Prihláška na štúdium v ATV Pezinok

Vážená pani, vážený pán, 


vitajte vo formulári, ktorý slúži pre prihlásenie do Akadémie tretieho veku. 

Mesto Pezinok otvorí letný semester školského roku 2022/2023 pre občanov vo veku od 55 rokov. Pre občanov bude k dispozícii možnosť prihlásenia osobne na Spoločnom školskom úrade, M. R. Štefánika 1 v Pezinku na 1. poschodí v čase stránkových hodín do 06.02.2023. Prijatí uchádzači na štúdium v letnom semestri ATV budú oslovení do 08.02.2023. 


Viac informácií o štúdiu získate na:

Web: https://www.pezinok.sk/stranka/akademia-tretieho-veku

TV Pezinok: https://www.tvpezinok.sk/2022/otvorenie-zimneho-semestra-akademie-tretieho-veku-2022-2023/


Berte prosím na vedomie, že odoslaním tohto formulára dávate súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlasím, aby Mesto Pezinok, so sídlom Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, IČO 00305022, spracovávalo moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, telefóne číslo, e-mail, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, poberateľ dôchodku v súlade s článkom 6 ods.1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, za účelom vytvorenia zoznamu pre Spoločný školský úrad, M. R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok a následne jeho využívania na kontaktovanie osôb. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.


Vybavuje:

Mgr. et Mgr. Jaroslava Zemková     

Tel. č. 033/6901 701                                       

E-mail: jaroslava.zemkova@msupezinok.sk

Spustiť dotazník