Plán Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja obce Turček

Milí občania.


Obec Turček v súčasnom období pripravuje strategický dokument, ktorý bude slúžiť k rozvojovým zámerom obce a pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Pri spracovaní tohto dokumentu chceme zistiť aj názory Vás – obyvateľov. Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) na roky 2022 – 2028 vyplýva zo Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. Každá obec musí mať dokument PHSR spracovaný.

              

Verím, že rozvoj našej obce je naším spoločným cieľom a preto Vás touto cestou prosíme o trochu trpezlivosti a spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka. 


Vyplnené dotazníky sú anonymné. Môžete ich vyplniť do 15. mája 2022. 


Ďakujeme za spoluprácu                                             

Ján Teltsch – starosta obce Turček

Spustiť dotazník