AKO ĎALEJ S PARKOVANÍM V PETRŽALKE

Podľa môjho názoru treba urobiť to, čo sa doteraz neurobilo a čo je základom každého rozhodovacieho procesu. Treba konečne urobiť kvalitný prieskum trhu a problematiky parkovania v európskych mestách, ďalej urobiť profesionálny prieskum požiadaviek verejnosti a analyzovať výsledky. Ako poslankyňa nechcem podporovať riešenia, ktoré si ľudia neprajú, preto by mne aj mojím kolegom aspoň predbežne pomohlo, keby ste sa k tejto téme vyjadrili Vy, Petržalčania, pomocou dotazníka na tejto stránke:

Napíšte ulicu Vášho bydliska, (prípadne zamestnania) v Petržalke
Povinná odpoveď

V Petržalke máte:
Povinná odpoveď

Na prepravu v Bratislave používam prevažne:
Povinná odpoveď

Chcem zachovať súčasný stav parkovania v Petržalke a chcem riešiť iba tieto opatrenia:... (Ak nechcete zachovať súčasný stav, preskočte na ďalšiu otázku)

Dôležité
Málo dôležité
Nedôležité
Zákaz parkovania na zeleni a prístupe do vchodov obytných budov, ( uvoľniť príjazdy pre sanitky a požiarnikov)
Zlepšenie spojenia a intervalov MHD a podpora užívania MHD šoférmi
Zákaz predaja verejných parkovísk a potenciálnych plôch pre záchytné parkoviská
Obmedzovanie zahusťovania zástavbou, ktorá zhorší parkovanie v území
Budovanie nových parkovacích miest v jestvujúcej zástavbe dopĺňaním miest tam, kde je to prijateľné pre miestnych obyvateľov
Dobudovať bezbariérové priechody na križovatkách a chodníkoch, cyklotrasy a stojany na bicykle pri zastávkach MHD

Chcem riešiť parkovania v Petržalke cenovou reguláciou parkovania, ale kým sa zavedie do praxe, chcem aby sa prednostne a okamžite riešili tieto opatrenia:

Dôležité
Málo dôležité
Nedôležité
Zákaz parkovania na zeleni a prístupe do vchodov obytných budov, ( uvoľniť príjazdy pre sanitky a požiarnikov)
Zlepšenie spojenia a intervalov MHD a podpora užívania MHD šoférmi
Zákaz predaja verejných parkovísk a potenciálnych plôch pre záchytné parkoviská
Obmedzovanie zahusťovania zástavbou, ktorá zhorší parkovanie v území
Budovanie nových parkovacích miest v jestvujúcej zástavbe dopĺňaním miest tam, kde je to prijateľné pre miestnych obyvateľov
Dobudovať bezbariérové priechody na križovatkách a chodníkoch, cyklotrasy a stojany na bicykle pri zastávkach MHD

Chcem, aby mestská časť pokračovala v riešení parkovania cez rezidenčné karty* obyvateľov Petržalky. *(Rezidenčná karta je parkovacia karta, ktorá cenovo uprednostňuje parkovanie obyvateľov lokality)
Povinná odpoveď

Mal by dostať rezidenčnú kartu aj užívateľ bytu v Petržalke, ktorý má v Petržalke iba prechodné bydlisko alebo prenájom, ak na takýto byt pripadá len jedno auto?
Povinná odpoveď

Chcem, aby sa peniaze z výnosov spoplatnených parkovacích miest účelovo viazali a používali len na financovanie a riešenie problémov parkovania v Petržalke. (Tj. náklady na vodorovné značenie, dopravné značky, kontrolu parkovania, budovanie parkovacích miest, záchytných parkovísk, parkovacích domov v Petržalke, zlepšenie MHD, bezbariérové priechody, cyklotrasy, zelené parkoviská a iné systémové opatrenia na zlepšenie súčasného stavu mobility.)
Povinná odpoveď

Chcete riešiť parkovanie v Petržalke spoplatnením a to:
Povinná odpoveď

0 EUR
10-20 EUR/ rok
30-50 EUR/ rok
60-80 EUR/ rok
90- 200 EUR/ rok
200,- a viac za rok
Rezidenčných kariet* obyvateľov Petržalky, (*rezidenčná karta je parkovacia karta, ktorá uprednostňuje parkovanie obyvateľov lokality)
Spoplatnením druhého auta na byt
Spoplatnením tretieho auta na byt
Spoplatnením abonentov*, *(abonentná karta je parkovacia karta pre autá vodičov, ktorí nie sú obyvateľmi Petržalky)

Chcete riešiť riadenie a financovania parkovania:
Povinná odpoveď

ÁNO
NEVIEM
NIE
Financovaním len cez zadĺženie MČ Petržalka hypotékou v banke, a splácanie úverov riešiť z rozpočtu na iné potreby mestskej časti, (školstvo, sociálna oblasť, kultúra, šport, životné prostredie, atď) ?
Financiami získanymi len zo spoplatneného parkovania cez transparentný účet
Chcem, aby sa vydávanie kariet riešilo cez organizáciu zriadenú mestskou časťou Petržalka a cez transparentný účet MČ Petržalka
Chcem, aby sa vydávanie kariet riešilo súkromnou firmou, cez riadne urobené verejné obstarávanie a posúdením viacerých ponúk, cez koncesnú zmluvu a cez transparentný účet MČ Petržalka
Problém parkovania chcem riešiť finančne nenáročnými systémovými opatreniami a organizačnými zmenami, obmedzením osobných áut v meste, zlepšením MHD a ekologickej dopravy a to zo súčasného rozpočtu hlavného mesta a MČ Petržalka

Chcem, aby boli všetky nové parkovacie miesta v jestvujúcej zástavbe budované:
Povinná odpoveď

Veľmi dôležité
Dôležité
Nedôležité
Určite nie
So súhlasom obyvateľov lokality
Ako verejné alebo v správe Mestskej časti Petržalka
Ako zelené zatrávnené parkoviská prípadne aj zatienené stromami (ak to bude možné)
Ako súkromné

Ak ste šofér, používali by ste MHD, ak by sa skrátili intervaly medzi spojmi a bolo by lepšie napojenie spojov v rámci prestupov?

Chcete, aby sa podporilo cestovanie ľudí v MHD a zníženie počtu áut na cestách cenovou politikou mesta? ( Napríklad zľavnením celoročného cestovného lístka držiteľom rezidenčných a abonentských kariet o cenu ich karty, daňovou politikou a pod.)?
Povinná odpoveď

Znížili by sa podľa Vás dopravné problémy vrátane parkovania v meste budovaním cyklotrás, cyklistických parkovísk a stojanov pri verejných inštitúciách, železničných staniciach a zastávkach MHD?
Povinná odpoveď

Chcete mať v blízkosti vášho domu spoplatnený parkovací dom?
Povinná odpoveď

Chcete vo Vašom blízkom okolí nové spoplatnené parkovacie domy, riešené nadstavbou na Vašich jestvujúcich parkovacích plochách?
Povinná odpoveď

Kúpili by ste si parkovacie miesto alebo garáž, ak by sa postavil vo Vašom okolí parkovací dom?
Povinná odpoveď

Chcete aby Petržalčania, ktorí si zakúpili parkovacie miesta alebo garáže v parkovacích domoch v Petržalke mali zľavu na rezidenčnej karte?
Povinná odpoveď

Chcete riešiť výstavbu nových parkovacích miest formou záchytných parkovísk na okrajoch Petržalky a ich napojením na MHD?
Povinná odpoveď

Ak ste šofér, využívali by ste záchytné parkoviska na okrajoch Petržalky, ktoré budú napojené na MHD a obmedzíte svoje užívanie auta?

Je vo Vašom okolí možnosť dobudovania kapacít parkovacích miest lokálnymi úpravami?
Povinná odpoveď

Chcete aby MČ Petržalka urobila medzi petržalčanmi platený prieskum verejnej mienky s podobnými otázkami?
Povinná odpoveď

Ak chcete dostať informácie o výsledkoch ankety, prosím dopíšte na seba e-mailový kontakt:

Ostáva 250 znakov

Veľká vďaka za Váš čas.
(Ak chcete ešte upozorniť na niečo, čo Vám v dotazníku chýbalo, napíšte na adresu elena.patoprsta@zmenazdola.sk a do predmetu dajte slovo ANKETA PARKOVANIE.)