ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW OBSZARU OBJĘTEGO LSR LGD DIROW

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w swojej gminie.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby jeszcze lepiej dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

1. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby”?
Wymagana odpowiedź

2. W jakim stopniu zgadza się Pan/i lub nie zgadza ze stwierdzeniem „w ostatnim roku warunki do życia w mojej gminie poprawiły się”?
Wymagana odpowiedź

3. Jak obecnie ocenia Pan/i swoją gminę pod względem:
Wymagana odpowiedź

Bardzo dobrze
Dobrze
Trochę dobrze/trochę źle
Raczej źle
Źle
Nie mam zdania
Atrakcyjności turystycznej
Promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki
Infrastruktury i oferty kulturalnej
Infrastruktury i oferty sportowej i rekreacyjnej
Infrastruktury drogowej
Zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów
Tożsamości mieszkańców z regionem
Działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych
Działań na rzecz osób poniżej 24 roku życia
Działań na rzecz osób powyżej 45 roku życia
Działań na rzecz kobiet
Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem
Sprzyjających warunków dla przedsiębiorców i prowadzenia firmy

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń dotyczących ostatniego roku
Wymagana odpowiedź

Tak
Nie
Nie wiem
Uczestniczę w wydarzeniach organizowanych przez gminę (kulturalnych, rekreacyjno-sportowych, obchodach świąt etc.)
Biorę udział w przygotowywaniu gminnych wydarzeń (sam albo w ramach grupy, do której należę)
Należę do stowarzyszenia/organizacji pozarządowej (stowarzyszenie, fundacja)
Należę do nieformalnej grupy społecznej (koła gospodyń etc.)
Mam możliwości, by wypowiadać się na temat ważnych zagadnień (dotyczących gminy i mojej miejscowości)
Jestem członkiem rady/komitetu (np. w szkole, klubie sportowym, przedsiębiorstwie)
Znam najważniejsze fakty historyczne dotyczące mojej miejscowości/gminy
Potrafię wskazać najważniejsze atrakcje turystyczne w okolicy
Na terenie mojej gminy mogę rozwijać się zawodowo
W mojej gminie powstaje wiele firm
W mojej gminie chętnie inwestują przedsiębiorcy
Na terenie mojej gminy są sprzyjające warunki dla turystów i osób przyjezdnych

5. Czy jest Pan/i zadowolony/a z warunków życia w swojej gminie?
Wymagana odpowiedź

5.1.Czy rozważa Pan/i zmianę miejsca zamieszkania?
Wymagana odpowiedź

5.2 Jakie są powody?
Wymagana odpowiedź

6. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z infrastruktury / obiektów finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
Wymagana odpowiedź

7. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z poprawą infrastruktury cieszą się zainteresowaniem mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

8. Czy Pan/i osobiście korzystał/a z projektów takich jak szkolenia, spotkania, festyny finansowanych ze środków unijnych w ostatnim roku?
Wymagana odpowiedź

9.Czy Pana/i zdaniem projekty te cieszą się lub nie cieszą zainteresowaniem mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

10. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? ( Prosimy o zaznaczenie trzech najważniejszych)
Wymagana odpowiedź

11.Czy zna Pan/i Lokalną Grupę Działania?
Wymagana odpowiedź

12. W jaki sposób dowiedział się Pan/i o Lokalnej Grupie Działania?
Wymagana odpowiedź

METRYCZKA

Pozostało 250 znaków

M1. Status na rynku pracy:
Wymagana odpowiedź

M2. Płeć:
Wymagana odpowiedź

M3. Niepełnosprawność:
Wymagana odpowiedź

M4. Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

M5. Wielkość gospodarstwa rolnego:
Wymagana odpowiedź

M6. Wiek przedział
Wymagana odpowiedź

M7. Miejsce zamieszkania: gmina…
Wymagana odpowiedź