.

Valoració del curs

Estimado señor o señora, por favor, dedique unos minutos de su tiempo a rellenar el siguiente encuesta.

Protegido
Valoració tasca docent Cultura Clàssica
1

El professor té planificats els recursos necessaris per al desenvolupament de les unitats didàctiques (textos,apunts i altres materials...)

Cap estrela és 0, 5 estreles la màxima puntuació
2

Abans de començar una situació d'aprenentatge presenta als alumnes un esquema de treball bé estructurat en el qual s'especifiqui els punts que es van a tractar en cada unitat.

3

Durant el desenvolupament de la situació d'aprenentatge reforça els continguts fonamentals.

4

La forma d'impartir classe que utilitza fomenta la motivació de l'alumne.

5

Dóna informació als alumnes sobre la forma d'avaluar-los.

6

Afavoreix l'autoavaluació de l'alumnat com estratègia per a la millora del procés d'aprenentatge.

7

Utilitza instruments d'avaluació que afavorisca l'aprenentatge de la matèria

8

Es preocupa dels alumnes que tenen més dificultats d'aprenentatge i els ofereix la seva ajuda.

9

Utilitza estratègies per a facilitar la comprensió dels continguts de major dificultat.

10

Menciona i argumenta aquells aspectes que canviaries de l'assignatura per fer-la millor al teu criteri

11

Enumera almenys 3 coses que has après amb el docent de l'assignatura

12

Creus que l'assigntura ha estat a l'altura de les teues espectatives al principi de curs? En cas de ser afirmatiu, per què? En cas de ser negatiu,com haguera sigut?

13

Penses que la nota que has obtés a l'assignatura és justa en relació al teu treball? Justifica la resposta

14

Què milloraries del teu docent?

15

Per últim, quins continguts t'haguera agradat saber o vist a classe? (Exemple: l'erupció del Vesubi i l'enterrament de la ciutat de Pompeya)

16

Escriu ací allò que voldries que el teu docent sabera sense conèixer, com és el cas, l'autor d'aquestes paraules