Strategie nakládání s odpady v obci Malé Svatoňovice na období let 2022-2030

Vážení obyvatelé Malých Svatoňovic, Petrovic, Strážkovic a Odolova,

Obec Malé Svatoňovice v současné době zpracovává Strategii nakládání s odpady v obci na období let 2022-2030. Cílem tohoto dokumentu je optimalizovat systém nakládání s odpady a konkretizovat priority v oblasti odpadového hospodářství v obci do roku 2030.

Prostřednictvím tohoto dotazníku se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření Vašeho názoru na odpadové hospodářství v obci a jeho další směřování a rozvoj.

Dotazník je anonymní. Výsledky dotazníku poslouží jako významný podklad pro tvorbu této strategie.

Dotazník prosím vyplňte nejpozději do neděle 17. října 2021.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem o budoucnost naší obce!

Vladimír Provazník, starosta

Ing. Marek Švrčina, místostarosta

1 Třídíte doma odpad?

2 Pokud jste na otázku „Třídíte doma odpad?“ odpověděli ANO, zaškrtněte prosím všechny druhy odpadu, které třídíte.

3 Pokud jste na otázku „Třídíte doma odpad?“ odpověděli NE, uveďte prosím důvody, proč odpad netřídíte.

Zbývá 1500 znaků

4 Pokuste se zhodnotit stávající systém odpadového hospodářství v obci dle níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte možnost, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)

Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Výše poplatku za odpady
Frekvence svozu směsného komunálního odpadu
Způsob zajištění sběru bioodpadu
Frekvence svozu bioodpadu
Způsob zajištění sběru tříděných odpadů ze sběrných míst (plast, papír, sklo atd.)
Frekvence svozu kontejnerů a popelnic na tříděný odpad ze sběrných míst
Počet sběrných nádob na tříděný odpad na sběrných místech
Vzdálenost sběrných míst tříděného odpadu
Způsob svozu a odevzdávání velkoobjemového odpadu
Frekvence svozu velkoobjemového odpadu
Způsob svozu a odevzdávání nebezpečného odpadu
Frekvence svozu a odevzdávání nebezpečného odpadu

5 V rámci této otázky můžete uvést slovní komentář k jednotlivých Vašim vyjádřením v předcházející otázce č. 4 (příklad: např. proč jste spokojeni se vzdáleností sběrných míst určitého druhu tříděného odpadu; proč jste nespokojeni s frekvencí svozu určitého druhu tříděného odpadu apod.)

Zbývá 1500 znaků

6 Uvítali byste existenci sběrného dvora v obci?

7 Myslíte si, že stávající informování o odpadech v obci je dostačující? (např. informace o způsobu svozů; informace, co do kterého kontejneru patří a nepatří atd.)

8 V rámci této otázky můžete uvést slovní komentář k Vašemu vyjádření v předcházející otázce č. 7 (příklad: např. proč si myslíte, že informování je dostačující; proč si naopak myslíte, že informování dostačující není a jaký způsob informování by mohl být v obci ještě zaveden či posílen apod.)

Zbývá 1500 znaků

9 Děláte v rámci každodenního života nějaké konkrétní kroky, které předchází vzniku odpadů? (zaškrtněte prosím z níže uvedených konkrétní kroky, které děláte)

10 V roce 2021 činí poplatek za odpadové hospodářství 500 Kč za jednoho poplatníka za kalendářní rok (tj. 42 Kč měsíčně za poplatníka). Celkové náklady na odpadové hospodářství v obci jsou nyní přibližně 1 150 000,- Kč za rok a stále rostou. V přepočtu na jednoho poplatníka to dělá přibližně 700 Kč, tj. obec přibližně 200,- Kč na jednoho poplatníka doplácí ze svého rozpočtu, což celkem za všechny dělá pro obec více než 300 000,- Kč ročně a v čase tato částka stoupá. Jaká by podle Vás měla být výše poplatku za poplatníka za odpadové hospodářství ročně?

11 V rámci této otázky prosím okomentujte Vaše vyjádření v předcházející otázce č. 10 (proč by podle Vás měla být výše poplatku za poplatníka v té dané výši)

Zbývá 1500 znaků

12 Jaký způsob vybírání poplatku za odpadové hospodářství od 1. 1. 2022 preferujete?

13 Co byste chtěli v rámci odpadového hospodářství v obci do budoucnosti zlepšit? (uveďte konkrétně, např. jiný způsob sběru či svážení konkrétního druhu odpadu, jiný způsob poplatku za odpadové hospodářství, určitá nová služba či vybavenost v oblasti odpadového hospodářství v obci apod.)

Zbývá 1500 znaků

14 Obecné informace o respondentovi

15 Věk

16 Název lokality, ve které bydlím/působím

17 Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Zbývá 1500 znaků