Enquête over informatiebehoefte rond WGR en governance Ferm Werk

Ferm Werk is een gemeenschappelijke regeling die onder andere de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor vier gemeenten. Bij aanvang van de huidige collegeperiode is besloten om in deze collegeperiode de governancestructuur van Ferm Werk te heroverwegen. Wijzigingen in deze governancestructuur kunnen dan in werking treden bij de installatie van een nieuw college en een nieuw dagelijks en algemeen bestuur. De huidige governancestructuur kenmerkt zich door een dagelijks bestuur bestaande uit een wethouder van iedere deelnemende gemeente en een algemeen bestuur waarin naast deze wethouder ook een raadslid zitting heeft. 


Wat meespeelt in deze ontwikkeling is de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze is ingevoerd per juli 2022 en gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 om hieraan te voldoen. Het bestuur van Ferm Werk heeft ervoor gekozen om eerst de wijzigingen te doen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe wet. Hierbij is ook gekozen voor een vereenvoudiging in de governancestructuur waarbij de NV en de beide stichtingen zijn opgeheven. 


 De raden hebben hier inmiddels mee ingestemd (is nu nog niet zo). De nieuwe Wgr beoogt dat gemeenteraden meer in positie komen om kaders te stellen voor de regeling zonder dat dit de raad overbelast. De vraag die nu voorligt bij een de oriëntatie op een vernieuwde governancestructuur: welke rol en positie wensen de raden van de deelnemende gemeenten te hebben in de governancestructuur van Ferm Werk. Dit gebaseerd op wat de nieuwe Wgr beoogt. 


 Op donderdagavond 30 mei organiseert Ferm Werk een informatieavond om raadsleden door een externe deskundige te laten informeren over de mogelijkheden die de Wgr biedt. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst willen we graag verkennen wat de behoeften en wensen zijn zodat hier op de informatieavond zo goed mogelijk op ingespeeld kan worden. Hiertoe nemen we een korte enquête af in de raden van de vier deelnemende gemeenten. Wilt u onderstaande vragen invullen? Dit duurt ongeveer 10 minuten een draagt bij aan een goede voorbereiding op de informatieavond van 30 mei.

Enquête starten