.

Dotazník o tvorivosti vo vyučovaní

Milí žiaci, v rámci písania rigoróznej práce, Vás chcem poprosiť o vyplnenie tohto anonymného dotazníka. Téma, ktorú spracováva rigorózna práca je Tvorivé vyučovanie (postoje žiakov a učiteľov k tvorivosti a možnosti zvyšovania tvorivosti vo stredných odborných školách). Vaše odpovede budú použité výlučne pre potreby mojej práce.

Chcem Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Vhodnú odpoveď označte alebo doplňte vlastný názor.

Za Váš čas a úprimné odpovede Vám vopred ďakujem!

Zabezpečené
1

Pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
2

Ktorý ročník navštevujete?

Vyberte jednu odpoveď
3

Vyučovacia hodina odborného predmetu prebieha väčšinou.

Vyberte jednu odpoveď
4

Najviac sa Vám páči vyučovacia hodina odborného predmetu, ak sú v nej použité.

Vyberte jednu odpoveď
5

Ako často používajú učitelia na hodine odborného predmetu originálne pomôcky alebo aktivity, ktoré podnecujú Vašu tvorivosť?

Vyberte jednu odpoveď
6

Považujete sa za tvorivého žiaka?

Vyberte jednu odpoveď
7

Na vyučovacej hodine odborného predmetu si dokážete zapamätať najviac poznatkov, ak vyučovanie prebieha formou.

Vyberte jednu odpoveď
8

Podporujú Vás učitelia pri Vašej tvorivosti a nápadoch?

Vyberte jednu odpoveď
9

Máte strach prezentovať svoje nápady a myšlienky na hodine odborného predmetu?

Vyberte jednu odpoveď
10

Podľa vzťahu k Vám študentom vnímate väčšinu učiteľov odborných predmetov a zaraďujete ich do skupiny.

Vyberte jednou odpoveď
11

Ideálny učiteľ by mal mať podľa Vás hlavne akú vlastnosť?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí