Diplomová Práca 2024

Vážený respondent/-ka,


som študentom Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom a píšem diplomovú prácu na tému „Kybernetická bezpečnosť žiakov strednej odbornej školy“. Týmto by som Vás chcel požiadať o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka, čím by ste mi pomohli s problematikou v tejto oblasti. Ak nie je v zátvorke u konkrétnej otázky uvedená možnosť „viacero odpovedí resp. možností“, tak označte len jednu z odpovedí. Dotazník je anonymný a výsledky z neho budú použité výlučne len na účely diplomovej práce. Týmto by som Vás požiadal, aby ste dotazník vyplnili pravdivo a čestne.Za Vašu účasť a ochotu veľmi pekne ďakujem.

                      Bc. Radovan Kovárik

Spustiť dotazník