebo porušuje zmluvné podmienky. Opatrenia môžu zahŕňať napríklad (i) akékoľvek obmedzenia viditeľnosti konkrétnych informácií poskytnutých príjemcom služby vrátane odstránenia obsahu, znemožnenia prístupu k obsahu alebo pridelenia nižšej pozície vo vyhľadávaní tomuto obsahu; (ii) pozastavenie, ukončenie alebo iné obmedzenie peňažných platieb; (iii) úplné alebo čiastočné pozastavenie alebo ukončenie služby; alebo (iv) pozastavenie alebo zrušenie účtu príjemcu služby. V prípade prijatia takéhoto opatrenia bude dotknutý používateľ informovaný v rozsahu článku 17 ods. 3 DSA, ak sú spoločnosti Survio známe jeho elektronické kontaktné údaje.

Používatelia a respondenti môžu spoločnosti Survio nahlásiť výskyt konkrétnych informácií, ktoré považujú za nezákonné, a to buď prostredníctvom odkazu v konkrétnom formulári, alebo prostredníctvom formulára dostupného tu. Spoločnosť Survio oznámi prijatie takéhoto oznámenia bez zbytočného odkladu. Ak chce byť sťažovateľ informovaný o výsledku vyšetrovania oznámenia, musí poskytnúť svoje elektronické kontaktné údaje.

Pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z DSA postupuje spoločnosť Survio včas, objektívne, primerane a svedomito, s náležitým ohľadom na práva a oprávnené záujmy všetkých dotknutých strán vrátane základných práv príjemcov služby, ako je sloboda prejavu, sloboda a pluralita médií a ďalšie základné práva a slobody zakotvené v Charte.

Spoločnosť Survio si vyhradzuje právo používať automatizované postupy na odhaľovanie obsahu, ktorý porušuje zmluvné podmienky alebo zákon. V prípade moderovania obsahu pomocou automatizovaného postupu bude príslušný používateľ informovaný.

15. Spätná väzba

Kvalita našich služieb a produktov je vo Survio stredobodom pozornosti, a preto je Náš systém predmetom procesu neustáleho zlepšovania, ako po technologickej, tak i designovej stránke produktu.

V rámci Našej snahy dosiahnúť čo najvyššiu kvalitu, Survio s.r.o., uvíta Vaše komentáre a návrhy týkajúce sa podmienok či pravidiel uvedených v súčasných Všeobecných podmienkach. Pokiaľ si želáte pridať svoj komentár/návrh, kontaktujte Naše oddelenie služieb zákazníkom alebo pošlite e-mail na: support@survio.com

Posledné úpravy 20.12.2023.

Chcem ponuku

Začnite s dotazníkmi teraz!

  • Vytvorte dotazník Intuitívny editor dotazníka, 100+ vzorov dotazníkov
  • Zbierajte odpovede Pre mobilné zariadenia, zber odpovedí na rôznych kanáloch, trackovanie identity
  • Analyzujte výsledky Rýchla a zrozumiteľná analýza, reporty na jeden klik
  • Prejdite na Survio PRO Správa používateľov, vlastné dashboardy, integrácie, API
  • GDPR
  • SSO
  • ISO 27001:2013