UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Potrzeby i oczekiwania mieszkańców wobec procesu rewitalizacji Radomska.

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Badanie ankietowe prowadzone jest w celu oceny aktualnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców wobec procesu rewitalizacji Radomska, planowanego do kontunuowania w procedurze ustawy o rewitalizacji. Wyniki badania wykorzystane będą do opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, uzasadniającej wniosek do Rady Miejskiej o przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Organizatorem badania jest Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta. Wszelkie pytania i sugestie Państwa związane z przygotowaniem oraz organizacją badania proszę kierować do Biura Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta - osoba do kontaktu: Katarzyna Tadeusiak, tel.: 44 685 44 77, e-mail:rewitalizacja@radomsko.pl.

Badanie realizowane jest w ramach projektu "Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego (NewUrbPact)”, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Proszę wskazać maksymalnie pięć najważniejszych negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie Radomska:
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska gospodarcze występujące na terenie Radomska:
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska środowiskowe występujące na terenie Radomska:
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne występujące na terenie Radomska.
Wymagana odpowiedź

Proszę wskazać maksymalnie trzy najważniejsze negatywne zjawiska techniczne występujące na terenie Radomska.
Wymagana odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem aktualnie w Radomsku występują tereny, które należy ożywić (objąć działaniami naprawczymi)?
Wymagana odpowiedź

Jakie pięć najważniejszych efektów, według Pani/Pana, powinno zostać osiągniętych w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji miasta, przykładowo:
Wymagana odpowiedź

Proszę o wskazanie miejsc, ulic lub obszarów, które są atutem Radomska (max 3)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę o wskazanie miejsc, ulic lub obszarów, które są słabą stroną Radomska (max 3)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę o wskazanie miejsc, ulic lub obszarów, które są bardzo dobrym miejscem do mieszkania na terenie Radomska (max 3)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę o wskazanie miejsc, ulic lub obszarów, które są najgorszym miejscem do mieszkania na terenie Radomska (max 3)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy ma Pani/Pan jakieś dodatkowe uwagi i propozycje ?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Metryczka

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek w latach
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Aktywność zawodowa:
Wymagana odpowiedź

Dziękujemy za udział w badaniu!