Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, FOaZOŠ Dotazník o anxiolytikách a hypnotikách v urgentnej medicíne Adam Massar, 2023

Vážení respondenti, som študent urgentnej zdravotnej starostlivosti na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Tento dotazník je zdrojom informácií pre bakalársku prácu zameranú na anxiolytiká a hypnotiká v urgentnej medicíne, najmä na akútne stavy spojené s ich nadužívaním a zneužívaním pacientmi. V dotazníku sa pýtam konkrétne na benzodiazepíny (diazepam, bromazepam, alprazolam, oxazepam, medazepam, midazolam, chlórdiazepoxid, tofizopam, remimazolam, cinolazepam). Cieľom dotazníka je zistiť výskyt výjazdov ZZS k takýmto stavom a u ktorých skupín pacientov sa vyskytujú. Získané údaje budú následne porovnané s údajmi z databázy KOS ZZS a NCZI. Dotazník je anonymný a všetky získané účely budú slúžiť len na účely bakalárskej práce. Má 25 otázok.

Vopred ďakujem za vyplnenie!

Spustiť dotazník