Mladí ľudia v prírode

Milí respondenti,

obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka. Cieľom prieskumu je zistiť príčiny nezáujmu mladých trávenia času v prírode a zistenie potrieb mládeže v súvislosti so životným prostredím. Tento prieskum je súčasťou programu UNESCO Človek a biosféra.


Vopred Vám ďakujeme za vyplnenie dotazníka!


Moje meno je Zuzana Otiepková a som študentkou Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, odboru Životné prostredie.

Spustiť dotazník