De Winterswijkse aanpak - geef ons gebied de gereedschappen

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor ons te bezoeken.
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.

Naam vereniging, club of instantie:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Secretariaat:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Adres / Postcode:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Soort vereniging:
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Huidig aantal leden: aantal leden van 1-25 jaar, aantal leden van 26-50 jaar en aantal leden van 50 jaar en ouder
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Is uw vereniging aangesloten bij een lokale, regionale of landelijke organisatie en zo ja, welke?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Bij onderstaande vragen wordt met u / uw; uw vereniging bedoeld. Meerdere antwoorden per item zijn soms mogelijk.

1. DE LEDEN

Eerst een aantal vragen over uw leden. Wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?

1.1 Als u naar uw directe omgeving kijkt en de ontwikkelingen van de laatste jaren bekijkt, wat zijn dan uw verwachtingen voor de nabije toekomst? – het aantal leden zal afnemen – het aantal leden zal wel gelijk blijven – het aantal leden zal toenemen. Wat is de (verwachte) reden voor een eventuele af of toename?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

1.2 Werving is altijd belangrijk voor een vereniging. Werft u actief?
Vereist antwoord

Een aantal algemene vragen.

1.3.1 Samen werven. In elke buurtschap is een Belangengroep actief. Het werven van leden voor alle verenigingen en clubs in het buitengebied zou ook samen kunnen gebeuren (promotie per buurtschap !)
Vereist antwoord

1.3.2 Waarom zou u wel/niet mee willen doen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

1.4 Basisscholen. Ziet u voor de basisscholen een functie weggelegd om de jongeren te informeren over het sociaal-maatschappelijk verenigingsleven in hun omgeving?
Vereist antwoord

1.5.1 De gemeente en de politiek vinden dat vrijwilligerswerk belangrijk is voor de lokale samenleving. Moeten er meer concrete activiteiten en ondersteuning van de gemeente komen?
Vereist antwoord

1.5.2 Hebt u concrete voorstellen wat de lokale overheid (extra) zou kunnen of moeten doen voor het totale vrijwilligerswerk in onze gemeente?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

2. ACCOMMODATIES

Het gebruik van accommodaties verschilt nog al. Het zal dus per vereniging ook verschillen hoe de toekomst er uit gaat zien. Men is vaak daarbij afhankelijk van anderen. Sluit een café of zalencentrum dan heeft dat vaak directe gevolgen voor bijvoorbeeld een biljartclub of schietvereniging. Er komen door de vergrijzing andere zaken om de hoek kijken. Zoals; straks moeten minder mensen wel meer gaan betalen voor het gebruik van hun accommodatie. Is dat wel haalbaar? Een voorbeeld: In de Betuwe wil een kleine kern een vijftal accommodaties sluiten om over vijf jaar één gezamenlijke accommodatie te hebben en zij dus minder gevoelig zijn voor sluiting en/of financiële problemen. Deze vragen gaan over het gebruik van bestaande accommodatie in uw kern en uw wensen voor de toekomst.

2.1 Accommodatie: van welke accommodatie maakt u thans gebruik?
Vereist antwoord

2.2 De toekomst algemeen: verwacht u problemen wat betreft uw huidige accommodatie voor de toekomst? Indien ja, welke? Indien nee, waarom niet?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

2.3 Vaak maken meerdere verenigingen gebruik van een zelfde accommodatie. Doet u dat ook?
Vereist antwoord

2.4.1 Biedt gezamenlijk gebruik van een accommodatie voor uw vereniging ook mogelijkheden?
Vereist antwoord

2.4.2 Hebt u zelf voorstellen wat accommodaties betreft in uw eigen directe omgeving?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

3. BESTUREN

Er is een tendens waarneembaar dat mensen minder tijd willen of kunnen besteden aan vrijwilligerswerk. Voor de ene vereniging zal het zoeken naar kandidaten voor een bestuursfunctie eenvoudig zijn, voor een andere vereniging of instelling soms heel moeilijk. Een aantal vragen over het besturen.

3.1 Heeft u problemen om voldoende bestuursleden te krijgen?
Vereist antwoord

3.2 Heeft u problemen om voldoende vrijwilligers voor andere taken te krijgen?
Vereist antwoord

3.3.1 Werving van “bestuursleden/kaderleden” is een zaak van elke vereniging zelf. Is een gezamenlijke aanpak in uw buurtschap gewenst? Voorbeeld: een gezamenlijke promotie om bestuurders te vinden?
Vereist antwoord

3.3.2 Heeft u ideeën hiervoor?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

3.4.1 Een landelijk trend is dat vrijwilligers nog wel te krijgen zijn voor een tijdelijke functie in bijvoorbeeld een (tijdelijke) werkgroep, maar niet in een structurele bestuursfunctie. Deelt u die mening?
Vereist antwoord

3.4.2 Heb u voorstellen hoe u het zou willen oplossen in uw eigen buurt of met alle buurtschappen samen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

4. FINANCIËN

4.1 Bent u een financieel gezonde vereniging?
Vereist antwoord

4.2 Wat zijn dan uw verwachtingen voor de nabije toekomst?
Vereist antwoord

4.3 Organiseert u speciale activiteiten om “geld in te zamelen”? Indien ja, welke?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

4.4 Zou u (meer) activiteiten willen organiseren om “geld in te zamelen”? Indien ja, welke?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

5. BETROKKENHEID

Voor het in stand houden van verenigingen en accommodaties is de betrokkenheid van de leden / inwoners van uw buurtschap belangrijk. De tijden veranderen. De centrale vraag is of de bewoners nog wel betrokken zijn met wat er in hun eigen buurtschap gebeurt.

5.1. Hoe is het met de betrokkenheid in uw omgeving bij het vrijwilligerswerk algemeen?
Vereist antwoord

5.2 Betrokkenheid stimuleren? S.v.p. aankruisen
Vereist antwoord

5.3 Hebt u nog andere voorstellen om de betrokkenheid te stimuleren?
Vereist antwoord

6. JONGEREN (15-25 jaar)

Het interessegebied van jongeren is vaak anders dan van de oudere generaties. Toch zijn er ook prachtige voorbeeld hoe jongeren zich actief inzetten voor hun eigen leefomgeving (bijvoorbeeld deelname aan de zwerfafval- opruimingsactie).Hoe ervaren we het als buitengebied en wat zijn onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook hier zijn wensen / tips en voorstellen welkom.

6.1 Wat zijn uw ervaringen met betrekking tot de inzet/deelname van jongeren bij uw vereniging?
Vereist antwoord

6.2.1 Eigen home. Het is duidelijk dat jongeren, net als ouderen, graag samen komen om elkaar te ontmoeten, elkaar te informeren en om samen de vrije tijd invulling geven. Het ontbreekt de jongeren vaak aan geld en aan de mogelijkheden (accommodaties) om vaker bij elkaar te komen. Een alternatief is dan de inrichting van een keet. Dient er meer gedaan te worden om ontmoetingsplekken voor jongeren te bevorderen?
Vereist antwoord

6.2.2 Zo ja, wat zijn uw concrete voorstellen en ideeën? (wat en door wie).
Vereist antwoord

250 tekens resterend

7. BELANGENGROEPEN

In (bijna) elke buurtschap is een belangengroep. Elke belangengroep is op zijn of haar wijze actief voor de leefbaarheid van hun gebied / inwoners. Het werk van de belangengroep is de laatste jaren wel intensiever geworden door o.a. de decentralisatie van overheidstaken.

7.1 Bent u op de hoogte van de inzet van uw eigen belangengroep?
Vereist antwoord

7.2 Heeft u als vereniging of club contacten met uw belangengroep?
Vereist antwoord

7.3 Bent u op de hoogte van de samenwerking van de belangengroepen in het buitengebied van Winterswijk via de nieuwe stichting Buurtschappenvisie (BSV)?
Vereist antwoord

7.4 Leest u de periodieke nieuwsbrief van uw buurtschap?
Vereist antwoord

7.5 De belangengroepen zoeken ook naar een juiste aanpak voor de leefbaarheid van uw gebied. Wat zijn of worden de belangrijkste taken van uw belangengroepering in de komende jaren? Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Vereist antwoord

8. W.C.L. (Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk)

Doel van WCL: een bijdrage te leveren aan het behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied. Binnen de structuur van WCL zijn bijna alle organisaties vertegenwoordigd die actief zijn in het buitengebied.Er zijn vanuit de WCL financiële mogelijkheden om projecten te coördineren, te ondersteunen en te stimuleren. Bijvoorbeeld; de renovaties van de verenigingsgebouwen, de zwerfvuil-opruimingsactie en de inzamelactie landbouwfolie worden direct ondersteund door WCL Winterswijk.

8.1.1 Bent u op de hoogte van de activiteiten van WCL (kent u bijv. de website www.wclwinterswijk.nl)?
Vereist antwoord

8.1.2 Indien ja, bent u ook op de hoogte van de mogelijkheden via WCL?
Vereist antwoord

8.2 Kent u het WCL-Gebiedsloket? Het e-mailadres (gebiedsloket@winterswijk.nl) voor vragen die over het Winterswijkse buitengebied gaan?
Vereist antwoord

8.3 Extra informatie; heeft u behoefte om meer informatie over WCL
Vereist antwoord

9. UW EIGEN WENSEN EN ALGEMENE VOORSTELLEN

Aan het eind van deze enquête willen wij iederevereniging de mogelijkheid geven om zelf (haalbare) voorstellen te doen of algemene wensen kenbaar te maken. Het mogen voorstellen en wensen zijn op tal van gebieden. In de december nieuwsbrief hebben de Belangengroepen aangegeven, dat meer samenwerking in het gehele buitengebied van Winterswijk positief is voor de leefbaarheid van ons buitengebied.

Uw positieve voorstellen worden zeker ook in dat kader gewaardeerd.Wat zou u graag in uw omgeving (alsnog) gerealiseerd willen zien?

9.1 Wensen
Vereist antwoord

250 tekens resterend

9.2 Voorstellen
Vereist antwoord

250 tekens resterend