.

Výskum trvanlivosti a stabilizácie mladých ľudí na východnom Slovensku

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Koľko máte rokov?

Vyberte jednu odpoveď
2

Ste muž alebo žena?

Vyberte jednu odpoveď
3

Ste momentálne zamestnaný/á?

Vyberte jednu odpoveď.
4

Hodnotte svoju spokojnosť so stabilnosťou pracovného miesta na stupnici od 1 do 10.

Vyberte počet hviezdičiek na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená veľmi nespokojný a 10 znamená veľmi spokojný.
5

Ako vnímate možnosti rastu vo vašej pracovnej pozícii?

Odpovedzte podľa svojich skúseností.
6

Aké by ste si želali zlepšenia vo vašej pracovnej oblasti?

Odpovedzte čo najkonkrétnejšie.
7

Sú vaše pracovné podmienky primerané vašim očakávaniam?

Odpovedzte áno alebo nie.
8

Aké je vaše štandardné pracovné zaťaženie v týždni?

Odpovedzte číselne (počet hodín).
9

Aké sú vaše preferencie ohľadom pracovného času (flexibilita, home office, atď.)?

Odpovedzte čo najdetailnejšie.
10

Máte dostatočnú podporu a vzdelávanie vo vašej pracovnej oblasti?

Odpovedzte áno alebo nie.
11

Ako by ste zhodnotili komunikáciu vo vašej pracovnej komunite na stupnici od 1 do 10?

Vyberte počet hviezdičiek na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená veľmi negatívnu a 10 znamená veľmi pozitívnu komunikáciu.
12

Aké je vaše celkové hodnotenie pracovných podmienok na východnom Slovensku?

Odpovedzte svojím osobným názorom.