Sebavzdelávanie a profesijný rozvoj učiteľov a MOV

Vážení učitelia a majstri odbornej výchovy


máte k dispozícii dotazník, ktorý bude pre mňa nápomocný pri spracovaní empirickej časti mojej diplomovej práce na tému „Sebavzdelávanie ako forma profesijného rozvoja učiteľa a MOV na strednej škole – nové výzvy EÚ.“


Mgr. Lucia Betáková

                                                                                             Vysoká škola DTI

                                                     

                                                                                                            

        

          

Spustiť dotazník