POR FAVOR, TEN EN CUENTA QUE: Esto es una previsualización de la encuesta, las respuestas NO serán guardadas. Si desea llenar la encuesta, haga clic aquí.

"A PEU A L'ESCOLA / A PIE AL COLE"

Encuesta finalizada.

Estimades famílies; com ja saben, entre tots estem treballant perquè el camí a l'escola sigui més segur i agradable. La seva col·laboració és molt important, per aquest motiu els agraïm el temps que dedicaran a omplir aquesta enquesta. Si us plau, és important que les respostes siguin els més ajustades possibles, donant que han de permetre obtenir una informació vàlida sobre com es desplacen els boixos i boixes de Vila quan van a l'escola.

En cas de no ser familiar d'alumne es recomaná respondre les següents qüestions:

1,2,3,4,5,6,7,9,18,19,20,21,22,23

Omplint aquesta breu enquesta, ajudareu a formar part d'una millora per a les rutes escolars segures.

Gràcies per la seva visita.

Queridas familias: como ya saben, entre todos estamos trabajando para que el camino al colegio sea más seguro y agradable. Su colaboración es muy importante, por este motivo les agradecemos el tiempo que van a dedicar a rellenar esta encuesta. Por favor, intenten que las respuestas sean lo más ajustadas posible, ya que son muy importantes para obtener una información válida sobre cómo se desplazan las niñas y niños de Vila cuando van al colegio.

En el caso de no ser familiar de un alumno se recomienda responder solo las siguienets preguntas:

1,2,3,4,5,6,7,9,18,19,20,21,23

Rellenando esta breve encuesta, ayudarán a formar parte de una mejora para las rutas escolares seguras .

Gracias por su visita.

1.- Col·legi / Colegio:
Respuesta requerida

100 caracteres restantes

2.- Parentesc/ Parentesco
Respuesta requerida

3.- Curs / Curso:

100 caracteres restantes

4.- Discapacitat física / Discapacidad física
Respuesta requerida

5.- Edat / Edad

6.- Germans en la mateixa escola: / Hermanos en el mismo colegio:
Respuesta requerida

7.- Domicili-Barri / Domicilio-Barrio
Respuesta requerida

Image for question 7
100 caracteres restantes

8.- Domicili- Carrer / Domicilio-Calle

250 caracteres restantes

9.- Tipus de vivenda / Tipo de vivienda
Respuesta requerida

10.- Quines coses fa sol el nen o la nena? / ¿Qué cosas hace solo el niño o la niña?

11.- Com va i torna habitualment del col·legi? / ¿Cómo va y vuelve habitualmente del colegio?

12.- Va i torna igual quan plou? / ¿Va y vuelve igual cuando llueve?

13.- En cas de portar-lo en un vehícle respon SÍ y les quatre següents questions, en cas contrarí NO/ En caso de llevar en vehículo responder SI y las cuatro siguientes preguntas, en caso contrario NO
Respuesta requerida

14.- Què motiva aquesta elecció? / ¿ Qué motiva esta elección?

15.- Porta habitualment a altres boixos o boixes a més dels seus? / ¿Lleva habitualmente a otros niños o niñas además de a los suyos?

16.- Una vegada que ha deixat al seu nen o nena a l'escola, cap a on va? / Una vez que ha dejado a su niño o niña en el colegio, ¿ hacia dónde va?

17.- Una vegada que ha arribat a l'escola, quant de temps triga estacionat el vehicle? / Una vez que ha dejado a su niño o niña en el colegio, ¿ Cuánto tiempo está estacionado-parado su vehículo ?

18.- Creu que el col·legi està a prop o lluny de casa, marqeu la distància estimada? / ¿Cree que el colegio está cerca o lejos de casa, marca la distancia estimada?
Respuesta requerida

19.- Quant de temps triga habitualment en arribar a l'escola ? (ANADA) / ¿Cuánto tiempo tarda habitualmente en llegar al colegio? (IDA)
Respuesta requerida

100 caracteres restantes

20.- Quant de temps tarda habitualment en arribar a casa desde el col·legi ? (TORNADA) / ¿Cuánto tiempo tarda habitualmente en llegar a casa desde el colegio? (VUELTA)
Respuesta requerida

100 caracteres restantes

21.- Com creu que és l'itinerari de casa a l'escola? (1 baix, 2 medi, 3 alt) ) / ¿Cómo cree que es el itinerario de casa al colegio?(1 bajo, 2 medio, 3 alto)

Poc agradable / Poco agradable
Molt agradable / Muy agradable
Poc llarg / Poco largo
Molt llarg / Muy largo
Poc solitari / Poco solitario
Molt solitari / Muy solitario
Poc divertit / Poco divertido
Molt divertit / Muy divertido
Poc bonic / Poco bonito
Molt bonic / Muy bonito
Poc còmode /Poco cómodo
Molt còmode / Muy cómodo
Poc net / Poco limpio
Molt net / Muy limpio
Poc perillós / Poco peligroso
Molt perillós / Muy peligroso

22.- Dels seqüents punts trï 3 que, per a vostè, calen per millorar el camí a l'escola: / De los siguientes puntos elija 3 que, para usted, son necesarios para mejorar el camino al colegio:
Respuesta requerida

23.- Valoreu de l'1 (gens segur) al 10 (molt segur) el recorregut de casa a l'escola / Valore del 1( nada seguro) al 10 (muy seguro) el recorrido de su casa a la escuela
Respuesta requerida

0/10

24.- Creuen que el nen o la nena pot realitzar aquest recorregut sol?¿Creen que el niño o la niña puede realizar este recorrido solo?

25.- Considera positiu que el nen o la nena vagi a l'escola sol o sola si així ho desitja? / ¿Considera positivo que el niño o la niña vaya a la escuela solo o sola si así lo desea?

26.- Permetria que anés a l'escola sol o sola si ho desitja? / ¿Permitiría que fuera a la escuela solo o sola si lo desea?

27.- Té alguna proposta per facilitar que vagi sol o sola a l'escola? / ¿Tiene alguna propuesta para facilitar que vaya solo o sola a la escuela?

1500 caracteres restantes