Emocionálna inteligencia u stredoškolákov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho anonymného testu, ktorý slúži na účely vypracovania výskumnej časti diplomovej práce s témou: „Emocionálna inteligencia a jej skúmanie u žiakov stredných škôl“

Odpovedajte na jednotlivé položky tak, že označíte číslo, ktoré najlepšie odráža mieru Vášho súhlasu alebo nesúhlasu s uvedeným výrokom. Neexistujú „správne“ alebo „nesprávne“ odpovede.

(0 = nikdy      2 = niekedy     4 = vždy)

Ďakujem za Váš čas a ochotu.

Spustiť dotazník