Dotazník pre žiakov SOŠ technická Tlmače a SOŠ služieb Levice

Milí žiaci / milé žiačky,


pri písaní diplomovej práce som vypracovala dotazníkové otázky, ktoré sú jeho súčasťou. Prosím Vás o niekoľko minút z Vášho času na vyplnenie daného dotazníka, skúste na dané otázky odpovedať Vašimi reálnymi názormi. Otázky v dotazníku sú zatvorené a polouzavreté. Odpovede z dotazníka budú anonymné a sú vypracované pre potreby mojej diplomovej práce. Dotazník je zameraný na činnosti učiteľov na stredných odborných školách, ktorí motivujú žiakov k učeniu. V dotazníku sa budú vyskytovať aj otázky podporujúce učenie žiaka, ale aj otázky venujúce sa nezáujmu žiakov o učenie.

Spustiť dotazník