.

Jakie sa przyczyny zaburzen kominikacji w zakladzie karnym ? What are the causes of communication disorders in prison? Anna Plant 17299 Praca Dyplomowa 2025

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
How does communication flow in prison? Jak przebiega komunikacja w wiezieniu? Anna plant nr albumu 17299
1

How long have you been working in prison? Jak dlugo pracujesz w wieziennictwie ?

Select one answer
2

What is a ratio of prison staff running house block to prisoners? Jaki jest stosunek personelu więziennego prowadzącego blok do liczby więźniów

Allocate 200 points
Prison Officers( Wardens) (Sluzba wiezienna)
0
0
200
Prisoners ( wiezniowie)
0
0
200
3

How do you rate quality conversation in prison? Jak oceniasz jakosc komunikacji w wiezieniu?

4

Give one, neglagent from your side conversations which ended in difficult situation (selfharm, agressive behaviour, etc) and reason why you have done so? Provide information how you could improve to have win win situation? Podaj jedną, zaniedbaną z Twojej strony rozmowę, która zakończyła się trudną sytuacją (samookaleczenie, agresywne zachowanie itp.) i powód, dla którego to zrobiłeś? Podaj informacje, w jaki sposób możesz ulepszyć sytuację, i uzyskac pozytywnye rozwiazane?

Contitue here 1.4 .........

How does communication flow in prison? Jak przebiega komunikacja w wiezieniu? Anna plant nr albumu 17299
5

Jakie bariery fizyczne, srodowiskowe utrudniaja komunikacje? What physical and environmental barriers hinder communication?

Select one or more answers
6

Jakie bariery psychologiczne utrudniaja komunikacje ? What psychological barriers hinder communication?

Select one or more answers (wybierze jedna badz wiecej odpowiedzi)
7

Jakie bariery semantyczne powoduja przeszkody w komunikacji What semantic barriers cause obstacles to commun What semantic barriers cause obstacles to communication

Select one or more answers
8

Please add any other barriers you think as important. Prosze podaj inne bariery ktore uwazasz za wazne

How does communication flow in prison? Jak przebiega komunikacja w wiezieniu? Anna plant nr albumu 17299
9

How do you rate your substantive preparation for conducting the interview? Jak oceniasz swoje merytoryczne przygotowanie do prowadzenia rozmowy

10

Jak oceniasz swoje predyspozycje jako aktywny sluchacz ? How do you assess your predispositions as an active listener?

11

Jak oceniasz swoje predyspozycje komunikacyjne How do you assess your communication predispositions?

How does communication flow in prison? Jak przebiega komunikacja w wiezieniu? Anna plant nr albumu 17299
12

Provide a brief STAR (Situation, Task, Action Taken and Result) example of an emergency situation and the tools you used to communicate. List the actions you have taken. Podaj krotki przyklad opracowany na zasadzie STAR (Sytuacja, zadanie, dzialania podjete i wynik) sytuacji niebezpiecznej i narzedzi jakich uzyles do przeprowadzenia komunikacji. Wypunktuj dzialania podjete przez ciebie.

13

Based on your own experience please give answers to below. How often you have experienced communication going wrong....? Na podstawie własnego doświadczenia proszę o podanie odpowiedzi do poniższych zagadnień. Jak czesto doswiadczyles zlej komunikacji ktora zakonczyla sie...?

Select one answer in each row
14

What a negative consequence do you experience as an outcome of bad communication ? Jakiego negatywnego wyniku doświadczyłeś w wyniku złej komunikacji

Select one answer
How does communication flow in prison? Jak przebiega komunikacja w wiezieniu? Anna plant nr albumu 17299
15

Factors supporting communication. Order according to your experience and knowledge, which you consider the most important . Czynniki wspierajace komunikacje. Uporzadkuj wedlug wlasniego doswiadczenia i wiedzy, ktore uwazasz za najwazniejsze

Drag and drop to change the order
16

What communication support system exists in the prison system? Jaki system komunikacyjnego wsparcie funkcjonuje w wieziennictwie?

Select one answer in each row