Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Povědomí občanů o významných krajinných prvcích

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení občané,

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku k mé diplomové práci, která se zabývá mapováním významných krajinných prvků v ORP Kyjov. Cílem dotazníku je zjistit povědomí občanů o významných krajinných prvcích a dále názor občanů na péči o tyto prvky. Vyplněním dotazníku mi pomůžete získat cenné podklady pro diplomovou práci, jejíž výsledky budou sloužit Odboru životního prostředí a územního plánování v Kyjově.

Dotazník je určen pro všechny občany starší 18 let, kteří mají bydliště v těchto obcích: Bohuslavice, Kostelec, Sobůlky, Věteřov a Ždánice. Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění zabere přibližně 5 minut.

Moc děkuji za Vaši ochotu a čas

Bc. Klára Strmisková

studentka FRRMS MENDELU

1. Významný krajinný prvek (VKP) je dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability." Slyšeli jste někdy o tomto pojmu?
Povinná odpověď

2. Rozlišujeme VKP ze zákona a registrované VKP. Ze zákona jsou významnými krajinnými prvky všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Registrované VKP představují jiné části přírody, které orgán ochrany přírody a krajiny jako VKP zaregistruje - např. mokřady, stepní trávníky, meze, trvale trávní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, cenné plochy porostů sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků... Víte o tom, že by se na katastru Vaší obce nacházely nějaké registrované VKP?
Povinná odpověď

3. Máte představu, o jaké registrované významné krajinné prvky na katastru Vaší obce se jedná? Pokud ano, zkuste je vyjmenovat, nebo alespoň popsat (např. lokalita, kde se v obci nachází, zda se jedná o nějakou stráň či louku...).
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

4. Myslíte, že se na území Vaší obce nachází nějaké zvláště chráněné druhy rostlin nebo živočichů?
Povinná odpověď

5. Péče o významné krajinné prvky na katastru Vaší obce je:
Povinná odpověď

6. Jak moc je podle Vás ochrana významných krajinných prvků důležitá?
Povinná odpověď

nedůležitá
velmi důležitá

7. Kdo by měl dle Vašeho názoru financovat péči o významné krajinné prvky? Vyberte maximálně 3 odpovědi.
Povinná odpověď

8. Jakou částkou ročně byste byl/a ochotný/á přispívat na péči o významné krajinné prvky na katastru Vaší obce?
Povinná odpověď

9. Kdo by měl dle Vašeho názoru o významné krajinné prvky pečovat? Vyberte maximálně 3 odpovědi.
Povinná odpověď

10. Jaké je Vaše bydliště?
Povinná odpověď

11. Vaše pohlaví:
Povinná odpověď

12. Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

13. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

14. Jaká je Vaše současná ekonomická aktivita?
Povinná odpověď