Powered by

BADANIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII

Celem badań jest poznanie wartości podręczników, a w szczególności ustalenie stopnia i zakresu spełnienia założeń edukacyjnych; udzielenie odpowiedzi na pytanie:

w jakim stopniu podręczniki te przyczyniają się do zrealizowania programu kształcenia katechetycznego w praktyce szkolnej

i zakładanych osiągnięć edukacyjnych.

Efektem planowanych badań będzie opracowanie sugestii dotyczących doskonalenia podręczników do nauczania religii.

Ankieta zawiera dwa rodzaje pytań:

- zamknięte, wymagające wyboru jednej z kilku możliwych odpowiedzi (należy kliknąć na pole obok wybranej odpowiedzi),

- otwarte (należy wprowadzić odpowiedź w polu tekstowym).

Zapewniamy o anonimowości ankiety.

Wypowiedź jednej ankiety dotyczy jednej serii podręczników i jednego poziomu kształcenia.

Dziękujemy za współpracę i podjęty trud.

Rozpocznij ankietę teraz