.

Klasická hudba ako prostriedok formovania hudobných zručností žiaka

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Akú používate učebnicu hudobnej výchovy?

• uveďte prosím autora alebo vydavateľstvo:
2

Ako dlho učíte hudobnú výchovu?

Vyberte jednu odpoveď
3

Ako často používate klasickú hudbu počas hodín hudobnej výchovy?

Vyberte jednu odpoveď
4

Aké sú Vaše hlavné dôvody na používanie klasickej hudby v hudobnej výchove?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

Odkiaľ najčastejšie získavate nahrávky klasickej hudby?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Aké kritériá používate pri výbere klasickej hudby pre Vaše hodiny?

7

Ktoré z diel ste už žiakom sprostredkovali?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
8

. Na čo sa žiaci zameriavajú pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• štruktúra skladby
9

Na čo sa žiaci zameriavajú pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• nástrojové obsadenie
10

Na čo sa žiaci zameriavajú pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• emocionálny charakter
11

Na čo sa žiaci zameriavajú pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• fantazijné predstavy
12

Na čo sa žiaci zameriavajú pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• žiadne
13

Ako by ste hodnotili zručnosť žiakov verbálne vyjadriť svoje dojmy z počutej hudby?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
14

Čo od žiakov najviac očakávate pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• štruktúra skladby
15

Čo od žiakov najviac očakávate pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• nástrojové obsadenie
16

Čo od žiakov najviac očakávate pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• emocionálny charakter
17

Čo od žiakov najviac očakávate pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• fantazijné predstavy
18

Čo od žiakov najviac očakávate pri slovnom vyjadrovaní hudby? (označte na škále od 1-4, pričom 1 predstavuje najmenej a 4 najviac)

• žiadne
19

Aké výrazy alebo kategórie žiaci najčastejšie používajú na opis počutej hudby?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí