„Zasady wyboru lokalizacji farm wiatrowych. Ocena lokalizacji farm wiatrowych w gminie Gołdap”

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta została stworzona na potrzeby pracy magisterskiej (pt.: „Badanie wpływu farmy wiatrowej na bezpieczeństwo otoczenia na przykładzie gminy Gołdap” ) studentki V roku Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą do analiz w części badawczo – naukowej. Skierowana jest do mieszkańców gminy Gołdap oraz mieszkańców gmin sąsiednich. Jej celem jest poznanie opinii społeczności lokalnej na temat istniejących farm wiatrowych w Gminie Gołdap.

Z góry bardzo dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

1 Czy popiera Pan/i rozwój odnawialnych źródeł energii?
Wymagana odpowiedź

2 Czy dopuszcza Pan/i lokalizację farmy wiatrowej?
Wymagana odpowiedź

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Nie mam zdania
Raczej tak
Zdecydowanie tak
W gminie
W miejscowości
Na gruntach sąsiada
Na swoich gruntach

3 Czy zgodziłby się Pan/Pani na sprzedaż/dzierżawę działki pod budowę farmy wiatrowej?
Wymagana odpowiedź

4 Czy przebywał Pan/i w pobliżu wiatraka?
Wymagana odpowiedź

5 W jakiej odległości od zabudowy Pana/i zdaniem powinny być sytuowane farmy wiatrowe?
Wymagana odpowiedź

6 Czy Pana/i zdaniem wiatraki są zagrożeniem dla zwierząt, w tym dla ptaków?
Wymagana odpowiedź

7 Proszę ocenić w skali 1-5 potencjalne korzyści płynące z lokalizacji w gminie Gołdap farm wiatrowych, gdzie 1 oznacza małe korzyści, a 5 bardzo duże.
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Tańsza, ekologiczna energia dla społeczności lokalnej
Dochód mieszkańców (właścicieli gruntów) z tytułu usytuowania wiatraków na ich gruntach
Nowe miejsca pracy dla mieszkańców
Atrakcja turystyczna
Oznaka postępu technologicznego regionu
Poprawa infrastruktury drogowej przez inwestorów

8 Proszę ocenić w skali 1-5 potencjalne szkody wynikające z lokalizacji w gminie Gołdap farm wiatrowych, gdzie 1 oznacza małe szkody, a 5 bardzo duże.
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
Migotanie
Uciążliwy hałas
Wibracje
Pole magnetyczne
Mniejsze zainteresowanie okolicą przez turystów
Spadek wartości gruntów
Wpływ na ptaki i inne zwierzęta
Niszczenie naturalnych siedlisk
Zmiana krajobrazu

9 Jak długo farma wiatrowa znajduje się w Pana/i sąsiedztwie?
Wymagana odpowiedź

10 Czy w Pana/i okolicy miały miejsce wypadki i awarie związane z wiatrakami?
Wymagana odpowiedź

11 Proszę wskazać odczuwalne negatywne skutki położenia wiatraków w Pana/i okolicy.
Wymagana odpowiedź

12 Wiek
Wymagana odpowiedź

13 Płeć
Wymagana odpowiedź

14 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

15 Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Pozostało 50 znaków