UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Materiały niebezpieczne

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo!

Jestem studentem V roku Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na kierunku zarządzanie. Piszę pracę magisterską na temat ,,Specyfika transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych w obrocie międzynarodowym”. Proszę uprzejmie o wypełnienie niniejszej ankiety, która będzie wykorzystana wyłącznie dla potrzeb pisania przedmiotowej pracy. Proszę o odpowiedzi szczere, zgodne z Państwa opinią i doświadczeniem zawodowym. Z góry serdecznie dziękuję!

Rafał Karweta

Jak często ma Pan/Pani kontakt z transportem materiałów niebezpiecznych?
Wymagana odpowiedź

Które z wymienionych dokumentów dotyczących materiałów niebezpiecznych są Panu/Pani znane?
Wymagana odpowiedź

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poziom zagrożenia przewozu materiałów niebezpiecznych poniżej wymienionymi rodzajami transportu (gdzie : 1 – brak zagrożenia, 2 – małe zagrożenie, 3 – średnie zagrożenie, 4 – duże zagrożenie, 5 – bardzo duże zagrożenie).
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
kolejowy
samochodowy
śródlądowy
morski
lotniczy

Które z poniższych przepisów regulujących transport materiałów niebezpiecznych koleją są Panu/Pani znane?
Wymagana odpowiedź

Czy według Pana/Pani opinii przepisy prawne dotyczące międzynarodowego transportu koleją materiałów niebezpiecznych są jednoznaczne i zrozumiałe?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, iż prawo dotyczące międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych jest w Polsce przestrzegane?
Wymagana odpowiedź

Które z poniższych organów nadzorujących międzynarodowy transport koleją materiałów niebezpiecznych są Panu/Pani znane ?
Wymagana odpowiedź

Co według Pana/Pani opinii należy zmienić w przepisach dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych koleją, aby lepiej funkcjonowały?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy z Pana/Pani doświadczenia wynika, że składy kolejowe transportujące materiały niebezpieczne są zawsze oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami?
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani w skali od 1 do 5 świadomość społeczną dotyczącą bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych? (gdzie 1 – brak świadomości, 2 – niewielka świadomość, 3 - średnia świadomość, 4 – duża świadomość, 5 - bardzo duża świadomość)
Wymagana odpowiedź

1
2
3
4
5
świadomość

Czy sądzi Pan/Pani, iż funkcja Doradcy ds. bezpieczeństwa i kontroli w transporcie koleją materiałów niebezpiecznych jest potrzebna?
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Przedział wiekowy
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Staż pracy
Wymagana odpowiedź

Staż pracy w transporcie kolejowym
Wymagana odpowiedź